Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Miesiąc z Jeremim Przyborą"

        I.            Postanowienia ogólne

1.       Organizatorem konkursu "Miesiąc z Jeremim Przyborą" (dalej: ,,Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL  spółka z ograniczoną odpowiedzialności sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP - 527-26-44-300 (dalej: ,,Organizator").

2.       Fundatorem nagród w Konkursie jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS - 0000064794, NIP - 676-007-57-68, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł (dalej: ,,Fundator").

Reklama

3.       Konkurs rozpoczyna się dnia 12 grudnia  2015 roku i trwa do dnia 11 stycznia 2016 roku do godziny 23:59:59.

4.       Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl.

5.       Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników serwisu styl.pl, zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej: ,,Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.styl.pl

      II.            Uczestnicy Konkursu

1.        Uczestnikiem Konkursu (dalej ,,Uczestnik") może być wyłącznie osoba,  która spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)      jest osobą fizyczną i  nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora  (odpowiednio Fundatora) albo członkiem jego rodziny, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia,

2)      wykona czynności opisane w pkt. III ust. 1 i 2 Regulaminu.

2.             Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

3.             Uczestnicy, przystępując do Konkursu, wyrażają zgodę na udział w Konkursie na wskazanych w nim zasadach oraz akceptują niniejszy Regulamin.

    III.            Zasady Konkursu

1.       Konkurs będzie prowadzony w cyklach dziennych co oznacza, iż każdego dnia trwania Konkursu nastąpi wybór jednego zwycięzcy, spośród Uczestników, którzy w tym dniu wezmą udział w Konkursie.

2.       Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

1)      wybór jednego spośród cytatów Jeremiego Przybory, zamieszczonych na stronie http://www.styl.pl/konkursy/news-konkurs-miesiac-z-jeremim-przybora,nId,1936539 i krótkie uzasadnienie swojego wyboru,

2)      przesłanie linka do wybranego cytatu wraz z uzasadnieniem (dalej: "Materiał") w wiadomości e-mail na adres: konkursy@styl.pl. - w temacie wiadomości e-mail Uczestnik powinien wpisać: "Jeremi Przybora",

3)      zamieszczenie linka do wybranego cytatu na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook

4)      W treści, oprócz zadania konkursowego, Uczestnik zobowiązany jest zawrzeć informacje wskazane w ust. 5 niniejszego rozdziału,

5)      zamieszczenie w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2) powyżej prawdziwych danych osobowych Uczestnika w postaci: imienia i  nazwiska, adresu  zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numeru telefonu,

6)      zawarcia w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2) oświadczeń o treści:

"Oświadczam, że:

1)      zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu dostępnym pod adresem www.styl.pl i akceptuję jego postanowienia,

2)      wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celu realizacji obowiązków związanych z Konkursem,

3.    Każdy z Uczestników może przesłać jeden Materiał dziennie.

4.    Przesyłając Materiał i akceptując Regulamin, Uczestnik oświadcza, że:

1)      Materiał w postaci uzasadnienia swojego wyboru cytatu jest jego autorstwa, oraz że wyraża zgodę na jego publikację w serwisie styl.pl i jego udostępnienie użytkownikom niniejszego serwisu,

2)      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału w zakresie wskazanym w pkt. 1)  przez Organizatora celem jego rozpowszechniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

6.       Uczestnik Konkursu oświadcza, iż znana mu jest okoliczność, że z tytułu udzielenia licencji nie nabywa prawa do wynagrodzenia.

7.       Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w  niniejszym rozdziale powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

8.       Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

9.       Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału (w postaci uzasadnienia wyboru danego cytatu), Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału przesłanego przez Uczestnika oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

10.   Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika  i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

    IV.            Wybór Zwycięzców

1.       Wyłonienia wszystkich zwycięzców dokonywać będzie powołana w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa (dalej: ,,Komisja Konkursowa") składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie zwycięzców Konkursu,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

2.       Komisja Konkursowa będzie dokonywać wyboru 1 (jednego) zwycięzcy w każdym dniu trwania, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych w danym dniu trwania Konkursu (dalej: ,,Zwycięzca"). Wyłaniając Zwycięzcę Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim walorem artystycznym i merytorycznym uzasadnienia wyboru cytatu.

3.       Dane Zwycięzcy (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) zostaną opublikowane na stronach serwisu www.styl.pl w terminie do 3 dni roboczych od daty wyboru Zwycięzcy

4.       O przyznaniu nagrody Zwycięzcy będą powiadamiani również drogą e-mailową, na adres z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe.

      V.            Nagrody

1.       Nagrodami w Konkursie dla każdego Zwycięzcy jest książka Jeremiego Przybory "Dzieła (niemal) wszystkie"

2.       W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub niespełnienia postanowień Regulaminu, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

3.       Każdy z Uczestników ma prawo przesłać w Konkursie dowolną ilość Materiałów, jednakże ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

4.       Nagroda  nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5.       Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

6.       Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

7.       Nagrody Organizator wyśle do Zwycięzców pocztą lub pocztą kurierską na adres zamieszkania na terytorium RP podany przez nich w e-mailu zgłoszeniowym w terminie do 14 dni roboczych od daty wyboru danego Zwycięzcy. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania dokumentów stwierdzających odbiór nagrody.

8.       Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

    VI.            Dane osobowe

1.         Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.

2.       Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród Zwycięzcy i Laureatom. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

3.       Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.styl.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyłonienia osób nagrodzonych w Konkursie.

4.       Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

5.       Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

  VII.            Reklamacje

1.       Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia osób nagrodzonych w Konkursie (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2.       Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3.       Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora - Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

4.       Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni  od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

5.       Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

VIII.            Postanowienia końcowe

1.       Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału  w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

2.       Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji Uczestników lub Zwycięzcy/Laureata, wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.

3.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

4.       Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

5.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 6.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

 

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy