Regulamin

„OLŚNIEWAJ DIAMENTOWĄ OBJĘTOŚCIĄ!”

„OLŚNIEWAJ DIAMENTOWĄ OBJĘTOŚCIĄ!”

I.          Postanowienia ogólne  

1.       Konkurs "OLŚNIEWAJ DIAMENTOWĄ OBJĘTOŚCIĄ" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 adres strony internetowej: http://www.styl.pl/olsniewaj/, e-mail: konkurs.info@firma.interia.pl  (zwaną dalej "Organizatorem")

2.       Fundatorem nagród jest NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf, z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, KRS nr 0000293724, NIP: 777-00-02-866 adres strony internetowej: (zwaną dalej "Fundatorem");.  

3.       Terminy Konkursu:

          a)                termin nadsyłania zadania konkursowego - od dnia 04.12.2013 do dnia  15.12.2013,

          b)                obrady Komisji Konkursowej i wybranie 100 Testerów - od dnia 16.12.2013 do dnia 17.12.2013,

          c)                 powiadomienie uczestników drogą elektroniczną o wynikach Konkursu i wysyłka produktów Nivea Diamond Volume do Testerów - do dnia 20.12.2013 2013 r.

          d)                opiniowanie produktów Nivea Diamond Volume przez Testerów od dnia 20.12.2013 do dnia 05.01.2014,

          e)                głosowanie internautów  na Opinie Testerów  i wyłonienie Testerów 10 najwyżej ocenionych przez internautów - od dnia  20.12.2013 do dnia 05.01.2014,

          f)                 obrady Komisji Konkursowej i wybranie 6 zwycięzców Konkursu spośród 10 Testerów z najwyższą liczbą głosów wyłonionych poprzez internautów,  których opinię Komisja Konkursowa uznała za najciekawszą  - od dnia 07.01.2014 do dnia 10.01.2014,

         g)                obrady Komisji Konkursowej i wybranie 10 zwycięzców nagrody dodatkowej dla internautów -  od dnia 07.01.2014 do dnia 10.01.2014,

         h)                opublikowanie listy zwycięzców Konkursu (zwycięzców nagrody głównej) i zwycięzców nagrody dodatkowej dla Internautów na www.styl.pl/olsniewaj - do 10.01.2014 r.

4.       Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu poprzez stronę internetową http://styl.pl/olsniewaj (zwanej dalej "Stroną Konkursową") oraz na www.regulaminy.pl.

5.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.       Przedmiotem Konkursu jest:

          a)      wyłonienie spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, 100 (słownie: stu) potencjalnych Uczestników, którzy chcieliby wziąć udział w testowaniu produktów Nivea Diamond Volume (zwanymi dalej łącznie "Produkty NIVEA"), a następnie

          b)      wybór 6 (słownie: sześciu) Testerów, których Opinie zostały wybrane przez Komisję Konkursową  oraz

          c)       wybór 10 (słownie: dziesięciu) nagrodzonych nagrodą dodatkową spośród uczestników  głosujących w II etapie konkursu na Opinie Testerów,  którzy prześlą uzasadnienie swojego głosu na wybraną Opinię wedle zasad wskazanych w pkt. 26 Regulaminu-.

7.    Uczestnikiem Konkursu zgłaszającym się do Testu albo głosującym na Opinie innych Uczestników  może być wyłącznie osoba,  spełnia łącznie poniższe kryteria (dalej: ,,Uczestnik"):

       a)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, lub Fundatora, lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia,

      b)      jest osobą pełnoletnią oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

      c)       zaakceptuje warunki Regulaminu.

Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie.

8.    Konkurs składa się z następujących etapów, opisanych poniżej:

       a)      I etap Konkursu - odbędzie się w dniach od 4.12.2013 r. do 15.12.2013 polegać będzie na wyłonieniu 100 (stu) osób (zwanych dalej: "Testerami"), spośród tych osób, które nadeślą odpowiedzi na zadanie konkursowe, i które będą następnie testowały wybrany przez Organizatora produkty do pielęgnacji włosów Nivea Diamond Volume,

       b)      II etap Konkursu  - odbędzie się w dniach  od 20.12.2013r. do 05.01.2014 r.,  polegać będzie na ocenie przez uczestników konkursu głosujących na Opinie,  Testerów  na temat produktu, oraz wyłonieniu 6 Testerów, spośród 10 na których internauci oddali najwyższą liczbę głosów, których Opinie Komisja Konkursowa oceniła zgodnie z kryteriami wskazanymi  w pkt. 40 a w konsekwencji na wyłonieniu przez Komisję Konkursową  zwycięzców Konkursu spośród wszystkich Testerów, i wybraniu przez Komisję Konkursową zdobywców nagrody dodatkowej dla uczestników konkursu głosujących na opinie innych uczestników, którzy zamieścili najciekawsze uzasadnienie podczas głosowania na najlepszą Opinię.

9.       Jeżeli liczba Uczestników, którzy zgłosili udział w  I (pierwszym) etapie Konkursu będzie mniejsza niż 100 (słownie: sto), Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia mniejszej liczby osób, które zostaną zaproszone do udziału w pierwszym etapie Konkursu.

10.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę. Uczestnik zgłaszający się jako osoba wykonująca zadanie konkursowe o którym mowa w pkt. 14 poniżej, nie może jednocześnie głosować o na Opinie innych  Testerów a osoba uczestnicząca jako głosujący na opinie w Konkursie, nie może jednocześnie zgłosić do konkursu Opinii.

11.   Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

  •           nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
  •           wyłonienie Testerów,
  •           wyłonienie Zwycięzców Konkursu,
  •           wyłonienie uczestników nagrodzonych Nagrodą Dodatkową,
  •           rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 

 

II. Zasady I etapu Konkursu  

12.             I etap Konkursu trwa od dnia 4.12.2013 r. do dnia 15.12.2013 r. do godziny 23:59:59.

13.             Do wzięcia udziału w Konkursie konieczne jest (,,Zgłoszenie Konkursowe"):

  • Poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie konkursowej, tj. www.styl.pl/olsniewaj (zwaną dalej: ,,Stroną konkursową") i wysłanie formularza,
  • podanie danych osobowych Uczestnika Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia,
  • wykonanie zadania konkursowego, polegającego na (dalej: ,,Praca konkursowa"):  

             o   udzieleniu odpowiedzi na pytania zamknięte za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (poprzez wybranie jednej z  możliwych odpowiedzi) o treści:

                    1) Jakiego typu są twoje włosy:

                              * Silnie przetłuszczające się             
                              * Przetłuszczające się         
                              * Normalne
                              * Suche
                              * Bardzo suche
                              * Przetłuszczające się przy cebulkach, ale suche na końcach 
           
                    2)Jak określiłabyś grubość swoich włosów
                              * Bardzo cienkie

                              * Cienkie

                              *  Normalne

                              * Grube

                  o   udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej: "Pełne blasku i objętości włosy są mi potrzebne do..."

                  o   oraz załączenia do formularza konkursowego zdjęcia przedstawiającego  wizerunek Uczestnika (zdjęcia powinny zostać przesłane przez Uczestników w formacie .jpg lub .png o wadze nie większej niż 2 mb i oraz min. 800x600 pikseli do  max. 1600x1200 pixeli),

  • potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych  podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym  dla celów Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym ,
  • wyrażenie zgody na publikację przez Organizatora na stronach internetowych portalu www.interia.pl imienia i nazwiska Uczestnika i miejscowości  zamieszkania,   w ramach listy Testerów lub Zwycięzców Konkursu w przypadku wybrania Uczestnika na Testera lub wygrania Nagrody Głównej.

14.   Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt 13 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, a nadesłana przez niego Zgłoszenie Konkursowe nie będzie brane pod uwagę.

15.   Komisja Konkursowa dokona oceny Prac konkursowych nadesłanych przez Uczestników i wybierze 100 (słownie: stu) Uczestników, którzy wezmą udział w II etapie Konkursu (dalej: ,,Testerzy"). Dokonując wyboru Testerów Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość odpowiedzi na pytanie otwarte określone w pkt. 13 powyżej.

16.   Informacja o wyborze Testerów (zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu zostanie opublikowana na stronie konkursowej do dnia 18.12.2013 r.

17.   Uczestnik wybrany na Testera przez Komisję Konkursową otrzyma od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do testu wybranych przez Organizatora Produktów NIVEA (dalej: ,,Test"). Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail do dnia 20.12.2013 r.  W e-mailu będącym powiadomieniem Uczestnika o wyborze na Testera, Organizator zamieści link do formularza, za pomocą którego Tester wyrazi opinię o testowanych Produktach NIVEA, o czym mowa w punkcie 21 poniżej.

18.   Produkty do testów dostarcza Testerom Organizator.

19.   Organizator roześle Produkty NIVEA DIAMOND VOLUME do Testerów Pocztą Polską lub pocztą kurierską do dnia 20.12.2013r.

 

III. Zasady II etapu Konkursu:

20.   II etap Konkursu trwa od dnia 20.12.2013 r. do dnia 5.01.2014 r. do godziny 23:59:59.

21.   Po otrzymaniu i wypróbowaniu Produktów NIVEA, Tester za pomocą odpowiedniego formularza, o którym mowa w punkcie 18  Regulaminu, prześle Organizatorowi swoją opinię o produkcie (dalej: ,,Opinia") do dnia 03.01.2014 r. poprzez udzielenie odpowiedzi na kilka pytań zamkniętych dotyczących użytkowania testowanego produktu oraz odpowiedzi na pytanie otwarte. Wszystkie Opinie zaakceptowane przez moderatora pojawią się w galerii zgłoszeń na Stronie Konkursowej, na co Tester niniejszym wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego regulaminu w formularzu rejestracyjnym, w tym postanowień pkt 32 niniejszego Regulaminu

22.   Tester może przesłać nieograniczoną ilość Opinii.


IV. Zasady głosowania na Opinie Testerów;

23.    Uczestnicy Konkursu głosujący na Opinie innych Uczestników Konkursu, w terminie od 20 grudnia 2013 r. od godziny 15:00 do dnia  5 stycznia 2014 r. godziny 23:59:59 włącznie będą dokonywać samodzielnej oceny Opinii  udostępnionych w galerii zgłoszeń na Stronie Konkursowej i wybór najciekawszej,  poprzez oddane głosu na daną Opinię  oraz tekstowe uzasadnienia swojego wyboru

24.  W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości w głosowaniu przez internautę polegających na, zmiany numeru IP, głosowaniu za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne głosowanie), Komisja Konkursowa ma prawo, po przeprowadzeniu postepowania wyjaśniającego, anulować głosy, które zostały oddane nieprawidłowo.

25.   Każdy głosujący uczestnik konkursu może oddać tylko jeden głos dziennie na poszczególne Opinie zgłoszone w Konkursie.

26.   Do wzięcia udziału w głosowaniu na Opinie, na zasadach opisanych w niniejszym punkcie,  konieczne jest spełnienie wymogów wskazane w pkt  7 Regulaminu, a także:

        a)      oddanie głosu poprzez naciśnięcie przycisku "Głosuj" (,,Głos")

        b)      poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza głosowania dostępnego w galerii zgłoszeń na www.styl.pl/olsniewaj i wysłanie formularza głosowania,

        c)       podanie danych osobowych Uczestnika głosowania , tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia,

       d)      wykonanie zadania konkursowego, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie (dalej: ,,Odpowiedź"):

 

                    o  Uzasadnij, dlaczego oddałeś głos na tę Opinię?

 

       e)      potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i wyrażenie zgody na uczestnictwo w  głosowaniu i Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie przez  Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika głosowania w formularzu głosowania   dla celów Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, publikacji w ramach listy laureatów a także w celu przesłania na adres zamieszkania Uczestnika nagrody,

       f)       wyrazić zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych portalu www.interia.pl imienia i nazwiska Uczestnika i miejscowości  zamieszkania,  w ramach listy zwycięzców nagrody dodatkowej

27.   Niewykonanie przez Uczestnika głosowania któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt 26 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, a nadesłana przez niego Odpowiedź konkursowa nie będzie brana pod uwagę.

28.   Komisja Konkursowa dokona oceny Odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników głosowania i wybierze 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, którzy otrzymają nagrodę dodatkową (dalej: ,,Nagroda Dodatkowa"). Dokonując wyboru Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość odpowiedzi na pytanie otwarte określone w pkt.26d powyżej.

29.   Informacja o nagrodzonych Nagrodą dodatkową zostanie opublikowana na stronie konkursowej do dnia 10.01.2014 r.

30.   Zdobywcy Nagrody dodatkowej otrzymają od Organizatora powiadomienie o zdobyciu Nagrody Dodatkowej dla internautów, drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail do dnia 10.01.2014 .

 

IV. Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu,

31.   Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe,  Opinie, Odpowiedzi których wykorzystanie przez Organizatora lub Fundatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. W szczególności poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej lub Opinii lub Odpowiedzi, Uczestnik oświadcza, że:

        a)             przysługuje mu prawo do zgłoszenia Pracy Konkursowej, Opinii, Odpowiedzi, do Konkursu i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem;

        b)             udziela Organizatorowi lub Fundatorowi (każdemu z nich z osobna) nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnych zezwoleń zgodnie z pkt 32  Regulaminu.

 

32.   Z chwilą  przesłania przez Uczestnika Pracy konkursowej, Opinii, Odpowiedzi  w ramach Konkursu Organizator i Fundator (każdy z nich oddzielnie) nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie  Pracą konkursowa, Opinią, Odpowiedzią według uznania Organizatora lub Fundatora (każdego z nich oddzielnie), na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na następujących polach eksploatacji:

        a)       w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

        b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę konkursową lub  Opinię lub Odpowiedź, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

        c)       zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Pracy konkursowej lub Opinii lub Odpowiedzi , wprowadzania ich do pamięci komputera,

        d)      wprowadzania Pracy konkursowej lub Opinii lub Odpowiedzi  do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,

        e)      w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub Opinii lub Odpowiedzi  w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy konkursowej lub Opinii lub Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Pracy konkursowej lub  Opinii lub Odpowiedzi rozpowszechniania Pracy Konkursowej lub Opinii lub Odpowiedzi bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

        f)        wykorzystywanie Pracy konkursowej lub Opinii lub Odpowiedzi do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora lub Fundatora (każdego z nich z osobna).

33.   Wysyłając Pracę konkursową lub Opinię lub Odpowiedź, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Pracy konkursowej lub Opinii lub Odpowiedzi, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Pracy konkursowej lub Opinii lub Odpowiedzi na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony ich charakter.

34.   Organizator lub Fundator (każdy z nich z osobna) jest uprawniony do udzielania dalszych licencji.

35.   Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Pracy konkursowej lub Opinii lub Odpowiedzi , które zawiera treści uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne, a także jeżeli zawierają treści reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora.

36.   Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.

37.   Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Pracy konkursowej lub Opinii lub Odpowiedzi, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w nim treści  mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osoby trzeciej, bądź ich umieszczenie jest niedopuszczalne, zgodnie z postanowieniami pkt 35 Regulaminu.

38.   Uczestnik, który wygra Nagrodę Główną (udział w sesji zdjęciowej w magazynie SHOW), udziela Organizatorowi lub Fundatorowi (każdemu z nich z osobna) zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku Zwycięzcy Konkursu utrwalonego na zdjęciach z sesji w magazynie SHOW, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na potrzeby działalności promocyjnej i reklamowej Organizatora i Fundatora w następującym zakresie:

       a)      na stronie internetowej www.interia.pl, www.styl.pl

       b)      na facebooku - fanpage Styl.pl, Kobieta.interia.pl, Nivea

 

V. Rozwiązanie Konkursu

39.   Wyłonienie Zwycięzców I etapu Konkursu nastąpi 17.12.2013 r.

40.   Spośród 100 (stu) Testerów, Komisja zakwalifikuje 10 Testerów  z najwyższą liczbą głosów od internautów, z której to grupy Komisja Konkursowa wybierze 6 (sześciu) Uczestników (zwanych dalej: "Zwycięzcami Konkursu"), , przyznając im nagrodę Główną (dalej: ,,Nagroda Główna"). Dokonując wyboru Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość odpowiedzi na pytanie otwarte o którym mowa w pkt. 22 powyżej.

41.   Wybór Zwycięzców Konkursu nastąpi 10 stycznia 2014 r.

42.   Osoby nagrodzone zwycięzcy konkursu i laureaci nagród dodatkowych o przyznaniu nagród zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailem, w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres e-mail podany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym (dalej: "Wiadomość e-mail"). Organizator wysyła Wiadomość  e-mail w celu:

       a)         poinformowania Zwycięzcy o przyznaniu Nagrody;

       b)        ustalenia adresu Zwycięzcy w Polsce dla doręczeń, danych kontaktowych, tj. numeru telefonu do kontaktu ze Zwycięzcą, a także danych wynikających z dokumentu tożsamości, tj.: imię, nazwisko, adres zameldowania, jak również danych niezbędnych do rozliczenia podatku od Nagrody;

       c)         poinformowania Zwycięzcy o sposobie i zasadach wydania Nagrody.

43.   W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.

 

VI. Nagrody

44.   Nagrodami w Konkursie są:

       a)       dla każdego ze 100 (stu) Testerów spełniającego wszystkie warunki wskazane w Regulaminie - zestaw produktów Nivea Diamond Volume, w których skład wchodzi szampon i odżywka NIVEA DIAMOND VOLUME otrzymany przez Testera w ramach Konkursu do testowania o wartości 18,98 zł (słownie:  osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy)

      b)      dla 6 (sześciu) Zwycięzców Nagrody Głównej w Konkursie - udział w sesji zdjęciowej opublikowanej na łamach magazynu SHOW,

      c)       dla 10 (dziesięciu)  internautów oddających głos w ramach II (drugiego) etapu Konkursu wyróżnionych Nagrodą Dodatkową dla internautów w Konkursie - zestawy kosmetyków NIVEA o wartości 44 zł (słownie: czterdziestu czterech złotych),

45.   Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

46.    Uczestnik, któremu została przyznana nagroda  zobowiązuje się nie przenosić praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca Konkursu ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody składając  Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

47.   Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora  do Zwycięzcy Konkursu, zwycięzcy Nagrody Dodatkowej po podaniu przez Zwycięzcę wszystkich danych przewidzianych Regulaminem danych,  w ciągu 7  dni od dnia jego wyłonienia w Konkursie  pocztą kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do Nagrody Głównej będzie realizowane przez Organizatora w terminie do dnia [], z tym zastrzeżeniem, że kwestie organizacyjne zostaną uzgodnione telefonicznie między Organizatorem a Zwycięzcą Nagrody Głównej.

 

VII. Postanowienia końcowe i postępowanie reklamacyjne

48.   Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Testerów, Zwycięzców Konkursów , zwycięzców Nagrody Dodatkowej oraz dostarczenia i realizacji nagród, a także w celu publikacji listy nagrodzonych Uczestników, publikacji zdjęć Uczestników.

49.   Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu  jest Organizator.

50.   Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora w zakresie wskazanym w pkt.59 poniżej.

51.   Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

52.   Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

53.   Informacja o zwycięzcach  będzie dostępna na stronie www.styl.pl/olsniewaj .

54.   Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).

55.   Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 80 (słownie: osiemdziesięciu) dni kalendarzowych od daty 10 stycznia 2014 roku.

56.   Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i być skierowana  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Organizatora tj.: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

57.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

58.   Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Organizatora.

59.   Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

60.    Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

61.   Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

62.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

63.   Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

 

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy