Regulamin Konkursu ,,Wyzwanie Nissan Micra"

I.          Postanowienia ogólne

1.      Konkurs "Wyzwanie Nissan Micra" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem") działająca  na zlecenie NISSAN SALES CEE Kft. Sp z o.o. Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warsaw, Poland, KRS: 242329

2.      Fundatorem nagród jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwaną dalej "Fundatorem").

3.       Konkurs rozpoczyna się dnia 14.10.2013 r. i trwa do dnia 05.11.2013 r. do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że rejestrowanie się w Konkursie w celu wykonywania zadań konkursowych, o których jest mowa poniżej, możliwe będzie jedynie do dnia 03.11.2013 r. do godziny 23:59:59 włącznie.

4.      Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.styl.pl/relaks/konkursy/news-nissan-micra,nId,1036955 (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

         a)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich;

         b)      jest osobą pełnoletnią tj. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

7.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

8.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

9.   Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników.

II. Zasady Konkursu

10.  Konkursu trwa od dnia 14.10.2013 r. do dnia 05.11.2013r. do godziny 23:59.

11.  Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

- wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj. http://www.styl.pl/relaks/konkursy/news-nissan-micra,nId,1036955, w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy  Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;
- wykonać zadanie konkursowe, polegające na:

            o      Udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Czerpiesz satysfakcję ze swojej pracy lub hobby? A może udało Ci się zrealizować swoje wielkie marzenie? Jeśli tak, to przedstaw nam swoją historię. 
            o     Przesłaniu swojego zdjęcia obrazującego odniesiony sukces (w dowolnej kompozycji nawiązującej do tematu historii)

- i przesłać do Organizatora zadania odpowiedź (odpowiedź i przesłane zdjęcie zwana jest  dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej;- wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie;
- wyrazić zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata Konkursu,
- wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu testu lub nagrody.

12.  Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt 11 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, a nadesłana przez niego Odpowiedź nie będzie brana pod uwagę.

13.  Przesyłając Materiał Uczestnik oświadcza, że:

       a)      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Materiału przez Organizatora następujących polach eksploatacji:

                                      i.      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

                                    ii.      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

                                  iii.      łączenie z innymi utworami lub podział na części,

                                   iv.      wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

                                     v.      w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

        b)       udziela zgody na publikację Materiału  na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą jego imię i nazwisko.

14.  Wysyłając Odpowiedź, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora lub Fundatora opracowania przesłanej Odpowiedzi, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Odpowiedzi na stronach internetowych Organizatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Odpowiedzi.

15.  Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są ponadto do przestrzegania poniższych zasad:

       a)        stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach;

       b)        niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

16.   Spośród wszystkich Uczestników, Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów. Komisja wybierze 3 (słownie: trzech) Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę Główną, oraz w każdym tygodniu trwania konkursu 3 (słownie: trzech) Uczestników, którzy otrzymają Nagrody Dodatkowe - książki (w sumie 9 książek). Dokonując wyboru Laureatów  Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość  Materiałów nadesłanych przez Uczestników.

 III. Rozwiązanie Konkursu

17.  Wyłonienia Laureatów wskazanych w pkt. 16 Regulaminu  powyżej dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z pracowników Organizatora.

18.  Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

      a)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

      b)      wyłonienie Laureatów

      c)      stwierdzenie, że uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

      d)      rozpatrywanie reklamacji uczestników.

19.  Wyłonienie Laureatów nastąpi do 10.11.2013r. Komisja Konkursowa wyłoni:

3 Laureatki Nagrody Głównej

9 Laureatek Nagród Dodatkowych.

O terminie realizacji nagrody głównej laureaci zostaną poinformowani droga e-mail oraz telefoniczną najpóźniej do dnia 12.11.2013

20.  Informacje o osobach Laureatów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na stronie konkursowej.

21.  O przyznaniu nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 7, 8, 11 ,15  Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru

 W przypadku:        a)       nieodebrania przez Laureata Konkursu nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Laureata, lub

       b)      stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez danego Laureata postanowień Regulaminu,

Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci prawo do otrzymania nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się kryteriami wskazanymi w punkcie 16 powyżej, dokona dodatkowego wyboru Laureata spośród pozostałych Odpowiedzi zamieszczonych przez Uczestników i przyzna mu tę nagrodę.

IV. Nagrody

22.  Nagrodami w Konkursie są:

      a)      Dla każdej z 3 (słownie: trzech) Laureatek Nagrody Głównej udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej połączonej ze stylizacją, z której zdjęcia zostaną opublikowane na łamach Czasopisma SHOW, którego wydawcą jest Wydawnictwo Bauer . W ramach nagrody Laureatkom Nagrody Głównej przysługuje jeden nocleg w hotelu klasy turystycznej w dniu poprzedzającym sesję zdjęciową. Nagroda nie obejmuje kosztów przejazdu na miejsce sesji zdjęciowej.  
Zdjęcia z sesji zdjęciowej zostaną opublikowane w magazynie Show (nr 27 w sprzedaży 30.12.2013) oraz w witrynie konkursowej, gdzie dodatkowo zostanie zamieszczony film z sesji zdjęciowej

b)    9 (słownie: dziewięć) Nagród Dodatkowych:

W każdym tygodniu wyróżnimy 3 zgłoszenia, których autorki otrzymają jedną z niżej wymienionych książek:

  1. Agnieszka Pilaszewska, "Przepis na życie", cena 39,90 zł
  2. Susan Wiggs, "Zanim nadejdzie ciemność", cena 34,99 zł
  3. Susan Wiggs, "A między nami ocean...", cena 34,99 zł
  4. Susan Stephens; Jane Porter; Maggie Cox, "Tamtego lata", cena 34,99 zł
  5. Maureen Lee, "Wędrówka Marty", cena 34,90 zł
  6. Kim Lawrence; Kathryn Ross; Chantelle Shaw, “Smak hiszpańskich pomarańczy", cena 34,99 zł
  7. Lisa See, "Marzenia Joy", cena 34,90 zł
  8. Emma McLaughlin, Nicola Kraus, "Reality SHOW", cena 32,90 zł
  9. Sonya Chung, "Marzenie o innym świecie", cena 34,90 zł

23.  Komisja Konkursowa wyłoni 3 (trzech) Uczestników (zwanych w niniejszym Regulaminie "Laureatami Nagród Dodatkowych"), których prace zostały ocenione jako najlepsze, przyznając 3 (słownie: trzy) Nagrody Dodatkowe w danym tygodniu (tj. łącznie dziewięć Nagród Dodatkowych przez cały czas trwania Konkursu)

24.   Wyłonienie Laureatów Nagród Dodatkowych dla każdego z tygodnia trwania konkursu nastąpi: odpowiednio 22 października, 29 października oraz 5 listopada 2013 r.

25.   Spośród wszystkich Odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników przez cały okres trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni 3 (słownie: trzy ) Uczestniczki  (zwane w niniejszym Regulaminie "Laureatkami Nagrody Głównej") , których Odpowiedzi zostaną ocenionie, jako najlepsze - przyznając im  Nagrody Główne, o której mowa w punkcie 22 a) Regulaminu.

26.  Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

27.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

28.  Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest:

a.       przesłanie do Wydawnictwa Bauer podpisanego przez Laureatkę oświadczenia woli o treści wskazanej w załączniku  nr 2 do Regulaminu Konkursu "Wyzwanie Nissan Micra"

b.      dyspozycyjność Laureatki Nagrody Głównej w terminie pomiędzy 18 a 22 listopada 2013 r. Niestawienie się na sesję przez Laureata w podanym przez Organizatora terminie będzie uznane za nieodebranie nagrody.

29.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

30.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

31.  Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Laureat traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

V. Postanowienia końcowe

32.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu i w celach archiwalnych, a także w innych celach, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to wyraźną zgodę.

33.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

34.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Organizatora lub Fundatora w zakresie wskazanym w pkt.42 powyżej.

35.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

36.  Fundator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

37.  Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

38.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

39.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

40.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

41.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu na 2 dni przed jej wejściem w życie.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje