Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Stylowy kosmetyk 2011"

Regulamin konkursu "Stylowy kosmetyk 2011".

1. Organizatorem Konkursu jest Interia.pl. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117, właściciel wortalu Styl.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania nagród.

3. 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej, która produkuje lub dystrybuuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej kosmetyki, które:

Reklama

miały premierę handlową i zostały skierowane do sprzedaży na rynku polskim w okresie 01 października 2010 r. - 30 września 2011 r.

4. Kosmetyki będą oceniane w następujących kategoriach:

Pielęgnacja Twarzy

Pielęgnacja Ciała

Pielęgnacja Włosów

Pielęgnacja Paznokci

Kosmetyki Makijażowe

Kosmetyki Apteczne

Nutrikosmetyki

Zapachy

Dla Mężczyzn

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać w sposób określony w ust. 8 poniżej, do Działu Marketingu portalu Styl.pl (INTERIA.PL S.A. Al. Stanów Zjednoczonych 61 a, 04-028 Warszawa, na nazwisko Magdalena Żelazowska, tel. 500 160 842), płytę CD zawierającą następujące materiały:

- informację opisującą produkt lub serię produktów, o objętości nie większej niż 1200 znaków (ze spacjami), która miałaby się znaleźć przy zdjęciu produktu na specjalnych stronach prezentujących zgłoszone produkty;

- zdjęcie zgłoszonego produktu zapisane w formacie jpg lub tif. Zdjęcie powinno być o rozdzielczości minimum 150 dpi. W przypadku zgłoszenia całego zestawu produktów konieczne jest przysłanie zdjęcia całego zgłaszanego zestawu, a nie poszczególnych jego części;

- przybliżoną, uśrednioną cenę detaliczną produktu/zestawu dla odbiorcy końcowego (konsumenta);

- dossier prasowe zawierające następujące dane: data wprowadzenia produktu na polski rynek, informacje dotyczące składu produktu, atesty, przeznaczenie, inne informacje dotyczące przydatności, sposobu używania itp.;

oraz

- wypełniony formularz zgłoszeniowy z deklaracją do poszczególnych kategorii,

- 6 (słownie: sześć) produktów/zestawów (o długim terminie ważności), które zostaną wykorzystane przez Jury Konkursu do oceny produktu.

W przypadku produktów o wartości jednostkowej powyżej 1000,00 zł możliwe jest przekazanie mniejszej ilości produktów/serii produktów, przy czym ilość tę należy każdorazowo uzgodnić z Działem Marketingu Styl.pl.

6. W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować się telefonicznie z Panią

Magdaleną Żelazowską, tel. 500 160 842, e-mail: magdalena.zelazowska@firma.interia.pl

7. Produkty wraz ze wszystkimi wymaganymi materiałami określonymi w pkt. 5 powyżej, należy zgłaszać do konkursu do dnia 30 września 2011 roku włącznie (liczy się data stempla pocztowego).

8. Produkty nominowane do nagrody wybiera jury.

9. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Jury, którego zadaniem będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

W skład jury wchodzą:

Katarzyna Machaj (kierownik redakcji STYL.PL - przewodnicząca jury)

Justyna Steczkowska (piosenkarka)

Olga Bołądź (aktorka)

Piotr Osuch (dr nauk medycznych, specjalista chirurgii plastycznej)

Agnieszka Bliżanowska (dr nauk medycznych, specjalista dermatologii)

1o. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków jury organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.

11. Zgłoszenia prezentowane będą w wortalu Styl.pl jako nominacje do tytułu "Stylowy Kosmetyk 2011". Organizator samodzielnie decyduje o sposobie prezentacji Zgłoszeń na stronach internetowych wortalu Styl.pl.

12. W każdej z wymienionych podkategorii może zostać przyznana jedna nagroda "Stylowy Kosmetyk 2011" za najlepszy produkt. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach jak również przyznania nagród ex aequo oraz wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii w przypadku, gdy do konkursu zostaną zgłoszone produkty, których cechy wykraczają poza ramy istniejących kategorii.

13. Jury będzie oceniać produkty według następujących kryteriów: jakość składników, skuteczność produktu, użyteczność w codziennej pielęgnacji ciała, atrakcyjność opakowania, stosunek jakości do ceny.

14. W zakresie kategorii Najlepszy kosmetyk wg Internautów, Organizator zorganizuje plebiscyt dla Użytkowników wortalu Styl.pl w grudniu 2011 r. Użytkownicy poprzez głosowanie internetowe wybiorą swój "Stylowy Kosmetyk 2011", który otrzyma tytuł "Stylowy Kosmetyk 2011 Użytkowniczek Styl.pl". Zasady plebiscytu użytkowników określi odrębny regulamin.

15. W każdej kategorii nagrodzony może zostać jeden konkretny produkt lub linia produktów. Firmy uzyskają możliwość korzystania z logo "Stylowy Kosmetyk 2011" na podstawie odrębnej umowy licencyjnej od momentu poinformowania ich o otrzymanym tytule. Oficjalnie ogłoszenie werdyktu nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród "Stylowy Kosmetyk 2011", która odbędzie się w terminie określonym przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 20 lutego 2012 roku.

16. Dyplom i statuetka "Stylowy Kosmetyk 2011" po wręczeniu przechodzą na własność nagrodzonej firmy.

17. Firma, która otrzyma nagrodę w danej kategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży oraz w reklamach swoich produktów, z uwzględnieniem informacji, za jaki produkt firma otrzymała "Stylowy Kosmetyk 2011", a w przypadku podpisania umowy licencyjnej także z wykorzystaniem Logotypu "Stylowy Kosmetyk 2011",

18. Organizator zapewnia nagrodzonym firmom:

a. informację o wynikach Konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych produktów w wortalu Styl.pl.

b. 2 zaproszenia na uroczystości wręczenia nagród "Stylowy Kosmetyk 2011"

19. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu lub stwierdzenia braku spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie.

20. Udział w Konkursie nie podlega żadnym opłatom.

21. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

22. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

23. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

24. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

25. W przypadku zwycięstwa zgłoszonych produktów lub serii produktów, każdy nagrodzony Uczestnik zgłaszający produkt lub serię produktów zobowiązuje się do ufundowania we własnym zakresie produktów lub serii produktów na łączną kwotę 2500 zł netto. Powyższe produkty wykorzystane zostaną jako nagrody dla użytkowników w konkursach ogłaszanych przez Organizatora po publikacji wyników plebiscytu. Produkty na nagrody, o których mowa powyżej zostaną przekazane Organizatorowi w terminie do dnia 15.01.2012 roku, przy czym własność produktów lub serii produktów nie przechodzi na Organizatora, a Organizator zobowiązuje się jedynie doręczyć wskazane produkty lub serie produktów laureatom konkursów wyłonionych zgodnie z regulaminami.

26. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama