Reklama

Reklama

Regulamin konkursu na najlepszy blog modowy

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Prowadź blog modowy i zostań stylistką" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez firmę INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator).

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 27.04.2011 i trwa do dnia 20.09.2011 do godz. 23:59:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem www.styl.pl.

Reklama

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

6. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady Konkursu

7. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie:

a. prowadzenie bloga o tematyce modowej w serwisie Styl.pl. Do konkursu można zgłaszać nowe blogi oraz blogi istniejące. W przypadku blogów założonych przed rozpoczęciem konkursu oceniane będą tylko wpisy zamieszczone w okresie trwania konkursu.

b. zgłoszenie bloga do Konkursu poprzez wysłanie wiadomości do użytkownika Konkursy za pomocą systemu wiadomości wewnętrznych portalu styl.pl

w trybie i na warunkach Regulaminu.

8. Założenie i prowadzenie bloga w serwisie Styl.pl przez Uczestnika jest możliwe tylko po zarejestrowaniu się w portalu Styl.pl (http://styl.pl).

9. Wysyłając wiadomość mail ze zgłoszeniem bloga do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść.

10. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

11. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik powinien:

a. zarejestrować się w formularzu rejestracyjnym na wortalu Styl.pl (http://styl.pl) lub zalogować się w nim

b. w terminie 27.04-20.09.2011 dodawać wpisy o tematyce modowej do bloga przypisanego do profilu Uczestnika korzystając z przycisku "Prowadź dziennik"

c. zgłosić blog do udziału w Konkursie, przesyłając wiadomość do użytkownika "Konkursy" portalu styl.pl. (podczas wysyłania wewnętrznej wiadomości w wortalu Styl.pl, w pole adresat należy wpisać Konkursy). W temacie wiadomości należy wpisać "Konkurs na blog o modzie". W treści wiadomości należy podać nick, którym Uczestnik posługuje się na portalu Styl.pl oraz dane osobowe Uczestnika, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

12. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 12 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

13. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

14. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których odpowiedź zostanie oceniona jako najlepsza. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez INTERIA.PL, która spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wskaże 5 Laureatów, których odpowiedzi zostały uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością uczestników oraz poziomem merytorycznym nadesłanych Odpowiedzi.

III. Rozwiązanie Konkursu

15. Wyłonienie laureatów Konkursu, którym przysługiwać będzie prawo do nagród nastąpi nie później niż 1.10.2011 r.

16. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

17. Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 uczestników, których wpisy na blogu zostaną uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową.

18. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością i zaangażowaniem Uczestników oraz poziomem merytorycznym wykonanych zadań.

Informacje o osobach zwycięzców tj. imię nazwisko oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na stronie www.styl.pl w ciągu trzech dni od dnia 1.10.2011 r..

19. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni systemem wiadomości wewnętrznych wortalu Styl.pl w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia laureatów, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 6, 12, 14 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

20. Fundatorem nagród jest Organizator.

21. Nagrodami konkursowymi dla pięciu Uczestników, których blogi zostały uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową, są:

- nagroda za pierwsze miejsce: bon o wartości 1000 zł do zrealizowania w sklepie BEBclub.pl, czarny naszyjnik marki Schumacher o wartości 269 zł oraz możliwość wystylizowania sesji zdjęciowej organizowanej przez sklep BEBclub.pl w terminie ustalonym w trybie roboczym

- nagroda za drugie miejsce: bon o wartości 500 zł do zrealizowania w sklepie BEBclub.pl oraz łańcuszek marki Schumacher o wartości 188 zł

- nagroda za trzecie miejsce: bon o wartości 250 zł do zrealizowania w sklepie BEBclub.pl oraz apaszka marki Valentino o wartości 204 zł

- nagroda za czwarte i piąte miejsce: bon o wartości 200 zł do zrealizowania w sklepie BEBclub.pl

Termin realizacji bonów upływa dnia 31.12.2011 r.

Dodatkowo, każdy zgłoszony w Konkursie blog o tematyce modowej otrzyma nagrodę w postaci dwuosobowego zaproszenia na imprezę modową Bilioneurobab, która odbędzie się w dniach 21-22.10.2011 r, w Warszawie. Organizatorem imprezy jest firma NGMC Natalia Głowacka z siedzibą w Warszawie (02-651), przy ul. Garażowej 7.

22. Zwycięzca, któremu przyznana została nagroda główna, zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego, z tytułu uzyskanej nagrody, w wysokości 10% jej wartości, ze względu na okoliczność, iż wartość nagrody głównej przekracza kwotę 760 złotych. Realizacja prawa do nagrody głównej będzie możliwa po dokonaniu płatności niniejszego podatku do Organizatora. O sposobie odbioru nagrody oraz sposobie zapłaty podatku Zwycięzca zostanie poinformowany mailem, na adres, z którego wysłana została opinia konkursowa.

23. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

24. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

25. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

26. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi lub INTERIA.PL stosowne oświadczenie na piśmie.

27. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany przez Uczestnika. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

28. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

29. Wypełniając formularz rejestracyjny w portalu styl.pl Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują Regulamin Konkursu.

30. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu Styl.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on jednym ze laureatów Konkursu.

31. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL S.A.

32. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które INTERIA.PL zobowiązuje się przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Konkursu. INTERIA.PL oświadcza, ze nie będzie przetwarzać danych osobowych uczestników konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

33. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL S.A., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków .

34. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

35. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

36. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

37. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

38. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

39. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

40. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

41. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

42. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

43. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na Pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.

46. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy