Wygraj bilet do Kalifornii z Lufthansa

I Postanowienia ogólne


1.        Konkurs "Wygraj bilet do Kalifornii z Lufthansa" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000660949, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 677-00-72-027 (zwana dalej "Organizatorem"). Organizator jest fundatorem nagrody głównej w Konkursie.

2.        Fundatorem nagród rzeczowych w Konkursie jest Deutsche Lufthansa S.A. Oddział w Polsce, Al. Jana Pawła II 29  00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034309, NIP 526-00-03-819 (zwana dalej ,,Fundatorem").

3.        Czynności związane z organizacją Konkursu, na zlecenie Organizatora, podejmuje GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Koordynatorem").

4.       Konkurs rozpoczyna się 12 września 2017 roku o godzinie 11:00:00 i trwa do dnia 28 września 2017 roku do godziny 23:59:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz Koordynatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.styl.pl/raporty/raport-podroz-do-kalifornii/konkurs (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.       Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: "Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, Koordynatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

b)      jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

7.       Przedmiotem Konkursu jest wybór przez Organizatora, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu:

a)       1 (jednego) zwycięzcę nagrody głównej.

b)      2  (dwóch) zwycięzców nagrody drugiego stopnia.

których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 11 lit. b Regulaminu zostanie ocenione najwyżej (zwani dalej: "Zwycięzcami").

8.       Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się
z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek
z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady Konkursu

9.       Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uznania go za Zwycięzcę, może otrzymać tylko jedną nagrodę.

10.   Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego przedstawicieli (zwana dalej ,,Komisją Konkursową").

11.   Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

a)      wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej, tj. http://www.styl.pl/raporty/raport-podroz-do-kalifornii/konkurs w tym podanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia   

b)      wykonanie zadania konkursowego, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 1 (słownie: jedno) pytanie otwarte "Dlaczego chciałbyś polecieć do kultowej Kalifornii ?" i jedno (słownie: jedno) pytanie zamknięte poprzez zaznaczenie miasta do którego Uczestnik chciałby polecieć:

i.        Los Angeles,

ii.       San Francisco,

(zwanych dalej "Materiałem") i przesłanie Materiału za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (oraz kliknięcie w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

c)       wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu organizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

12.   Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 11 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

13.   Nagrody rzeczowe dla Zwycięzców dostarcza Organizator na adresy Uczestników znajdujące się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

14.   Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

a)      udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora, Koordynatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

i.        zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

ii.       wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź
w postaci fragmentów,

iii.     łączenie z innymi utworami lub podział na części,

iv.     wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

v.      w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego;

a.       udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatora, Koordynatora lub Fundatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko,

b.      udziela zgody na publikację przez Organizatora lub Koordynatora na stronach internetowych Organizatora lub Koordynatora: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy,

c.       jest autorem Materiału oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Materiału, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

d.      przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

e.       nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonego Materiału, które uniemożliwiałaby zgłoszenie Materiału do Konkursu,

f.        posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego Materiału.

III Rozwiązanie Konkursu.

15.   W dniu 27 września 2017 r. Komisja Konkursowa wybierze jeden najciekawszy Materiał spośród prawidłowo nadesłanych - do danego dnia, według zasad określonych w ust. 11 Regulaminu.
Dokonując wyboru Zwycięzców Komisja Konkursowa będzie oceniać pomysłowość, poziom językowy Materiałów oraz sposób ujęcia tematu i przyzna Nagrodę drugiego stopnia.

a)      Prowadzący program Radia RMF FM zadzwoni do wyłonionego Uczestnika Konkursu i powiadomi ich o wygranej w Konkursie oraz, w trakcie trwania programu na antenie Radia RMF FM, odczyta Materiał. Nawiązanie połączenia telefonicznego na numer telefonu Uczestnika, będzie miało miejsce w dniu wyboru Zwycięzcy w godzinach 09:00-14:00 i będzie trwało pięć sygnałów. W przypadku nie odebrania telefonu przez Uczestnika po upływie pięciu sygnałów, a także w przypadku pojawienia się podczas nawiązania
połączenia następujących komunikatów: "numer zajęty", "zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału", "abonent czasowo niedostępny", "abonent ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem", "nie ma takiego numeru" lub innych podobnych, Komisja Konkursowa dokona wyboru kolejnego Uczestnika, którego Zadanie Konkursowe jako drugie w kolejności spełnia kryteria wskazane w niniejszym punkcie

b)      Rozmowy mogą być rozpowszechniane na antenie Radia RMF FM, w formule "na żywo" lub też być rejestrowane (nagrywane) i emitowane w późniejszym okresie, na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę.

16.   W dniu 29 września 2017 r. zostanie rozegrany Finał Konkursu, na antenie RMF FM w paśmie antenowym 09:00-14:00.

a)      W Finale bierze udział 2 Uczestników (dalej: Finaliści), których Wypowiedzi Konkursowe zostały uznane przez Komisję konkursową za najciekawsze spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych Materiałów oraz odebrali telefon od prowadzącego program Radia RMF FM w trakcie trwania Finału.

b)      Podczas Finału prowadzący program przeczyta pytania finałowe; prawo do odpowiedzi uzyska Finalista, który zgłosi się do odpowiedzi jako pierwszy w sposób ustalony przez prowadzącego program. Jeśli Finalista, który zgłosił się do odpowiedzi jako pierwszy, odpowie poprawnie na pytanie finałowe, zdobywa 1 punkt. Jeśli odpowie błędnie lub nie udzieli żadnej odpowiedzi, 1 punkt zdobywa jego przeciwnik. Zwycięzcą Finału zostaje Finalista, który pierwszy zdobędzie 2 punkty (dalej: Zwycięzca). Zwycięski Finalista otrzymuje Nagrodę Główną. Drugi z Finalistów otrzymuje Nagrodę drugiego stopnia.

c)       Brak możliwości telefonicznego skontaktowania się przez Organizatora z Finalistą (Organizator podejmie dwie próby kontaktu i będzie oczekiwał do pięciu sygnałów lub do włączenia się poczty głosowej, przy czym za brak możliwości skontaktowania się z Finalistą uznaje się również pozostawanie przez Finalistę poza zasięgiem sieci lub z powodu wyłączenia telefonu), jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody i udziału w Finale. W takiej sytuacji kolejny uczestnik z listy Komisji  uzyska szansę na uzyskanie Nagrody Głównej, pod warunkiem spełnienia przez niego warunków, o których mowa powyżej.

17.   Wyłonienia Zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b)      wyłonienie Zwycięzców Konkursu,

c)       stwierdzenie, w razie zaistnienia określonych w niniejszym regulaminie okoliczności, że Uczestnik utracił prawo do nagrody,

d)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

18.   Informacje o osobach Zwycięzców, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną również na Stronie Konkursowej w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia.

19.   O przyznaniu nagród, Zwycięzcy zostaną również powiadomieni e-mailem w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

20.   W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagród rzeczowych w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców lub stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu, nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy oraz prawo do otrzymania nagrody.

IV Nagrody

21.   Nagrodami w Konkursie są :

a)      1 (słownie: jedna )  Nagroda Główna w skład której wchodzi:

i.           podróż o wartości 8 000 PLN, realizowana liniami Lufthansa z lotniska w Warszawie do jednego z 2 miast w USA (Los Angeles albo San Francisco), o łącznej maksymalnej wartości 8 000 PLN,  wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną w całości dla celów zapłaty podatku od nagród. Poprzez powiadomienie Organizatora o wybranych przez siebie opcji podróży, Zwycięzca Nagrody Głównej oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na Regulamin oraz zgadza się aby Organizator przekazał informacje zewnętrznemu dostawcy usług, w zakresie koniecznym do dokonania rezerwacji związanej z nagrodą. Podróż musi zostać zrealizowana do dnia 31 grudnia 2017 r. ; nagroda nie obejmuje kosztów transportu na/z lotniska, kosztów zakwaterowania i wyżywienia ani kosztów ubezpieczenia podróżujących.;   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak wymaganych dokumentów urzędowych (wizy) przez osoby podróżujące uprawniających do przekroczenia granicy lub pobytu na terenie obcego państwa

ii.         1 (słownie jeden) plecak z logo Lufthansa o wartości brutto 93 zł

iii.       1 ( słownie jeden) przewodnik po Kalifornii  firmy Pascal o wartości brutto 24 zł.

 

b)      2 ( słownie dwie) Nagrody drugiego stopnia, w skład której wchodzą :

i.                    2 ( dwie) walizki podróżne o wartości 500 zł brutto,

ii.                   1 ( słownie jeden) plecak z logo Lufthansa o wartości brutto 93 zł

iii.                 1 ( słownie jeden) przewodnik po Kalifornii  firmy Pascal o wartości brutto 24 zł.

22.   Zwycięzca ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

23.   Zwycięzca zobowiązuje się do posiadania odpowiednich dokumentów przed rozpoczęciem podróży w tym ważnego paszportu i wizy pozwalających mu na podróż do odnośnego celu podróży, a także przekazaniem życzeń dotyczących podróży co najmniej 2 tygodnie przed wybranymi datami podróży.

24.   Wartość nagrody opiera się na cenie detalicznej lub wartości rynkowej w dniu planowania podróży. Rezerwacja przelotu na wybrany przez zwycięzcę termin odbędzie się w ramach dostępności miejsc  w klasie rezerwacyjnej, która mieści się w kwocie przeznaczonej na nagrodę. Nagroda ma charakter bezzwrotny i nie może zostać wymieniona na gotówkę. Jeśli którakolwiek z części składowych nagrody nie będzie dostępna, zwycięzca otrzyma nagrodę alternatywną o takiej samej wartości. Zwycięzca pokrywa wszelkie koszty przekraczające wartość Nagrody głównej określonej w niniejszym Regulaminie.

25.   Nieprzyjęcie przez Zwycięzcę z jakiegokolwiek powodu Nagrody głównej lub którejkolwiek  z jej części składowych oznacza rezygnację z Nagrody głównej lub jej części składowej; w takim przypadku Zwycięzca nie otrzyma gotówki ani żadnej innej formy rekompensaty zamiast Nagrody głównej lub jej części składowej, z której zrezygnował.

26.   Nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą kurierską, na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w formularzu konkursowym, w terminie 30 dni  od daty publikacji listy Zwycięzców na Stronie Konkursowej.

27.   Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór Nagrody. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.

28.   Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

29.   Do nagrody głównej zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,1% ich wartości, która nie zostanie przekazana Zwycięzcy, lecz przekazana przez Organizatora zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

30.   Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

V Postanowienia końcowe

31.   Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu realizacji praw do nagród, wysyłki nagród, publikacji danych osobowych Zwycięzców oraz rozpatrywania reklamacji.

32.   Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

33.   Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora lub Koordynatora.

34.   Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora lub Koordynatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

35.   Organizator, Koordynator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

36.   Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi Zwycięzców, zostaną poddane anonimizacji.

37.   Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od  opublikowania listy Zwycięzców Konkursu na Stronie Konkursowej (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora lub Koordynatora).

38.   Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora lub Koordynatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

39.   Organizator oraz Koordynator zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

40.   Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

41.   Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

42.   W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 


Strona główna INTERIA.PL

Polecamy