REGULAMIN KONKURSU „50 na PLUS"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "50 na PLUS" (zwanego dalej "Konkursem") jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132, NIP: 527-26-44-323 (zwana dalej "Organizatorem").

2. Niektóre czynności konkursowe wykona GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej "INTERIA.PL").  

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest L’OREAL POLSKA SP Z O O z siedzibą w Warszawie, adres 03-23 Warszawa,  ul. Daniszewskiej 4,  KRS 0000063684 (zwaną dalej "Fundatorem").

4. Konkurs trwa od dnia od 22 maja 2014 roku od godziny 00:00:00 do 23 czerwca 2014 roku do godziny 23:59:59.

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej wortalu Styl.pl, pod adresem www.styl.pl/50naplus. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 

II. Uczestnicy Konkursu

7. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem") może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora, INTERIA.PL, Fundatora oraz członków ich rodzin.

8. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

9. Wypełniając formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie www.styl.pl/50naplus z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie zasad Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

10. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl/50naplus .

III. Zasady Konkursu

11.   Do wzięcia udziału w Konkursie konieczne jest (,,Zgłoszenie Konkursowe"):

 a)  poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie konkursowej, tj. www.styl.pl/50naplus (zwanej dalej ,,Stroną konkursową") w tym podanie danych osobowych Uczestnika Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia, i wysłanie formularza, 

b)  wykonanie zadania konkursowego, polegającego na (,,Praca konkursowa"): 

- udzieleniu odpowiedzi na jedno pytanie zamknięte:

"W którym przedziale wiekowym jesteś? (wybierając jedną z odpowiedzi):

                               a. 40 - 50 lat

                               b. 50 - 60 lat"

- udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte: "50+ teraz to Twój czas! Napisz nam jak go wykorzystasz?"

- załączeniu do formularza konkursowego aktualnego zdjęcia. Pliki powinny zostać przesłane przez Uczestników w formacie .jpg lub .png o wadze nie większej niż 2 mb i oraz min. 800x600 pikseli do  max. 1600x1200 pixeli).

- wyrażeniu zgody na publikację przez Organizatora, INTERIA.PL oraz Fundatora na stronach internetowych: imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu;

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu testu lub nagrody.

  12.   Zamieszczając Pracę Konkursową i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a.       Praca Konkursowa przedstawia osobę Uczestnika,

b.      jest jedynym autorem Pracy Konkursowej i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału (odpowiedź na pytanie otwarte oraz zdjęcie)

c.       Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich,

d.      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody, na czas nieokreślony na użytkowanie Pracy Konkursowej przez Organizatora, INTERIA.PL oraz Fundatora nagród na następujących polach eksploatacji:

                                       i.      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

                                     ii.      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

                                    iii.      udostępnienia w taki sposób, aby każdy miał dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

13.   Uczestnicy oświadczają dodatkowo, że w przypadku uzyskania i przyjęcia nagrody głównej w Konkursie, o której mowa w ust. 21 zobowiązują się do uczestnictwa w warsztatach "50 na PLUS", które odbędą się dnia 3 lipca 2014 roku w Studio Bank, ul. Daniłowiczowska 18b, 00-093 Warszawa.

14.   Fundator zobowiązuję się do pokrycia kosztów dojazdu na warsztaty "50 na PLUS" do wysokości 150 zł pod warunkiem udokumentowania przejazdu [na podstawie  paragonu, faktury imiennej].

IV. Wybór Zwycięzców

15.   Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, wyboru Pracy Konkursowej oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się co najmniej z trzech osób.

16.   Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzców w terminie do dnia 25.06.2014 roku.

17.   Komisja Konkursowa nagrodzi łącznie 35 (pięć) osób. Przy swoim wyborze Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim poziomem merytorycznym nadesłanych prac Konkursowych.

18.   Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, których race Konkursowe  zostały kolejno uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze. 

19.   Zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodą, o której mowa w ust. 21  poniżej. 

20.   Informacja o Zwycięzcach zostanie opublikowana na stronie www.styl.pl/50naplus w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od daty dokonania wyboru Zwycięzców.

V. Nagrody

21.   Nagrodami w Konkursie są:

a) 5 (słownie: pięć) nagród głównych; w skład każdej nagrody głównej wchodzi: (1) udział w warsztatach "50 na PLUS" (zdjęcia z warsztatów zostaną opublikowane w magazynie PANI nr 9/2014 (na rynku 22.08.2014r.), (2) zestaw kosmetyków L’Oréal Paris składający się z szamponu, odżywki i boostera Elseve Fibralogy, lakieru do włosów Elnett, kremu na dzień, kremu na noc oraz Złotego Serum Age Perfect Odrodzenie Komórek, mleczka, toniku, peelingu, płynu micelarnego Ideal, tuszu do rzęs SoCouture, poczwórnych cieni Color Riche oraz pomadki Color Riche o łącznej wartości 445 zł oraz (3) zestaw kosmetyków, w skład którego wchodzą: krem na dzień, na noc i serum L’Oreal Age Perfect o wartości 165 zł, (4) pokrycie kosztów dojazdu na warsztaty - do kwoty 150 zł, na warunkach Regulaminu,

b) 30 (słownie: trzydzieści) nagród dodatkowych - zestawów kosmetyków; w skład każdego zestawu wchodzą: krem na dzień, krem na noc i serum L’Oreal Age Perfect o łącznej wartości 165 zł.

22.   Każdy Zwycięzca ma prawo tylko do jednej nagrody.

23.   O przyznaniu nagród Zwycięzcy oraz sposobie wykonania nagród Zwycięzcy zostaną także powiadomieni przez Organizatora telefonicznie.

24.   W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią telefonu lub rezygnacji z nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w ust. 6 i 7, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Zwycięzcę Konkursu, który odpowiednio uzyskał najlepszą ocenę Komisji Konkursowej.

25.   Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę, a nagroda w postaci warsztatów "50 na PLUS" na jej równowartość pieniężną.

26.   Osoba nagrodzona nie może przenieść praw do przyznanej jej nagrody na osoby trzecie. Nagrodzony ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

27.   Prawo do nagrody danego Zwycięzcy wygasa jeżeli przekazane przez niego dane osobowe lub inne informacje okażą się nieprawdziwe.

28.   Zwycięzcy Konkursu zostanie do dnia 141 lipca 2014 roku przesłany formularz z ankietą dotyczącą produktów wchodzących w skład nagrody, na adres e-mail podany przy rejestracji. Zadaniem w formularzu będzie zamieszczenie recenzji, dotyczących każdego z kosmetyków, wchodzących w skład nagrody. W przypadku Zwycięzców nagrody głównej zadaniem w formularzu będzie zamieszczenie recenzji dotyczących każdego kosmetyku wchodzącego w skład zestawu linii Loreal Age Perfect.

29.   Wypełniając formularz Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na treść oświadczenia (treść oświadczenia stanowi Załącznik nr 1: http://www.styl.pl/raport-50-na-plus/konkurs/news-regulamin-konkursu-50-na-plus,nId,1421882) zamieszczonego na stronie www.styl.pl/50naplus

VI. Dane osobowe

30.   Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

31.   Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców. W zakresie koniecznym do wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu dane osobowe Uczestników zostaną udostępnione Fundatorowi. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa. 

32.   Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w zakresie wykonywania uprawnień licencyjnych opisanych w pkt. 12 Regulaminu jest także Fundator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na potrzeby wykonywania uprawnień z licencji. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: []. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia licencji.

33.   Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.styl.pl/50naPLUS w przypadku, gdy zostaną oni Zwycięzcami Konkursu.

34.   Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.

35.   Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

36.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

37.   Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników zostaną poddane anonimizacji z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).

38.   Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

39.   Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

40.   Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - []. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

41.    Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7  dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

42.    Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

43.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

44.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, (siła wyższa).

45.   Niniejszy Regulamin chodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

46.   Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

47.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.

48.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia.
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

 


Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje