Regulamin

REGULAMIN KONKURSU "Gęste i zdrowe włosy"

        I.            Postanowienia ogólne

1.      Konkurs pt. "Gęste i zdrowe włosy" (zwany dalej "Konkursem") organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  - 0000416593, NIP - 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2.      Fundatorem nagród jest L’OREAL POLSKA Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 4, 03-23 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063684, NIP: 5240303375 (zwana dalej ,,Fundatorem").

3.      Fundatorem nagrody dodatkowej, o której mowa w ust. 27 pkt. 1 lit. b jest Organizator.

4.      Konkurs rozpoczyna się dnia 24 czerwca 2015 roku i trwa do dnia 6 lipca 2015 roku do godziny 23:59:59.

5.      Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.styl.pl/raport-geste-i-zdrowe-wlosy/konkurs/news-wez-udzial-w-konkursie-i-wygraj-pelna-90-dniowa-kuracje-dost,nId,1837718 (zwanej dalej ,,Stroną Konkursową").

6.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.      Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.      Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 2 zwycięzców nagrody głównej (1 zwycięzcę nagrody głównej nr 1 i 1 zwycięzcę nagrody głównej nr 2), których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale III ust. 13 pkt. 2 Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową.

Uczestnicy Konkursu

9.      Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej ,,Uczestnikiem") może być osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

10.  W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

11.  Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

12.  Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na wskazanych w nim zasadach oraz akceptują niniejszy Regulamin.

    III.            Zasady Konkursu

13.  Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1)      wypełnić formularz rejestracyjny (oraz kliknąć w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem) dostępny na Stronie Konkursowej pod adresem http://www.styl.pl/raport-geste-i-zdrowe-wlosy/konkurs/news-wez-udzial-w-konkursie-i-wygraj-pelna-90-dniowa-kuracje-dost,nId,1837718 , w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Dane te są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

2)      wykonać zadanie konkursowe polegające na:

a)     wskazaniu 1 (jednej) odpowiedzi spośród  podanych na Stronie Konkursowej na 1 (jedno) pytanie zamknięte ,,Z jakim problemem dotyczącym włosów się borykasz?

i.)      wypadanie włosów,

ii.)    przerzedzenie włosów

b)        udzieleniu odpowiedzi na jedno pytanie otwarte ,,W jakich sytuacjach najbardziej doskwiera Ci problem wypadających/przerzedzonych włosów?"

3)      przesłać wykonane zadanie konkursowe (zwane dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej,

4)      wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie w tym na:

a)     przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu,

b)     dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału oraz na ich rozpowszechnianie z notą autorską obejmującą imię i nazwisko Uczestnika,

c) publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.

14.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, tj. umieścić nieograniczoną ilość Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

15.  Przesyłając Materiał do Konkursu  i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

1)      posiada pełnię praw autorskich do Materiału

2)      Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych,

3)      wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

4)      nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem Materiału na stronach portalu www.interia.pl,

5)      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

a)     zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

b)     wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

c) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

d)     tworzenie dzieł zależnych, w tym w celach komercyjnych.

16.  Organizator oświadcza, że:

a)      w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich  poprzez publikację Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału oraz dyskwalifikacji Uczestnika,

b)      zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanego przez Uczestników Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

 

17.  Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

18.  Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w rozdziale III powoduje dyskwalifikację takiego Uczestnika Konkursu.

  1. Rozwiązanie Konkursu

19.   Wyłonienie zwycięzców (dalej ,,Zwycięzcy") nagród nastąpi dnia 10 lipca  2015 r.

20.  Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa składająca się z  Organizatora i Fundatora (dalej ,,Komisja"). Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie zwycięzców Konkursu,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

21.  Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których przesłany Materiał Komisja oceni jako najciekawszy           

22.  Komisja Konkursowa, dokona wyboru 2 (słownie: dwóch) Zwycięzców, którym zostanie przyznana nagroda  główna (zwana dalej ,,Nagrodą  Główna"),

23.  Wyłaniając Zwycięzców Komisja kierować się będzie w szczególności kreatywnością, sposobem ujęcia tematu oraz poziomem merytorycznym i językowym nadesłanych Materiałów.

24.  Informacje o osobach  Zwycięzców tj. imię nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty  wyłonienia Zwycięzcy. 

25.  O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

26.  W przypadku:

1)      nieodebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, lub

2)      stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzcę Konkursu postanowień Regulaminu,

Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

  1. Nagrody

27.  Nagrodami w Konkursie są:

1)      Nagroda Główna nr 1 dla Zwycięzcy, który na zamknięte pytanie konkursowe wskazane w ust. 13 pkt. 2 lit. a zaznaczył odpowiedź ,,i.":

a)     kuracja Vichy Dercos  Neogenic, o wartości 1 107,00 zł (słownie: tysiąc sto siedem złotych) brutto,

b)     dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 123,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy złote) brutto.

2)      Nagroda Główna nr 2 dla Zwycięzcy, który na zamknięte pytanie konkursowe wskazane w ust. 13 pkt. 2 lit. a zaznaczył odpowiedź ,,ii.":

a)     Kuracja Vichy Dercos Aminexil Pro, o  wartości 567,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem złotych) brutto.

28.  Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 27 pkt. 1 lit. b nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz zostanie przekazana przez Organizatora, jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 1) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

29.  Każdy ze Zwycięzców może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa powyżej.  

30.  Zwycięzca Nagrody Głównej nr 1 oraz Nagrody Głównej nr 2 obowiązany jest przesłać do dnia 15.07. 2015 roku na adres e-mailowy laureaci@firma.interia.pl następujące dane:  numer PESEL oraz adres właściwego  Urzędu Skarbowego, co pozwoli na przekazanie przez Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) tytułem zryczałtowanego podatku od nagród (o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) pod rygorem utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody oraz tytułu Zwycięzcy.

31.  Organizator roześle Nagrody do Zwycięzców pocztą lub pocztą kurierską, na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w formularzu konkursowym, w terminie 14 dni od daty publikacji listy Zwycięzców na Stronie Konkursowej. Zwycięzca ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

32.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

33.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do niej na osoby trzecie.

34.  Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

35.  Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody. W przypadku osób niepełnoletnich, powyżej 13 roku życia, odbiór nagrody potwierdza rodzic Zwycięzcy lub opiekun prawny.

36.  Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

   VI.            Postanowienia końcowe

37.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, wykonywania licencji, o której mowa w ust. 15, rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagród i w celach archiwalnych.

38.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

39.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

40.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

41.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

42.  Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników (poza Laureatami), którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

43.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

44.  Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

45.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

46.  Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

47.  Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

48.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec(siła wyższa).

49.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

50.  Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

51.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.

 

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy