Reklama

Reklama

Regulamin

Regulamin plebiscytu Kobiecy Samochód Roku 2010 Czytelniczek "Twojego Stylu"

Regulamin plebiscytu Kobiecy Samochód Roku 2010 Czytelniczek "Twojego Stylu"

1. Organizatorem Plebiscytu Kobiecy Samochód Roku 2010 Czytelniczek Twojego Stylu (zwanego dalej "Plebiscytem") jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Motorowej 1, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000092340 (zwana dalej "Organizatorem").

2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.

3. Plebiscyt zostanie ogłoszony za pośrednictwem wydawanych przez Organizatora czasopisma Twój Styl oraz za pośrednictwem strony internetowej www.styl.pl.

Reklama

4. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najbardziej Kobiecego Samochodu Roku 2010. Uczestnicy wskazują samochody do tytułu spośród tych, które zostały nominowane przez Redakcję Twoje Stylu.

5. Tytuł Kobiecego Samochodu Roku 2010 Czytelniczek "Twojego Stylu" otrzyma samochód, na który zostanie oddana najwyższa liczba głosów

6. Samochody zostaną zaprezentowane na łamach miesięcznika "Twój Styl" (wydania od 06/2010 do 12/2010) oraz na portalu internetowym www.styl.pl.

7. Głosy mogą być przesyłane:

- za pomocą poczty na adres: Twój Styl, Al. St. Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa.

- za pomocą krótkiej informacji tekstowej (SMS) na numer telefonu 7265

- za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej styl.pl

8. Głosowanie na odbywa się w okresie od dnia 14 czerwca do dnia 13 grudnia 2010 r.

9. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS równy jest kwocie 2,44 zł brutto.

10. Udział w Plebiscycie polega na przesłaniu SMS-a (wg wzoru opisanego w materiałach dot. Plebiscytu), listu z głosem lub oddania głosu za pośrednictwem strony internetowej na kandydatkę.

11. Ogłoszenie wyników Konkursu Kobiecy Samochód Roku 2010 Twój STYL oraz Plebiscytu Kobiecy Samochód Roku 2010 Czytelniczek "Twojego STYLU" nastąpi na łamach miesięcznika "Twój STYL" w numerze 04/2011 oraz na stronie http://www.styl.pl

12. Wśród uczestników Plebiscytu rozlosowane zostaną nagrody miesiąca, które każdorazowo będą opisane przez Organizatora w materiałach informacyjnych dotyczących Plebiscytu.

13. Wśród uczestników Plebiscytu rozlosowana zostanie nagroda główna Mazda 6, które każdorazowo będą opisane przez Organizatora w materiałach informacyjnych dotyczących Plebiscytu.

14. Osoby uprawnione do odbioru nagród miesiąca wyłonione zostaną spośród czytelników, którzy wzięli udział w Plebiscycie po wydaniu danego numeru czasopisma.

15. Osoba uprawnione do odbioru nagrody głównej wyłoniona zostanie spośród wszystkich czytelników, którzy wzięli udział w Plebiscycie.

16. Osoby uprawnione do odbioru nagród zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał SMSa lub numeru telefonu podanego w liście bądź z formularzu internetowym). Organizator uzgodni z uprawnionymi sposób przekazania nagrody.

17. Uprawnienia do odbioru nagród nie mogą uzyskać:

- pracownicy Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

- inne osoby, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,

- osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, tj. osoby będące wobec takich osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

18. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu i losowaniem nagród czuwać będzie specjalnie do tego powołana komisja.

19. Losowanie nagród odbywać się będzie w następujący sposób: każdemu SMS-owi, listowi lub głosowi oddanemu za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zostanie przydzielony numer porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych, komisja wylosuje tyle numerów, ile jest poszczególnych nagród. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS/ numeru podanego w liście/numeru podanego na formularzu znajdującym się na stornie internetowej. Komisja zadzwoni na wybrany numer. Jeśli Uczestnik nie odbierze telefonu, komisja podejmie kolejną próbę dodzwonienia się na ten numer następnego dnia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Uczestnikiem, komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy.

20. Nagrody zostaną przesłane w paczce pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia głosowania na nagrody miesiąca. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody zostaną przesłane w ciągu 2 miesięcy od dnia opłacenia przez uczestnika w/w podatku.

21. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru uczestnika. Podatek wynosi 10% od wartości nagrody brutto. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie nagród, nastąpi wyłącznie po pobraniu przez Organizatora podatku od uczestnika (zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

22. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę rzeczową.

23. Nie odebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

24. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61 z dopiskiem "Nowe Media")

25. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

26. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej styl.pl.

27. Osoba biorąca udział w Plebiscycie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

28. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub odpowiednio adres zamieszkania, kod pocztowy, adres email, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Plebiscytu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

Twój Styl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy