Reklama

Reklama

Regulamin "Doskonałości Mody 2011"

Regulamin plebiscytu Doskonałość Mody 2011 Czytelniczek "Twojego Stylu"

1. Organizatorem Plebiscytu Doskonałość Mody 2011 Czytelniczek Twojego Stylu (zwanego dalej "Plebiscytem") jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Motorowej 1, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000092340 (zwana dalej "Organizatorem").

2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.

3. Plebiscyt zostanie ogłoszony za pośrednictwem wydawanego przez Organizatora czasopisma Twój Styl.

Reklama

4. Celem Plebiscytu jest wyłonienie produktu modowego, który otrzyma tytuł Doskonałość Mody 2011 Czytelniczek Twojego Stylu.

5. Uczestnicy wskazują produkty modowe do tytułu spośród tych, które zostały nominowane przez Redakcję Twoje Stylu.

6. Tytuł Doskonałość Mody 2011 Czytelniczek Twojego Stylu nadany zostanie produktowi modowemu, na które w danej kategorii zostanie oddana największa liczba głosów.

7. Produkty zostaną zaprezentowane na łamach miesięcznika "Twój Styl" (wydania od 06/2011 do 12/2012)

8. Głosy mogą być przesyłane za pomocą krótkiej informacji tekstowej (SMS) na numer telefonu 7265

9. Głosowanie na odbywa się w okresie od dnia 12 maja do dnia 14 grudnia 2011 r.

10. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS równy jest kwocie 2,46 zł brutto.

11. Udział w Plebiscycie polega na przesłaniu SMS-a (wg wzoru opisanego w materiałach dot. Plebiscytu).

12. Oficjalnie ogłoszenie werdyktu nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród "Doskonałości Mody 2011 Twój Styl", która odbędzie się w styczniu 2012 roku

13. Wśród uczestników Plebiscytu rozlosowane zostaną nagrody miesiąca, które każdorazowo będą opisane przez Organizatora w materiałach informacyjnych dotyczących Plebiscytu.

14. Osoby uprawnione do odbioru nagród miesiąca wyłonione zostaną spośród czytelników, którzy wzięli udział w Plebiscycie po wydaniu danego numeru czasopisma.

15. Osoby uprawnione do odbioru nagród zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał SMSa). Organizator uzgodni z uprawnionymi sposób przekazania nagrody.

16. Uprawnienia do odbioru nagród nie mogą uzyskać:

" pracownicy Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

" inne osoby, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,

" osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, tj. osoby będące wobec takich osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

17. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu i losowaniem nagród czuwać będzie specjalnie do tego powołana komisja.

18. Losowanie nagród odbywać się będzie w następujący sposób: każdemu SMS-owi zostanie przydzielony numer porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych, komisja wylosuje tyle numerów, ile jest poszczególnych nagród. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS. Komisja zadzwoni na wybrany numer. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji BAUER.

19. Nagrody zostaną przesłane w paczce pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia głosowania na nagrody miesiąca. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody zostaną przesłane w ciągu 3 miesięcy od dnia opłacenia przez uczestnika w/w podatku.

20. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru uczestnika. Podatek wynosi 10% od wartości nagrody brutto. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie nagród, nastąpi wyłącznie po pobraniu przez Organizatora podatku od uczestnika (zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

21. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę rzeczową.

22. Nie odebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

23. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61 z dopiskiem "Nowe Media")

24. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

25. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.regulaminy.pl

26. Osoba biorąca udział w Plebiscycie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

27. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub odpowiednio adres zamieszkania, kod pocztowy, adres email, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Plebiscytu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

Twój Styl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy