Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Mosty Miłości"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Mosty miłości", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez firmę INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000002117, NIP 677-21-18-727, o kapitale zakładowym w wysokości 5 075 823 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i 00/100)(opłacony w całości) (dalej "Organizator)

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 15 stycznia 2010 i trwa do dnia 10 lutego 2010 do godz. 23:59:59.

Reklama

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem www.styl.pl.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. zalogowanie się do wortalu styl.pl, a w przypadku braku konta, rejestracja w wortalu styl.pl,

b. odpowiedź na pytanie: "Jak wyobrażasz sobie najbardziej romantyczną chwilę w życiu?",

c. przesłanie odpowiedzi na konto Konkursy w wortalu styl.pl korzystając z systemu wiadomości wewnętrznych w wortalu do dnia 10 lutego 2010 roku do godz. 23:59:59.

9. Wysyłając Odpowiedź na pytanie konkursowe, Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin Konkursu.

10. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

11. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 8 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

12. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

13. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których odpowiedź zostanie oceniona jako najlepsza. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez INTERIA.PL, która spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wskaże3 Laureatów, których odpowiedzi zostały uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością uczestników oraz poziomem merytorycznym nadesłanych Odpowiedzi.

III. Rozwiązanie Konkursu

14. Wyłonienie laureatów Konkursu, którym przysługiwać będzie prawo do nagród nastąpi 12 lutego 2010 r.

15. Laureatów wyłoni powołana w tym celu Komisja Konkursowa składająca się z pracowników przedsiębiorstwa Organizatora.

16. Informacje o osobach laureatów tj. Nick oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na stronie www.styl.pl w ciągu trzech dni od daty wyłonienia laureatów.

17. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni systemem wiadomości wewnętrznych wortalu Styl.pl w ciągu dwóch dni od daty ich wyłonienia.

18. Każdy z laureatów jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych wraz z Nickiem na adres e-mail: kontakt@styl.pl w terminie 5 dni roboczych.

19. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia laureatów, niepodania danych osobowych, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 6, 12, 14, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

20. Fundatorem nagród jest Organizator.

21. Nagrodami w Konkursie są vouchery na 3 weekendowe pobyty dla dwojga w Hotelu Lubicz **** Wellness & SPA w Ustce o wartości 1700 PLN.

22. Nagrody zostaną przyznane trzem uczestnikom Konkursu, których odpowiedź zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najciekawszą prezentującą wysoki poziom merytoryczny i językowy.

23. Prawo do nagrody głównej może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez laureata zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

24. Niezapłacenie podatku, o którym mowa powyżej w okresie 21 dni od daty wyłonienia laureata jest równoznaczne z rezygnacja przez laureata z nagrody.

25. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

26. Organizator po uzyskaniu informacji o zapłacie przez laureata podatku, o którym mowa powyżej przesyła nagrodę za pośrednictwem poczty lub kuriera na wskazany przez niego adres.

27. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

28. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

29. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora lub INTERIA.PL), jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

30. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w wortalu Styl.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on jednym ze laureatów Konkursu.

31. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL S.A.

32. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które INTERIA.PL zobowiązuje się przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Konkursu. INTERIA.PL oświadcza, ze nie będzie przetwarzać danych osobowych uczestników konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

33. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL S.A., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

34. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie do 26.02.2010 na adres Organizatora.

35. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

36. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

37. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.

38. Odpowiedź na reklamację będzie przesłana listem poleconym.

39. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

40. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

41. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

42. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

43. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

46. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje