Regulamin

REGULAMIN KONKURSU "Microsoft w twoim stylu"

I          Postanowienia ogólne

1.       Konkurs "Microsoft w twoim stylu" (zwany dalej ,,Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej ,,Organizatorem").

2.       Konkurs rozpoczyna się dnia 13.12.2016 r. i trwa do dnia 3.01.2017 r. do godziny 23:59:59.

3.       Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.styl.pl/artykul-sponsorowany/news-konkurs-wygraj-nowoczesny-i-stylowy-laptop-hp-spectre-x360,nId,2317760 (zwanej dalej ,,Stroną Konkursową").

4.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.       Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu:

1)      1 ( słownie: jednego) laureata nagrody głównej,

którego wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 10 pkt. 2 Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową.

6.       Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatorów lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

2)      jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

7.       Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II        Zasady Konkursu

8.       Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

9.       Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową").

10.   Zadaniem Uczestników jest:

1)          wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj. http://www.styl.pl/artykul-sponsorowany/news-konkurs-wygraj-nowoczesny-i-stylowy-laptop-hp-spectre-x360,nId,2317760 w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

2)          przesłać do Organizatora odpowiedź na pytanie konkursowe: "Pokaż, czego nie możesz zrobić ze swoim obecnym komputerem, a co byłoby możliwe z HP Spectre x360" wraz ze zdjęciem stanowiącym twórczą odpowiedź na powyższe pytanie (zwane dalej ,,Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (oraz kliknąć w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

3)          wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,

4)          wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym oraz publikację przez Organizatora na Stronie Konkursowej: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.

11.   Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w ust. 10 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby Uczestnik nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

12.   Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 1 (słownie: jednego) laureata Konkursu.

13.   Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

1)      jest wyłącznym twórcą Materiału oraz posiada majątkowe prawa autorskie do przesłanego Materiału, oraz gwarantuje, że przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

2)      Materiał został przygotowany na potrzeby Konkursu, a także, że nie został wcześniej opublikowany, ani nie miało miejsce jego rozpowszechnienie w ramach innych konkursów lub innych podobnych wydarzeń organizowanych przez podmioty trzecie,

3)      udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora i Fundatorów na następujących polach eksploatacji:

a)      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

b)      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

c)       łączenie z innymi utworami lub podział na części,

d)      dokonanie przez Organizatora oraz Fundatorów opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatorów, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jego charakter,

e)      wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych

4)               udziela zgody na rzecz Organizatora oraz Fundatorów na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji bez noty autorskiej.

14.     Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Materiały, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

15.     Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy jego publikacji i dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku, gdy uzna, że treść Materiału narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku gdy Materiały zawierają treści reklamujące konkurentów Organizatora lub partnerów Organizatora lub produkty konkurentów Organizatora lub partnerów Organizatora.

III      Rozwiązanie Konkursu

16.   Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę Konkursu w dniu 10.01.2017.

17.   Zwycięzcą zostanie Uczestnik, którego Materiał Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

18.   Dokonując wyboru zwycięzcy Komisja Konkursowa będzie oceniać oryginalność, poziom merytoryczny i językowy Materiałów oraz sposób ujęcia tematu.

19.   Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

a)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b)      wyłonienie zwycięzców,

c)       rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

20.   Informacje o  zwycięzcy, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia.

21.   O przyznaniu  nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

22.   W przypadku:

1)      nieodebrania przez laureata nagrody  w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie laureata lub

2)      stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu, naruszenia przez laureata postanowień Regulaminu,

Nagroda konkursowa przepada na rzecz Organizatora, a laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł laureata oraz prawo do otrzymania nagrody. W takim wypadku Organizator ma prawo przyznać nagrodę kolejnemu z listy Uczestnikowi, którego Materiał Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

IV      Nagrody

23.   Nagrodą w Konkursie jest:  

    1. 1 (słownie: jedna) nagroda główna - Ultrabook HP Spectre 13 x360 o wartości 6499 zł (słownie złotych: sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 722,04 zł brutto (słownie złotych: siedemset dwadzieścia dwa 04/100),

24.    Dodatkowa nagroda pieniężna o której mowa w ust. 23 pkt 1 Regulaminu, nie zostanie wydana zwycięzcy, lecz przekazana przez Organizatora zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

25.   Laureat Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

26.   Organizator wyśle nagrodę pocztą kurierską, na adres zamieszkania laureata na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w formularzu konkursowym, w terminie 14 dni od daty publikacji wyników Konkursu na Stronie Konkursowej.

27.   Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

28.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

29.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

30.   Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zwycięzca traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

V        Postanowienia końcowe

31.   Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wykonywania licencji, o której mowa w ust. 13,realizacji prawa do nagród oraz rozpatrzenia reklamacji.

32.   Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

33.   Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

34.   Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

35.   Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

36.   Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, za wyjątkiem laureatów Konkursu, zostaną poddane anonimizacji.

37.   Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

38.   Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

39.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

40.     Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. Dz.U. z 2016 r. poz. 471ze zm.).

41.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy