Regulamin

"Zapakuj prezent z TKMAXX"

"Zapakuj prezent z TKMAXX"

I. Postanowienia ogólne


     1.   Konkurs "Zapakuj prezent z TKMAXX"", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej "INTERIA.PL" lub "Organizatorem") .
     2.   Fundatorem nagród jest TJX Poland Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, Polska. KRS: 0000329191, NIP/VAT: 7010180987. Kapitał Zakładowy: PLN 50.000 REGON 141840908 (zwany dalej "Fundatorem")
     3.   Konkurs rozpoczyna się dnia  03 grudnia 2013 o godzinie 00:00 i trwa do dnia 24 grudnia 2013 r. do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że rejestrowanie się w konkursie w celu wykonywania zadań konkursowych, o których jest mowa poniżej, możliwe będzie jedynie do 18 grudnia 2013 r. do godziny 23:59:59 włącznie.  
     4.   Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu poprzez stronę internetową http://www.styl.pl/raport-stylowe-swieta/news-zapakuj-prezent-z-tk-maxx,nId,1064248. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem http://www.styl.pl/raport-stylowe-swieta/news-zapakuj-prezent-z-tk-maxx,nId,1064248
     5.   Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
     6.   Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
     7.   W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Uczestnicy Konkursu

     8.  Zadaniem uczestników Konkursu będzie wykonanie zdjęcia (dalej: Zdjęcie) obrazującego temat: "pakowanie prezentów", i zamieszczenie go na stronie internetowej dostępnej pod adresem http://www.styl.pl/raport-stylowe-swieta/news-zapakuj-prezent-z-tk-maxx,nId,1064248
     9.  Nadesłane przez uczestnika Zdjęcie musi spełniać następujące wymagania:
           a)      Maksymalny rozmiar - do 2 MB oraz min. 800x600 pikseli do max. 1600x1200 pixeli,

           b)      Dopuszczalny format pliku - JPG.

    10.   Umieszczając Zdjęcie ma stronie konkursowej i akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza, że:

            a)      posiada pełnię praw autorskich do Zdjęcia,

            b)      w przypadku, gdy na Zdjęciu przedstawiony jest wizerunek osoby małoletniej, uczestnik Konkursu oświadcza, że jako przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) osoby małoletniej przedstawionej na Zdjęciu wyraża zgodę oraz dysponuje zgodą współuprawnionego z tytułu wykonywania opieki nad dzieckiem (jeżeli niezbędne) na wykorzystanie wizerunku dziecka na warunkach określonych Regulaminem, oraz przedstawi stosowne pisemne oświadczenie na żądanie INTERIA.PL bądź Organizatora,

            c)      Zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych,

            d)      wyraża zgodę na rozpowszechnianie Zdjęcia na stronach portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

            e)      nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem Zdjęcia na stronach portalu www.interia.pl ,

            f)       udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Zdjęcia przez Organizatora oraz przez INTERIA.PL na następujących polach eksploatacji:

                      ·         zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Zdjęcia, wprowadzania Zdjęcia do pamięci komputera,

                      ·         wprowadzania Zdjęcia do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

                      ·         w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

                      ·         tworzenie dzieł zależnych, w tym w celach komercyjnych.

    11.   Wysyłając Zdjęcie na Konkurs, Uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego Zdjęcia, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Zdjęcia  na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Zdjęcia.

    12.   Zdjęcia Konkursowe po wcześniejszej akceptacji przez Komisję Konkursową będą podpisane za pomocą imienia i miasta podanego przez Uczestnika konkursu. 

    13.   INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych  przez uczestników Konkursu Zdjęć oraz odmowy ich umieszczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że ich treść może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W szczególnosći INTERIA.PL będzie usuwała Zdjecia o chrakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.

III. Zasady Konkursu


    14.   Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, tj. umieścić nieograniczoną ilość Zdjęć na stronie konkursowej, z tym zastrzeżeniem że może otrzymać tylko jedną nagrodę.
    15.   Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:
            a)      wykonać zadanie konkursowe wskazane w pkt.8
            b)      poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej http://www.styl.pl/raport-stylowe-swieta/news-zapakuj-prezent-z-tk-maxx,nId,1064248 i wskazać określone w nim dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania.
    16.   Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 15 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.
    17.   Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
    18.    Laureatami Konkursu zostaną osoby, których przesłane Zdjęcia zostaną wybrane jako najlepsze. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, która wskaże 5 (słownie: pięciu) laureatów Nagrody Głównej, o której mowa w pkt. 23.
    19.    Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością uczestników oraz poziomem merytorycznym jak również i artystycznym nadesłanych Zdjęć.   

IV. Rozwiązanie Konkursu

    20.   Wyłonienie zwycięzców  nagród nastąpi 23.12.2013 r. 

    21.   Wyłonienia zwycięzców zgodnie z pkt. 19 powyżej dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
             a)    nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

             b)     wyłonienie zwycięzców Konkursu,

             c)     stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

             d)     rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

    Informacje o osobach zwycięzców, tj. imię nazwisko, Zdjęcie oraz miejsce zamieszkania,  opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni od daty wyłonienia zwycięzcy. 

    22.   O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia pozostałych wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze. 

V. Nagrody


     23.   Nagrodą główną w Konkursie jest karta SVC o wartości 100 pln do zrealizowania w w dowolnym sklepie TKMaxx w Polsce.
     24.   Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.
     25.   Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
     26.   W przypadku, gdy Zwycięzca poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na nie podjęcie przez Zwycięzcę, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Zwycięzcę.     
     27.    Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.
     28.   Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
 

VI. Postanowienia końcowe 

     29.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz dostarczenia i realizacji Nagród, a także w celu publikacji listy Zwycięzców.
     30.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest INTERIA.PL. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego Konkursu.
     31.    Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.
     32.    Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
     33.    Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
     34.    INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
     35.    Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 80 (słownie: osiemdziesięciu) dni kalendarzowych od daty wyłonienia ostatniego ze Zwycięzców Konkursu (decyduje data nadania reklamacji na adres Organizatora).
     36.     Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i być skierowana  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Organizatora tj.: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
     37.       Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
     38.       Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Organizatora.
     39.       Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
     40.        Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
     41.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami.
     42.      Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
     43.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy