Reklama

Reklama

Wygraj zaproszenie na stand-up Izy Kały "Początek końca"

Konkurs zakończył się.

Lista laureatów: p.Wiesława Sawina, p.Anna Janik, p. Joanna Kuśnierz, p. Marcin Żubert.

"Początek końca" to lekka komedia, a właściwie humorystycznie zaprojektowany kurs rozwoju tej jakże cennej umiejętności. Iza Kała wciela się w szereg barwnych postaci, a ich historie obrazują, jak najlepiej przygotować się do nieuniknionych zmian.

Jak to zrobić? Tajemnica zostaje odkryta w brawurowy sposób - to fakt, którego wszyscy są świadomi - po prostu do wszelkich zmian należy podejść z poczuciem humoru.

Godzina dobrej zabawy, która Was zmieni na zawsze!

Reklama

Spektakl będzie można zobaczyć 10 listopada o godz. 19 w krakowskim Teatrze KTO, a my mamy dla Was cztery podwójne wejściówki na wydarzenie. Jak je zdobyć?
Wejdźcie na nasz facebookowy profil (KLIK), i w komentarzu pod konkursowym postem odpowiedzcie na pytanie: "Dlaczego lubisz stand-up"?
Cztery najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy. 

Zabawa trwa do 10 listopada, do godz. 15. 

Przed udziałem w konkursie zapoznaj się z regulaminem!

REGULAMIN KONKURSU: "WYGRAJ WEJŚCIÓWKI NA STAND-UP IZY KAŁY PT. POCZĄTEK KOŃCA"

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "WYGRAJ WEJŚCIÓWKI NA STAND-UP IZY KAŁY PT. POCZĄTEK KOŃCA" (dalej: "Konkurs").

2. Organizatorem Konkursu jest GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (dalej: "Interia.pl" lub "Organizator").

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet na profilu Facebook-owym serwisu styl.pl (https://www.facebook.com/Stylpl)  w dniach 09.11.2021 r.-10.11.2021 r. do godziny 15.00.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich zgłoszeń 4 zwycięzców Konkursu.

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: "Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Interia.pl oraz pod adresem https://styl.interia.pl/konkursy.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która poza spełnieniem pozostałych warunków określonych Regulaminem:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

b) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Interia.pl lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

c) wykonała i przesłała zadanie konkursowe.

2. Zadaniem Uczestników w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte: "Dlaczego lubisz stand-up" oraz zamieszczenie odpowiedzi w formie komentarza pod postem Organizatora o ogłoszeniu Konkursu zamieszczonym na profilu Facebook-owym serwisu styl.pl

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie odpowiedzi, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji odpowiedzi przesłanych przez Uczestników oraz ich usunięcia w przypadku, gdy uzna, że ich treść narusza prawo, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku, gdy odpowiedzi zawierają treści reklamujące podmioty konkurencyjne wobec Interia.pl.

4. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

§ 3 NAGRODY

1.         Nagrodami w Konkursie są 4  (cztery) dwuosobowe zaproszenia na stand-up Izy Kały pt. "Początek końca", zaplanowany na godz. 19, 10 listopada 2021 roku w Teatrze KTO w Krakowie. - po jednym dla każdego zwycięzcy.

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wyłaniając osoby nagrodzone komisja konkursowa kierować będzie się w szczególności poziomem merytorycznym i językowym oraz sposobem ujęcia tematu nadesłanych odpowiedzi konkursowych. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 10.11.2021 r.

4. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez komisję konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym serwisu styl.pl: zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na pytanie otwarte: "Dlaczego lubisz stand-up", a ich odpowiedź będą 4 najwyżej ocenionymi odpowiedziami, co zostanie stwierdzone przez komisję konkursową, o której mowa w pkt. 2 powyżej.

4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook natychmiast po rozstrzygnięciu Konkursu. Informacja o wyborze zwycięzców zostanie umieszczona w formie komentarza pod postem konkursowym. Dodatkowo zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości prywatnej.

5. Nagroda o których mowa w pkt. 1 powyżej Zwycięzcy będą mogli odebrać w kasie Teatru KTO w dniu 10.11.2021 r., przed rozpoczęcie występu.

6.  Nagroda nie obejmuje noclegu ani dojazdu na wydarzenie. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

7. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem odbioru nagrody przez nagrodzonych Uczestników jest podanie Organizatorowi prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, które są niezbędne celem weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora jako administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, publikacji danych osobowych zwycięzców oraz rozpatrywania reklamacji.

4. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl.

6. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu przekazanych Organizatorowi danych osobowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

8. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi zwycięzców, zostaną poddane anonimizacji.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

3. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

4. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec (siła wyższa).

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu facebookowym pod adresem: https://www.facebook.com/interia Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

 

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy