Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Pisanie jest modne"

Regulamin konkursu.

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Pisanie jest modne" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o., sp. k z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593 (dalej "Organizator").

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 06.04.2012 i trwa do dnia 16.05.2012 do godz. 23:59:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem www.styl.pl.

Reklama

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca aktywne konto użytkownika w portalu styl.pl, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

6. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady Konkursu

7. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie dodanie artykułu lub artykułów na temat modowy w sekcji Wasz Styl; artykuły.

8. Artykuły zawierające treści promocyjne lub mające znamiona reklamy ukrytej będą usuwane z wortalu.

9. Zamieszczenie artykułu lub artykułów przez Uczestnika jest możliwe tylko po zarejestrowaniu się w portalu Styl.pl (http://styl.pl)

10. Zamieszczając swój artykuł lub artykuły, Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin Konkursu.

11. Zamieszczając swój artykuł lub artykuły, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszony do Konkursu artykuł jest jego własnością i został wykonany przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego artykułu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

12. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie kilka razy.

13. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a. zalogować się na konto użytkownika w wortalu styl.pl lub w przypadku braku takiego konta zarejestrować się w formularzu rejestracyjnym na wortalu Styl.pl (http://styl.pl)

b. dodać artykuł lub artykuły w sekcji Wasz Styl; artykuły.

14. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 13 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

15. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

III. Rozwiązanie Konkursu

16. Wyłonienie laureatów Konkursu, którym przysługiwać będzie prawo do nagród nastąpi nie później niż 20.05.2012 r.

17. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

18. Zwycięzcami Konkursu zostanie 10 Uczestników, których artykuły zostaną uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową.

19. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością w wyborze tematu artykułu, merytoryką treści i poprawnością stylistyczno-ortograficzną tekstu.

Informacje o osobach zwycięzców tj. login w wortalu styl.pl opublikowane zostaną na stronie www.styl.pl nie później niż w ciągu trzech dni od dnia 20.05.2012 r.

20. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni systemem wiadomości wewnętrznych wortalu Styl.pl w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia laureatów, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 6, 13, 15 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

Fundatorem nagród jest: [Organizator].

Przyznanie nagród: Komisja wybierze dziesięciu autorów artykułów, którzy zostaną nagrodzeni.

Nagrody: 10 zestawów kosmetyków EVELINE. W skład każdego zestawu wchodzą:

- baza EVELINE

- podkład EVELINE

- puder EVELINE

- błyszczyk EVELINE

- kredka EVELINE

- mascara EVELINE

- krem dzień/noc EVELINE

- roll on EVELINE

- odżywka do paznokci EVELINE

21. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

22. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

23. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

24. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany przez Uczestnika.

25. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

26. Wypełniając formularz rejestracyjny w portalu styl.pl

Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują Regulamin Konkursu.

27. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w wortalu Styl.pl loginu, jeżeli zostanie on jednym z laureatów

Konkursu.

28. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego Konkursu jest GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o., sp. k z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593 (dalej "Organizator").

29. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. zobowiązuje się przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Konkursu. GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. oświadcza, że nie będzie przetwarzać danych osobowych uczestników konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

30. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

31. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

32. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

33. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o., sp. k z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków.  Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

34. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

35. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

36. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

37. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

38. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają

Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na Pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem. Uczestnicy niniejszego

Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

40. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających

jego identyfikację.

42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na Pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.

43. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy