Reklama

Reklama

Regulamin

I Postanowienia ogólne

1. Konkurs - "Mój ASUS" (zwany dalej ,,Konkursem") organizowany jest przez Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwaną dalej ,,Organizatorem")

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000413132, NIP 527-26-44-323, (zwaną dalej "Fundatorem").

Reklama

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 11.03.2019 i trwa do dnia 18.04.2019 r. do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że rejestrowanie się w Konkursie w celu wykonywania zadań konkursowych, o których jest mowa poniżej, możliwe będzie jedynie do dnia 02.04.2019 r. do godziny 23:59:59 włącznie.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: http://www.styl.pl/mojasus (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, 2 (słownie: dwóch) Uczestników do testowania 1 (słownie: jeden) laptopa ASUS ZenBook 14 UX433FN i5-8265U/8GB/512PCIe/Win10 i 1 (słownie: jeden) laptopa ASUS ZenBook 15 UX533FN i5-8265U/8GB/256PCIe/Win10 (zwani dalej "Testerami").

7. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria, (zwana dalej "Uczestnikiem"):

1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3) wykonała i przesłała zadanie konkursowe.

8. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II Zasady I etapu Konkursu

9. Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej:

1) I etap w dniach 11.03.2019 r. - 02.04.2019 r., polegający na wyłonieniu  2 (słownie: dwóch) Testerów na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Uczestników na pytania wskazane w ust. 13 pkt. 2,

2) II etap w dniach 08.04.2019 r. - 18.04.2019 r.  - Testerzy wyłonieni w I etapie Konkursu testują przedmiot testu, wskazany w rozdziale I ust. 6 oraz wypełniają ankietę wskazaną w rozdziale III ust. 18 pkt 1.

10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w I etapie Konkursu dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uznania go za Testera spełniającego wszystkie warunki określone Regulaminem, może otrzymać tylko jedną nagrodę.

11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową")

12. Komisja Konkursowa dokona wyboru 2 (słownie: dwóch) Uczestników, który weźmie udział w testach 1 (słownie: jeden) laptopa ASUS ZenBook 14 UX433FN i 1 (słownie: jeden) laptopa ASUS ZenBook 15 UX533FN (zwanym dalej "Testem"). Dokonując wyboru Testerów Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Materiałów nadesłanych przez Uczestników. Wyłonienie Testerów nastąpi do dnia 05.04.2019 roku.

13. Zadaniem Uczestników I etapu Konkursu jest:

1) wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj. http://www.styl.pl/mojasus, w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

2) wykonać zadanie konkursowe, polegające na opracowaniu wypowiedzi na zadane tematy:

·         Napisz, jakie cechy powinien mieć według Ciebie wymarzony laptop?

·         Dlaczego to właśnie Ty masz zostać testerem najnowszej linii laptopów ZenBook 14/15 firmy ASUS?

i przesłać do Organizatora odpowiedź (zwana dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (oraz kliknąć w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

14. Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z wymogów przedstawionych w ust. 13 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

15. Uczestnik wybrany na Testera przez Komisję Konkursową otrzyma od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do Testu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym 05.04.2019 r.

16. Organizator roześle przedmiot Testu do Testerów pocztą lub pocztą kurierską do dnia 08.04.2019 r.

III Zasady II etapu Konkursu:

17. II etap Konkursu trwa od dnia 08.04.2019 r. - 18.04.2019 r. do godziny 23:59.

18. Tester do dnia 18.04.2019 r.:

1) po otrzymaniu i korzystaniu z przesłanego produktu prześle swoją

opinię o produkcie stanowiącą odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie elektronicznej otrzymanej od Organizatora (zwaną dalej ,,Opinią"). Adres internetowy (link) ankiety elektronicznej zostanie wysłany Testerowi w wiadomości e-mail, o której mowa w rozdz. II ust. 15.

19.Tester może przesłać nieograniczoną ilość Opinii.

20. W przypadku, gdy Tester nie wykona zobowiązań określonych w ust. 18 oraz nie spełni postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru na jego miejsce kolejnego Uczestnika, którego Materiał został oceniony najwyżej przez Komisję Konkursową, w tym do odpowiedniego przedłużenia czasu trwania Konkursu celem umożliwienia nowemu Testerowi przetestowania produktu oraz przesłania opinii o produkcie. Jest to równoznaczne z rezygnacją Testera z dalszego udziału w Konkursie. Wykluczony Tester zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu otrzymanego do testowania produktu. Zwrotu produktu należy dokonać na adres Organizatora.

IV Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu

21. Przesyłając Materiał oraz Opinię, Uczestnik oświadcza, że:

1) wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Testera.

2) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, ogłoszenia wyników Konkursu realizacji przesyłek nagród, jak również w celu dopełnienia obowiązków względem organów władzy publicznej oraz rozpatrzenia reklamacji,

3) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału oraz Opinii przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału i Opinii, wprowadzania Materiału oraz Opinii do pamięci komputera,

b) wprowadzania MateriałuOpinii do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

c) łączenie z innymi utworami lub podział na części,

d) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

e) w zakresie rozpowszechniania MateriałuOpinii w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału i Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

4) posiada prawa autorskie do przesłanego Materiału a przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

5) udziela zgody na publikację Materiału i Opinii na warunkach opisanej powyżej licencji, w tym, według wyboru Organizatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko.

22. Wysyłając Opinię, Tester jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora lub Fundatora opracowania przesłanej Opinii, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Opinii na stronach internetowych Organizatora lub Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zwrotu od Uczestnika produktu udostępnionego do testowania, w każdym czasie w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez Uczestników Materiałów oraz Opinii oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

V Rozwiązanie Konkursu

25. Wyłonienia Testera wskazanego w ust. 9 pkt 1 Regulaminu dokona Komisja Konkursowa w terminie do 05.04.2019 r.

26. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2) wyłonienie Testerów,

3) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

27. Tester, który spełni wszystkie postanowienia Regulaminu, w tym prześle Opinię na temat przedmiotu Testu do dnia 18.04.2019 roku, po  uprzedniej weryfikacji przez Komisję Konkursową, staje się jednocześnie zwycięzcą Konkursu.

28. Informacje o  Testerze, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na stronie konkursowej 05.04.2019 r.

VI Nagrody

29.  Nagrodą główną w Konkursie dla Testera, który spełnił wszystkie warunki wskazane w Regulaminie jest:

Nagroda główna: 1 (słownie: jeden) laptop ASUS ZenBook 14 UX433FN o wartości 4399 (słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) zł  brutto oraz pieniężna nagroda dodatkowa w wysokości 488,73 zł, która zostanie przekazana na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem zryczałtowanego podatku od nagród (o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Nagroda dodatkowa: 1 (słownie: jeden) laptop ASUS ZenBook 15 UX533FN o wartości 4199 (słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) zł brutto oraz pieniężna nagroda dodatkowa w wysokości 466,50 zł, która zostanie przekazana na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem zryczałtowanego podatku od nagród (o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

30.Tester, o którym mowa w ust. 29 Regulaminu, ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

31. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

32. Fundator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów udostępnionego Uczestnikowi konkursu przedmiotu Testu  w przypadku braku przesłania Opinii lub naruszenia przez Testera  warunków Regulaminu.

33. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

34. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

35. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Tester traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

36. Laureat obowiązany jest przesłać do dnia 18.04.2019 na adres e-mailowy laureaci@firma.interia.pl następujące dane:  adres właściwego  Urzędu Skarbowego, co pozwoli na przekazanie przez Organizatora, o którym mowa w ust. 1 lit. a, jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) tytułem zryczałtowanego podatku od nagród (o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) pod rygorem utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody oraz tytułu Zwycięzcy. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie opłacony przez Organizatora.

VII Postanowienia końcowe

37. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator oraz Fundator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Testerów oraz Laureatów, publikacji danych osobowych Testerów oraz Laureatów oraz rozpatrywania reklamacji.

38. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych dla celów Konkursu jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Fundatora można uzyskać pod następującym adresem internetowym https://bauer.pl/informacje-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych/.

39. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora oraz Fundatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

40. Organizator oraz Fundator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

41. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, za wyjątkiem danych Testerów, zostaną poddane anonimizacji.

42. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

43. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

44. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

45.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

46.  Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.


materiały promocyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne