Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

"Formuła młodości"

I.          Postanowienia ogólne

1.      Konkurs "Formuła młodości" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2. Fundatorem nagród jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena ERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000370362, NIP: 527-26-42-206 (zwana dalej "Fundatorem"),

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.09.2016 r. i trwa do dnia 15.10.2016 r. do godziny 23:59:59.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem  www.styl.pl/lirene  (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.      Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu:

1)       10 (słownie: dziesięciu) zwycięzców nagrody głównej,

2)      30 (słownie: trzydziestu) laureatów nagrody dodatkowej.

7.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

2)      jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II.              Zasady Konkursu

9.      Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1)      wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny na Stronie Konkursowej, tj.  www.styl.pl/lirene w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Dane te są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia,

2)      wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytanie:   Jaka jest Twoja formuła młodości oraz załączeniu swojego aktualnego zdjęcia przedstawiającego twarz ( format zdjęcia max 2 MB) oraz Zaznacz, jaki zestaw kremów chciałabyś otrzymać a) 35+ b) 45+ c) 55+ d) 65+ za pośrednictwem formularza rejestracyjnego rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (dalej jako "Materiały"), po uprzednim kliknięciu w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem,

3)        wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

10.  Dokonując swojego zgłoszenia w Konkursie Uczestnik:

1)      w razie uznania go za zwycięzcę bądź laureata Konkursu, wyraża zgodę na przesłanie drogą elektroniczną przez Fundatora, na podany dla celów konkursowych adres e-mail, ankiety konsumenckiej na temat serii produktów Formuła Młodości oraz odesłanie Fundatorowi wypełnionej ankiety,

2)      w razie uznania go za zwycięzcę nagrody głównej oraz zrealizowania prawa do nagrody głównej w postaci wizyty w fabryce kosmetyków Lirene w Piasecznie oraz uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących, wyraża zgodę na uwiecznienie swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach wideo oraz na rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach relacji z wydarzenia opublikowanej w magazynach "Świat Kobiety" i "Kobieta i Życie", stosowne oświadczenie w tym zakresie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3)      wyraża zgodę na publikację przez Organizatora i Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata,

4)      wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora I Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora i Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału,

5)      jest wyłącznym twórcą Materiału oraz posiada majątkowe prawa autorskie do przesłanego Materiału, oraz gwarantuje, że przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

6)      Materiał został przygotowany na potrzeby Konkursu, a także, że nie został wcześniej opublikowany, ani nie miało miejsce jego rozpowszechnienie w ramach innych konkursów lub innych podobnych wydarzeń organizowanych przez podmioty trzecie,

7)      z chwilą przesłania Materiału udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,

b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

c)       zwielokrotnianie, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,

d)    wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,

e)      w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Materiału,

f)        rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

8)      g)      wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora i Fundatora (każdego z nich z osobna).

11.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

12. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób(zwana dalej ,,Komisją Konkursową") tj. - Barbara Cyruk

- Joanna Orfinger

- Marta Labus

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez Uczestników Materiałów oraz dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku, gdy uzna, że ich treść narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

III.              Rozwiązanie Konkursu

14.  Wyłonienia zwycięzców oraz laureatów, wskazanych w ust. 6 Regulaminu, dokona Komisja Konkursowa w dniu: 20.10.2016

15.  Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie zwycięzców i laureatów,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

16.  Zwycięzcami i laureatami Konkursu zostaną osoby, których przesłany Materiał Komisja oceni najwyżej.

17. Komisja Konkursowa, dokona wyboru:

a.              10(słownie: dziesięciu) zwycięzców nagrody głównej,

b.              30 (słownie: trzydziestu) laureatów nagrody dodatkowej.

18.  Wyłaniając zwycięzców i laureatów Komisja kierować się będzie w szczególności sposobem ujęcia tematu oraz poziomem merytorycznym i językowym nadesłanych Materiałów.

19. Informacje o osobach  nagrodzonych, tj. imię, nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty  ich wyłonienia.

20. O przyznaniu  nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

21. W przypadku:

1)      nieodebrania przez zwycięzcę/laureata nagrody w terminie 20 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy/laureata Konkursu, lub

2)      stwierdzenia przez Organizatora w trakcie oraz po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez zwycięzcę/laureata Konkursu postanowień Regulaminu,

zwycięzca/laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł zwycięzcy/laureata Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody, a nagroda przepada na rzecz Fundatora.

IV.              Nagrody

22.  Nagrodami w Konkursie są:

1)      10 nagród głównych, z których każda składa się z :

- 1 zestawu produktowego marki Lirene wskazanego jako preferowany przez Uczestnika w formularzu konkursowym. Uczestnik może wskazać tylko jeden zestaw preferowany. W przypadku wskazania dwóch lub więcej, pierwszy z nich uznaje się za wiążący. Wskazanie w formularzu konkursowym określonego zestawu jest jednoznaczne z dokonaniem wyboru przez Zwycięzcę rodzaju zestawu wchodzącego w skład nagrody. Wybór może zostać zmieniony do momentu wysyłki nagrody.

- wizyty w Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris w Piasecznie wraz z refundacją kosztów dojazdu i powrotu do wysokości 300.00 zł. (słownie: trzysta złotych) w dwie strony. Wizyta odbędzie się w terminie do końca 2016r. i obejmować będzie: wizytę w Dziale Produkcji i Konfekcjonowania z możliwością zobaczenia jak produkowane są produktu marki Lirene oraz uroczysty lunch (łączna wartość wizyty to 100zł na osobę, słownie sto zł).

Skład zestawu  Wartość zestawu po ceniach RCD w PLN

Zestaw 35+

Lirene Formuła mlodości 35+ nawiżająco napinający krem z białą perłą na dzień   22,49

Lirene Formuła młodości 35+ wygładzający krem eliksir z czarną perłą na noc   21,99

Lirene Formuła młodości Oczyszczający krem micelarny do demakijażu twarzy i oczu   15,99

Lirene Formuła młodości CC CREAM COLOR CORRECTOR Nawilżający krem tonujący    29,99

BALSAM BRĄZUJĄCY P/PRYSZNIC CIEMNA KARNACJA  18,99

KREM - BALSAM RAJSKI KWIAT AFRYKI 19,99

ŻEL POD PRYSZNIC RAJSKI KWIAT AFRYKI  9,99

 Physio-micelarny żel do oczyszczania  twarzy    14,99

sumaryczna wartość zestawu    154,42

Zestaw 45+      

Lirene Formuła młodości 45+ liftingująco nawilżający krem z biała perłą na dzień  23,49

Lirene Formuła młodości 45+ rewitalizujący krem eliksir z czarną perłą na noc  22,99

Lirene Formuła młodości Oczyszczający krem micelarny do demakijażu twarzy i oczu   15,99

Lirene Formuła młodości CC CREAM COLOR CORRECTOR Nawilżający krem tonujący    29,99

BALSAM BRĄZUJĄCY P/PRYSZNIC CIEMNA KARNACJA 18,99

KREM - BALSAM RAJSKI KWIAT AFRYKI 19,99

ŻEL POD PRYSZNIC RAJSKI KWIAT AFRYKI            9,99

Physio-micelarny żel do oczyszczania  twarzy    14,99

sumaryczna wartość zestawu    156,42

Zestaw 55+

Lirene Formuła młodości 55+ napinająco odżywczy krem z biała perłą na dzień 26,49

Lirene Formuła młodości 55+ regenerujący krem eliksir z czarną perłą na noc   25,99

Lirene Formuła młodości Oczyszczający krem micelarny do demakijażu twarzy i oczu   15,99

Lirene Formuła młodości CC CREAM COLOR CORRECTOR Nawilżający krem tonujący    29,99

BALSAM BRĄZUJĄCY P/PRYSZNIC CIEMNA KARNACJA 18,99

KREM - BALSAM RAJSKI KWIAT AFRYKI 19,99

ŻEL POD PRYSZNIC RAJSKI KWIAT AFRYKI 9,99

Physio-micelarny żel do oczyszczania  twarzy    14,99

sumaryczna wartość zestawu    162,42

Zestaw 65+       

Lirene Formuła młodości 65+ liftingująco ujędrniający krem z biała perłą na dzień 27,49

Lirene Formuła młodości 65+ odbudowujący krem eliksir z czarną perłą na noc 26,99

Lirene Formuła młodości Oczyszczający krem micelarny do demakijażu twarzy i oczu   15,99

Lirene Formuła młodości CC CREAM COLOR CORRECTOR Nawilżający krem tonujący    29,99

BALSAM BRĄZUJĄCY P/PRYSZNIC CIEMNA KARNACJA 18,99

 KREM - BALSAM RAJSKI KWIAT AFRYKI 19,99

ŻEL POD PRYSZNIC RAJSKI KWIAT AFRYKI  9,99

Physio-micelarny żel do oczyszczania  twarzy 14,99

sumaryczna wartość zestawu 164,42

2)      30 nagród dodatkowych z których każdy składa się z 

- zestawu produktowego marki Lirene wskazanego jako preferowany przez Uczestnika w formularzu konkursowym. Uczestnik może wskazać tylko jeden zestaw preferowany. W przypadku wskazania dwóch lub więcej, pierwszy z nich uznaje się za wiążący. Wskazanie w formularzu konkursowym określonego zestawu jest jednoznaczne z dokonaniem wyboru przez Zwycięzcę rodzaju zestawu wchodzącego w skład nagrody. Wybór może zostać zmieniony do momentu wysyłki nagrody.

Skład zestawu  Wartość zestawu po cenach RCD w PLN


Lirene Formuła mlodości 35+ nawiżająco napinający krem z białą perłą na dzień o wartości 22,49 pln   Lirene Formuła młodości 35+ wygładzający krem eliksir z czarną perłą na noc o wartości 21,99 pln

sumaryczna wartość zestawu  44,48              

Lirene Formuła młodości 45+ liftingująco nawilżający krem z biała perłą na dzień o wartości 23,49 pln 

Lirene Formuła młodości 45+ rewitalizujący krem eliksir z czarną perłą na noc o wartości 22,99 pln

sumaryczna wartość zestawu 46,48       

Lirene Formuła młodości 55+ napinająco odżywczy krem z biała perłą na dzień o wartości 26,49 pln    

Lirene Formuła młodości 55+ regenerujący krem eliksir z czarną perłą na noc o wartości 25,99 pln

sumaryczna wartość zestawu 52,48              

Lirene Formuła młodości 65+ liftingująco ujędrniający krem z biała perłą na dzień o wartości 27,49 pln

Lirene Formuła młodości 65+ odbudowujący krem eliksir z czarną perłą na noc o wartości 26,99 pln    

sumaryczna wartość zestawu 54,48

25.  Nagrodzony Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o których mowa powyżej.

26.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

27.  Nagrody rzeczowe do osób nagrodzonych zostaną wysłane przez Organizatora pocztą lub poczta kurierską w terminie 14 dni od daty ich wyłonienia na adres zamieszkania na terytorium RP podany w formularzu rejestracyjnym.

28.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

29.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

30.  Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, osoba nagrodzona w Konkursie traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie nagrody.

V.              Postanowienia końcowe

31.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, w tym realizacji prawa do nagrody.

32.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

33.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora w zakresie wskazanym w ust.32 powyżej.

34.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

35.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

36.  Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, poza danymi nagrodzonych Uczestników, zostaną usunięte najpóźniej do dnia 31 marca 2017r.

37.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców i laureatów na Stronie Konkursowej (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

38.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

39.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

40.  Wszelkie roszczenia z tytułu wad przyznanych nagród należy kierować do Fundatora.  

41.  Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).

42.  Załącznikami do Regulaminu są:

1)             Wzór oświadczenia.

43. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

materiały promocyjne

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy