Reklama

Reklama

​REGULAMIN KONKURSU "Miss Kosmetyczek"


Postanowienia ogólne

1.              Organizatorem konkursu "Miss Kosmetyczek" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL  Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: "Organizator").

2.              Fundatorem nagród jest  CLARENA Sp z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wilczyckiej 4c, 51-360 Wilczyce, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000302611 zwana dalej "Fundatorem".

Reklama

3.              Konkurs rozpoczyna się dnia 13 grudnia 2013 roku i trwa do dnia 25 grudnia 2013 roku do godziny 23:59:59.

4.              Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl.

5.              Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.styl.pl.

6.              Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

 II. Uczestnicy Konkursu

 1.     Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2.     W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.     Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4.     Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl.

5.     Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu Konkursowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

 III. Zasady Konkursu

1.    Zadaniem Uczestników Konkursu  będzie stworzenie "złotych zasad, które ułatwią wybór gabinetu kosmetycznego marzeń. Jaka powinnam być waszym zdaniem idealna kosmetyczka, prawdziwa miss kosmetyczek. Jakie powinna mieć cechy i umiejętności. Swoją wypowiedź spiszcie w punktach".

2.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a.     stworzenie i przesłanie na adres mailowy: - konkursy@styl.pl  odpowiedzi na pytania konkursowe, wskazane w ust. 1 powyżej (dalej: "Materiał").

b.    wskazanie danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu  oraz numeru telefonu.

c. zawarcie w wiadomości przesyłanej zgodnie z lit. a powyżej oświadczenia o treści: "Wyrażam zgodę na brzmienie Regulaminu i przetwarzanie moich danych osobowych w związku z Konkursem"

3. Przesyłając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a.     posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

b.    udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

i.              zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii.             wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii.            w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

4.     Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

5.     Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 2 i 3 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

6.     Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

7.     Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału przesłanego przez Uczestnika oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

8.     Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika  i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

IV. Wybór Zwycięzców

 1.     Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora do 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a.     nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.    wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c.     stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d.    rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

2.     Komisja Konkursowa, wyłoni spośród nadesłanych Materiałów 3 ( trzy) jej zdaniem najlepsze prace. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziomem nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny.

3.     Dane zwycięzców (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) zostaną opublikowane na stronach serwisu styl.pl w terminie do 3 dni roboczych od daty wyboru zwycięzców.

4.     O przyznaniu nagrody zwycięzcy Konkursu zostaną także powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe.

  V. Nagrody

 

1. Nagrodami w Konkursie  jest 10 (dziesięć) zestawów kosmetyków CLARENA,  z których każdy zawiera

1)      - Kawiorowy peeling do twarzy kod: 1429

2)      - Ceramidowe Perły Piękna kod: 1458

3)      - Hialuronowy Krem Nawilżający kod: 1328

4)      - Wyszczuplający, kawiorowy mus do ciała do ciała kod: 4435 T

5)      Nawilżający, sensualny krem do rąk + rękawiczki kod: 1666 T  

2.    W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 1, 2., rozdz. III ust. 2 i ust. 3, nagroda przepada na rzecz Organizatora

3.    Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4.    Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

5.    Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej przez Fundatora

6.    Zwycięzca zobowiązany jest do pokwitowania odbioru nagrody.

7.    Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Dane osobowe

1.              Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.

2.              Informacja o wyłonionych zwycięzcach będzie dostępna na stronie www.styl.pl.  Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków

3.              Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić jednego z Organizatorów                        o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy  i/lub wręczenia nagród.

4.              Organizator oświadczają, że nie będą przetwarzać danych osobowych Uczestników Konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będą wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

5.              Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców.

6.              Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).

 VII. Reklamacje

1.              Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty wyłonienia ostatniego ze zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do odpowiedniego Organizatora). Organizator nie są zobowiązani do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

2.              Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres któregokolwiek z Organizatora tj.: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3.              Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.              Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

5.              Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VIII. Postanowienia końcowe

1.              Organizator, w porozumieniu z Komisją Konkursową, są uprawnieni do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu w trakcie trwania Konkursu, jak również po jego zakończeniu, w przypadku uznania, iż wyczerpane zostały przesłanki uzasadniające dyskwalifikację. Dyskwalifikacji podlegają osoby:

a.       niespełniające wymogów wskazanych w rozdziale II oraz III Regulaminu,

b.      których Materiał zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, karalne lub naruszające prawa osób trzecich, w tym Organizatora

c.       które nie podadzą adresu lub podadzą dane osobowe nieprawdziwe lub niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

2.              Dyskwalifikacja Uczestnika Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu jest traktowany tak, jakby nie uczestniczył w Konkursie, w szczególności Materiał przesłany przez zdyskwalifikowanego Uczestnika Konkursu nie są poddawane głosowaniu i ocenie Komisji Konkursowej, a w przypadku, gdy dyskwalifikacja ma miejsce po wyłonieniu zwycięzców Konkursu, Organizator jest uprawniony do żądania zwrotu na jego rzecz wydanej Nagrody.

3.              Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której Uczestnicy przesyłają Materiały, jak również, za pośrednictwem, której Organizatorzy kontaktują się z Uczestnikiem.

4.              Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a.       stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b.      niewykorzystywania uczestnictwa w konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatorów, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

5.              Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

6.              Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

7.              Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

 


Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy