Reklama

Reklama

​Regulamin konkursu „Stylowe kino - Jiro śni o sushi”

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Stylowe Kino – Jiro śni o sushi” zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez firmę GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593 (dalej "Organizator).

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 18.05.2012 i trwa do dnia 28.02.2012 do godz. 23:59:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem www.styl.pl.

Reklama

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca aktywne konto użytkownika w wortalu styl.pl, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

6. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II.

Zasady Konkursu

7. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie przesłanie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego chcesz wygrać bilety na film Jiro śni o sushi?” do użytkownika Konkursy za pomocą

systemu wiadomości wewnętrznych portalu styl.pl.

8. Nadesłanie odpowiedzi przez Uczestnika jest możliwe tylko po zarejestrowaniu się w portalu Styl.pl (http://styl.pl)

9. Wysyłając swoją odpowiedź, Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin Konkursu.

10. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

11. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a. zalogować się na konto użytkownika w wortalu styl.pl lub w przypadku braku takiego konta zarejestrować się w formularzu rejestracyjnym na wortalu Styl.pl (http://styl.pl)

b. wysłać odpowiedź na pytanie konkursowe wraz ze wskazaniem miasta, w którym odbędzie się seans filmowy i wybranej przez siebie nagrodą rzeczowej oraz wraz  z danymi osobowymi takimi jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,  do użytkownika "Konkursy" portalu styl.pl. (podczas wysyłania wewnętrznej wiadomości w wortalu Styl.pl, w pole adresat należy wpisać Konkursy

12. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 11 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

13. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

14. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których odpowiedź zostanie oceniona jako najlepsza. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez INTERIA.PL, która spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wskaże 35 laureatów, których odpowiedzi zostały uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością uczestników oraz poziomem merytorycznym nadesłanych Odpowiedzi.

III.

Rozwiązanie Konkursu

15. Wyłonienie laureatów Konkursu, którym przysługiwać będzie prawo do nagród nastąpi nie później niż 28.05.2012 r.

16. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

17. Zwycięzcami Konkursu zostanie 20 uczestników, których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową.

18. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością i zaangażowaniem czestników oraz poziomem merytorycznym wykonanych zadań.

19. Informacje o osobach zwycięzców w postaci nicków, którym laureaci posługują się w wortalu www.styl.pl, opublikowane zostaną na stronie www.styl.pl w dniu 28.05.2012 r.

20. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni systemem wiadomości wewnętrznych wortalu Styl.pl w dniu ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia laureatów, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 6, 12, 14 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

21. Fundatorem nagród w konkursie jest Gutek Film Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 41 lok.43, 01-503 Warszawa. Uczestnicy konkursy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundatora w celu rozliczenia i wręczenia nagród.

22. Nagrodami konkursowymi dla 20 Uczestników, których odpowiedzi zostały uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową, są dwuosobowe zaproszenia na dowolny seans filmu „Jiro śni o sushi” w terminie 28.05-31.05.2012 w jednym z kin: Kino Muranów, Warszawa Kino Pod Baranami, Kraków Kino Muza, Poznań Kino Charlie, Łódź Dodatkowo autorzy 10 najciekawszych odpowiedzi konkursowych otrzymają wybraną przez siebie 1 nagrodę rzeczową spośród: 3 sztuk puzzli marki PIATNIK 7 sztuk talii kart to gry w dwóch wersjach graficznych o miejscu seansu laureaci zostaną powiadomieni systemem wiadomości wewnętrznych wortalu styl.pl. wraz z informacją o otrzymaniu nagrody. Organizator zastrzega, że nie gwarantuje Laureatowi, że otrzymane dwuosobowe zaproszenie na seans filmy filmu „Jiro śni o sushi” będzie uprawniać do udziału w  projekcji filmu w miejscu zamieszkania Laureata.

23. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

24. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

25. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

26. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi lub INTERIA.PL stosowne oświadczenie na piśmie.

27. O sposobie przekazania nagrody Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą wiadomości wewnętrznych w wortalu www.styl.pl.

28. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

29. Wypełniając formularz rejestracyjny w portalu styl.pl Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują Regulamin Konkursu.

30. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu Styl.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on jednym ze laureatów Konkursu.

31. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego Konkursu jest Firma GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o., Sp. k.

32. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mająświadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które INTERIA.PL zobowiązuje się przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Konkursu. INTERIA.PL oświadcza, ze nie będzie przetwarzać danych osobowych uczestników konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

33. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o., Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

34. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

35. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

36. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

37. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

38. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

39. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

40. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

41. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

42. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

43. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na Pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.

46. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy