Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Stylowa majówka"

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Stylowa majówka" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o., sp. k z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593 (dalej "Organizator").

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.05.2012 i trwa do dnia 31.05.2012 do godz. 23:59:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem www.styl.pl.

Reklama

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

6. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady Konkursu

7. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie dodanie zdjęcia/zdjęć  z  „majówki” w części społecznościowej wortalu: www.styl.pl/wasz-styl/galerie. Jeden uczestnik może dodać nieskończoną liczbę zdjęć.

8. Nadesłanie zdjęć przez Uczestnika jest możliwe tylko po zarejestrowaniu się w wortalu Styl.pl (http://styl.pl)

9. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zdjęć i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w regulaminie.

10. Dodając swoje zdjęcia, Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin Konkursu.

11. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a. posiadać aktywne konto użytkownika

b. dodać zdjęcie/zdjęcia w zakładce galerie

c. przesłać do użytkownika "Konkursy" informację z danymi osobowymi takimi jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, należy przesłać do użytkownika "Konkursy". W temacie informacji wpisać "Zgłoszenie do konkursu "Stylowa majówka”.

12. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 11 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

13. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

14. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcie/zdjęcia zostaną ocenione jako najlepsze.

III. Rozwiązanie Konkursu

15. Wyłonienie laureatów Konkursu, nastąpi wciągu pięciu dni od daty zakończenia konkursu.

16. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

17. Zwycięzcami Konkursu zostanie 10 uczestników, których zdjęcie lub zdjęcia zostaną uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową.

18. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością i zaangażowaniem Uczestników oraz poziomem merytorycznym wykonanych zadań.

Informacje o osobach zwycięzców tj. login w wortalu oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na stronie www.styl.pl w ciągu pięciu dni od dnia: 31.05.2012 r.

19. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni systemem wiadomości wewnętrznych wortalu Styl.pl w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia laureatów, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 6, 11, 14 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

20. Fundatorem nagród jest Organizator.

21. Nagrodami konkursowymi dla 10 Uczestników, których zdjęcie lub zdjęcia zostały uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową, są zestawy kosmetyków w skład każdego zestawu wchodzą:

a)  preparat MATRICIUM BIODERMA i płyn micelarny Sensibio H20 BIODERMA - wartość zestawu  250 zł

b) olejek Elixir Ultime Kerastase - wartość 120 zł.

22. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

23. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

24. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

25. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi lub GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o., sp. k (dawniej INTERIA.PL S.A.) stosowne oświadczenie na piśmie.

26. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany przez Uczestnika. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

27. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

28. Wypełniając formularz rejestracyjny w portalu styl.pl Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują Regulamin Konkursu.

29. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu Styl.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on jednym ze laureatów Konkursu.

30. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego Konkursu jest GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o., sp. k z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593 (dalej "Organizator").

31. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o., sp. k, zobowiązuje się przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Konkursu. GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o., sp. k, oświadcza, że nie będzie przetwarzać danych osobowych uczestników konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

32. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o., sp. K, os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków .

33. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

34. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

35. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o., sp. k, os.Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

36. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

37. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

38. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

39. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

40. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

41. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

42. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

43. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na Pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.

45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy