Reklama

Reklama

Regulamin konkursu „Opowiadanie kryminalne”


I.     Postanowienia ogólne

1.             Organizatorem konkursu "Opowiadanie kryminalne" (dalej: ,,Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL  Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 416593, NIP: 527-26-44-300 (dalej: ,,Organizator").

2.             Konkurs rozpoczyna się dnia 06 listopada 2014 roku i trwa do dnia 08 grudnia 2014  roku do godziny 21:00:00.

Reklama

3.             Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl.

4.             Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.styl.pl., z zastrzeżeniem pkt. II. ust. 1,2 i 3.

5.             Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl.

  II.     Uczestnicy Konkursu

1.       Uczestnikiem Konkursu (dalej: ,,Uczestnik") może być osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2.             W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.             Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba profesjonalnie wykonująca zawód dziennikarza (redaktora) lub współpracująca w tym zakresie z podmiotami medialnymi (prasa, radio, telewizja, Internet).

4.             Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

5.             Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na wskazanych w nim zasadach oraz akceptują niniejszy Regulamin.

 

III.      Zasady Konkursu

1.                  Celem Konkursu jest wyłonienie Uczestnika, który w ramach nagrody będzie miał możliwość ekskluzywnego spotkania z Markiem Krajewskim w Teatrze Kamienica w Warszawie.

2.                  Zgłoszenie  uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez wysłanie opowiadania w wiadomości e-mail na adres: konkursy@styl.pl. W temacie wiadomości e-mail Uczestnik powinien wpisać: "zgłoszenie do konkursu "Opowiadanie kryminalne".

 

3.                  Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

1)      I etap w dniach: 06 listopada 2014 do dnia 27 listopada 2014 roku, polega na wyłonieniu 5 (pięciu) Uczestników, którzy przesłali najlepsze, pod względem językowym i merytorycznym, prace na wskazany w punkcie III ust. 4 temat;

 

2)      II etap w dniach: 02 grudnia 2014 roku do 08 grudnia 2014 roku, polega na wyłonieniu jednej najlepszej pracy spośród 5 (pięciu), które zakwalifikowały się do etapu II. Wyboru dokona Marek Krajewski biorąc pod uwagę poprawność językową, merytoryczną oraz oryginalność i pomysłowość przesłanych historii.

 

4.                  Zadaniem Uczestników Konkursu jest napisanie pracy literackiej w formie opowiadania (dalej ,,Materiał") na temat: ,,Historia kryminalna twojej rodziny". Historia może być prawdziwa lub fikcyjna.

5.                  Materiał może zostać dodatkowo (opcjonalnie) zilustrowany fotografią z archiwum rodzinnego, która przedstawia członków rodziny Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa do zdjęcia.

6.                  Opowiadanie powinno nie przekraczać 3 stron maszynopisu, czcionka Times New Roman 12.

7.                  Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden Materiał i wziąć udział w Konkursie tylko raz.

8.                  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1)        stworzenie i przesłanie Materiału na adres e-mail: konkursy@styl.pl, w terminie do 27 listopada 2014 roku do godziny 23:59:59,  

2)        wskazanie danych osobowych Uczestnika: imienia i  nazwiska, adresu  zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numeru telefonu,

3)        zawarcie w wiadomości, przesyłanej zgodnie z lit. a poniżej, oświadczenia o treści:

"Oświadczam, że:

a.       zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem Konkursu dostępnym pod adresem: http://www.styl.pl/o-nas/news-regulamin-konkursu-opowiadanie-kryminalne,nId,1548495 i akceptuję jego postanowienia,’

b.      wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celu realizacji obowiązków, związanych z Konkursem,

c.       udzielam Organizatorowi licencji do Materiału na warunkach wskazanych w Regulaminie Konkursu"

9.                  Przesyłając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:

1)      posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału i na tej podstawie wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl oraz w serwisie internetowym styl.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu (serwisu),

2)      udziela wyłącznej, nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na użytkowanie Materiału przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:

    1. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w każdym zakresie i w każdy sposób, w tym w szczególności w sposób niezbędny dla udostępniania w sieciach teleinformatycznych, zwielokrotniania i rozpowszechniania techniką cyfrową w tym w formie zapisu na nośnikach informacji (dyskietki, CD-ROM, DVD, Blu-ray, Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne itp.), przez zapisywanie każdą dostępną techniką zapisu komputerowego na wszystkich innych rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także w jakikolwiek inny możliwy sposób, niezbędny dla udostępniania w sieciach teleinformatycznych,
    2. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, wprowadzanie do pamięci komputera i/lub serwera oraz do sieci multimedialnych, w tym do Internetu, Intranetu innych sieci komputerowych,

c.       w zakresie rozpowszechniania Materiału - publiczne, dokonywane dowolną techniką: wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, udostępnianie, odtworzenie oraz nadawanie  i reemitowanie,

    1. wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy powstałych z choćby częściowego utrwalenia przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, ich użyczenie lub najem oraz każda inna forma prawna obrotu, w tym jako oznaczenie przedsiębiorstwa, towaru lub usługi, również we wszelkich materiałach marketingowych i reklamowych,

 

e.       publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

f.       nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,

    1. inne publiczne rozpowszechnianie w całości lub w części w inny dowolny sposób, w szczególności ale nie wyłącznie w sieciach teleinformatycznych,
    2. opracowywanie, w tym tłumaczenie,  modyfikowanie, dokonywanie przeróbek i zmian, łączenie z innymi utworami i użycie w innych utworach.

9.                  W przypadku publikacji Materiału przez Organizatora, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż znana mu jest okoliczność, iż nie nabywa z tego tytułu jakichkolwiek praw do wynagrodzenia.

10.              Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

11.              Organizator oświadcza a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału przesłanego przez Uczestnika oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

12.              Organizator zastrzega sobie także prawo do dyskwalifikacji Uczestnika  i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

IV.      Wybór Zwycięzcy

1.                Rozstrzygnięcia pierwszego etapu konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora. Komisja składać się będzie z trzech pracowników Organizatora.

2.                Zadaniem Komisji będzie również:

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3.      Wybór Uczestników do drugiego etapu Konkursu nastąpi dnia 02 grudnia 2014 roku. Do drugiego etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 5 (słownie: pięć ) osób, których Materiały zostaną najwyżej ocenione przez powołaną do tego celu Komisję Konkursową.

4.      O zakwalifikowaniu do drugiego etapu Uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem w dniu 02 grudnia 2014 roku, na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.

5.      Wszyscy Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu otrzymają nagrody wskazane w punkcie V ust.  2, o odbiorze których zostaną poinformowani mailowo.

6.      II etap Konkursu zakończy się wyborem zwycięzcy (dalej ,,Zwycięzca") Konkursu, którego dokona Marek Krajewski, podczas spotkania, jakie odbędzie się w Warszawie, w Teatrze Kamienica w dniu 8 grudnia 2014 roku.

7.      Dane Zwycięzcy, (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) zostaną opublikowane na stronach serwisu styl.pl w terminie do 3 dni roboczych od daty wyłonienia Zwycięzcy ..

  V.      Nagrody

1.      Nagrodą główną w Konkursie jest:

1)   odczytanie przez Marka Krajewskiego zwycięskiego Materiału podczas spotkania  w Teatrze Kamienica w dniu 8 grudnia 2014 roku,

2)   publikacja Materiału w formie e-booka, który będzie dostępny w serwisie Woblink.com oraz udostępniany użytkownikom, którzy zakupią dowolny e-book Marka Krajewskiego,

2.      czytnik e-booków Lark freebook 6.1 Wszyscy Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu (również Zwycięzca Konkursu) otrzymają:

1)   podwójne zaproszenia na spotkanie z Markiem Krajewskim w Teatrze Kamienica,

2)   nagrody w postaci pakietu 9 (dziewięciu) książek Marka Krajewskiego, jakie ukazały się nakładem Wydawnictwa ZNAK,

3)    kody dostępu do 5 (pięciu), wybranych przez nich e-booków z bazy serwisu Woblink.com

3.        Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu na spotkanie z Markiem Krajewskim oraz kosztów ewentualnego noclegu w Warszawie.

4.      W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów podanych w punkcie III oraz w punkcie V ust. 4, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

 

5.      Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

 

6.      Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

 

7.       Zwycięzca oraz wyróżnieni Uczestnicy mają prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

 

8.       Prawa do nagrody głównej zostaną przekazane Zwycięzcy podczas spotkania w Teatrze Kamienica w dniu 08 grudnia 2014 roku.

 

VI.      Dane osobowe

 

1.             Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.

2.             Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3.             Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora                        o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia Zwycięzcy  i/lub wręczenia nagród.

4.             Organizator oświadcza, że nie będzie przetwarzać danych osobowych Uczestników Konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

5.             Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców.

6.             Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).

VII.      Reklamacje

1.             Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty wyłonienia ostatniego ze zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do odpowiedniego Organizatora).

2.           Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3.             Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres któregokolwiek z Organizatora tj.: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

4.             Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.             Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

6.             Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VIII.      Postanowienia końcowe

1.             Organizator, w porozumieniu z Komisją Konkursową, jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu w trakcie trwania Konkursu, jak również po jego zakończeniu, w przypadku uznania, iż wyczerpane zostały przesłanki uzasadniające dyskwalifikację. Dyskwalifikacji podlegają osoby:

a.       niespełniające wymogów wskazanych w punkcie II oraz III Regulaminu,

b.      których Materiał zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, karalne lub naruszające prawa osób trzecich, w tym Organizatora,

c.       które nie podadzą swojego adresu zamieszkania lub podadzą dane osobowe nieprawdziwe lub niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

2.             Dyskwalifikacja Uczestnika Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu jest traktowany tak, jakby nie uczestniczył w Konkursie, w szczególności Materiał przesłany przez zdyskwalifikowanego Uczestnika Konkursu nie są poddawane głosowaniu i ocenie Komisji Konkursowej, a w przypadku, gdy dyskwalifikacja ma miejsce po wyłonieniu zwycięzców Konkursu, Organizator jest uprawniony do żądania zwrotu na jego rzecz wydanej Nagrody.

3.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której Uczestnicy przesyłają Materiały, jak również, za pośrednictwem, której Organizatorzy kontaktują się z Uczestnikiem.

4.             GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. oświadcza, że jest właścicielem i administratorem serwisu STYL.PL.

5.             Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

6.             Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

7.             Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

 

 


Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy