Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Stylowy kosmetyk 2018"

 

1.    Organizatorem Konkursu jest GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, właściciel wortalu Styl.pl - dalej "Organizator".

2.    Niniejszy Regulamin jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania nagród.

3.    Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej, która produkuje lub dystrybuuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej kosmetyki, które:

Reklama

1)      miały premierę handlową i

2)      zostały skierowane do sprzedaży

na rynku polskim w okresie 01 stycznia 2018  r. - 31 grudnia 2018 r.

4.    Kosmetyki  będą oceniane w następujących  kategoriach:

1)      Pielęgnacja Twarzy

2)      Pielęgnacja Ciała

3)      Pielęgnacja Włosów

4)      Pielęgnacja Paznokci

5)      Pielęgnacja Dłoni i Stóp

6)      Kosmetyki Makijażowe

7)      Kosmetyki Apteczne

8)   Kosmetyki naturalne

9)   Zapachy dla Kobiet

10)    Zapachy dla Mężczyzn

11)    Pielęgnacja dla Mężczyzn

12)    Akcesoria

13)    Najlepszy kosmetyk według Redakcji Styl.pl

5.    Organizator zastrzega sobie prawo, w zależności od ilości i różnorodności nadesłanych zgłoszeń konkursowych, do utworzenia 2 (dwóch) podkategorii, w ramach kategorii, wskazanych w ust. 4 tj. :

1)      kosmetyki polskie - zagraniczne, lub/i

2)      kosmetyki luksusowe - popularne.

6.    Klasyfikacja kosmetyków do dwóch ewentualnie utworzonych podkategorii następować będzie w oparciu o oświadczenie Uczestnika, złożone w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 7 pkt. 4 poniżej.

7.    Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien  przesłać w sposób określony w ust. 9 poniżej, do Organizatora na adres: os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, Pani Barbara Juranek płytę CD/pendrive zawierającą następujące materiały:

1)      nie więcej niż 1000 znaków opisujące kosmetyk, dotyczące jego składu, przeznaczenia, sposobu używania, działania itp., opis kosmetyku zostanie zamieszczony obok zdjęć kosmetyku, na stronach internetowych wortalu Styl.pl,

2)      przybliżoną, uśrednioną cenę detaliczną kosmetyku lub serii, obliczoną dla odbiorcy końcowego (konsumenta),

3)      zdjęcie kosmetyku, zapisane w formacie jpg lub tif, o rozdzielczości minimum 150 dpi. W przypadku zgłoszenia całego zestawu produktów kosmetyków, konieczne jest przysłanie zdjęcia całego zgłaszanego zestawu, a nie poszczególnych jego części;

4)      wypełniony formularz zgłoszeniowy z deklaracją do poszczególnych kategorii, który w formie "do pobrania" jest zamieszczony na stronie Konkursu,

oraz 6 (słownie sześć) kosmetyków/zestawów kosmetyków (o terminie ważności do min. 31 grudnia 2019 roku), dla celów związanych z realizacją Konkursu.

8.    W przypadku kosmetyków o wartości jednostkowej powyżej 1000,00 złotych brutto, możliwe jest przekazanie mniejszej ilości kosmetyków, po uprzednim dokonaniu ustaleń z Organizatorem w tym zakresie na adres mailowy barbara.juranek@firma.interia.pl.

9.    Wskazane powyżej materiały wraz z kompletem kosmetyków, należy zgłaszać do Konkursu do dnia 19 stycznia 2019  roku włącznie (liczy się data stempla pocztowego).

10.  Wyboru kosmetyków  w  kategoriach określonych w ust. 4 pkt. 1)-11) i ust. 5 zostanie dokonany poprzez głosowanie użytkowników wortalu styl.pl w plebiscycie, który zostanie przeprowadzony w lutym/marcu 2019 r. Użytkownicy poprzez głosowanie internetowe wybiorą kosmetyki, które otrzymają tytuł "Stylowy Kosmetyk 2018". Zasady plebiscytu użytkowników określi odrębny regulamin.

11.  Nad przebiegiem głosowania w ramach plebiscytu jak i całym Konkursem czuwać będzie powołana w tym celu przez Organizatora komisja składająca się z trzech pracowników Organizatora, której zadaniem będzie w szczególności:

1)       nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie zwycięzców plebiscytu oraz uczestników, którym zostanie przyznana nagroda dodatkowa/wyróżnienie,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

12.  W kategorii Najlepszy kosmetyk według Redakcji Styl.pl (wskazanej ust 4 pkt. 12)), wyboru kosmetyku dokona Jury powołane w tym celu przez Organizatora, składające się z trzech pracowników Organizatora. Jury będzie oceniać kosmetyki według następujących kryteriów: jakość składników, skuteczność produktu, użyteczność w codziennej pielęgnacji ciała, atrakcyjność opakowania, stosunek jakości do ceny. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania w przedmiotowej kategorii więcej niż jednej nagrody.

13.  Zgłoszenia konkursowe prezentowane będą w wortalu Styl.pl jako nominacje do tytułu "Stylowy Kosmetyk 2018". Zastrzega się, że Organizator samodzielnie decydować będzie o sposobie prezentacji zgłoszeń na stronach internetowych wortalu Styl.pl.

14.  W każdej z wymienionych kategorii i podkategorii, z zastrzeżeniem ust. 12 powyżej może zostać przyznana jedna nagroda "Stylowy Kosmetyk 2018" za  jeden konkretny kosmetyk lub zestaw kosmetyków. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w jednej lub więcej  kategoriach (podkategoriach), jak również przyznania nagród ex aequo oraz wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii w przypadku, gdy do Konkursu zostaną zgłoszone kosmetyki, których cechy wykraczają poza ramy istniejących kategorii.

15.  Uczestnicy - Laureaci,  uzyskają możliwość  korzystania z logotypu "Stylowy Kosmetyk 2018" od momentu poinformowania ich o otrzymanym tytule przez okres 3 lat. Oficjalnie ogłoszenie werdyktu nastąpi w wortalu Styl.pl. Wręczenie nagród Laureatom nastąpi w sposób ustalony przez Organizatora do dnia 31 maja 2019 roku, o czym Laureaci oraz Uczestnicy zostaną poinformowani na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu konkursowym.

16.  Statuetka "Stylowy Kosmetyk 2018" przechodzi na własność nagrodzonego Uczestnika.

17.  Uczestnik - Laureat, który otrzyma nagrodę w danej kategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży oraz w reklamach swoich produktów, z uwzględnieniem informacji, za jaki kosmetyk przyznany został mu tytuł "Stylowy Kosmetyk 2018", z wykorzystaniem  logotypu "Stylowy Kosmetyk 2018".

18.  Organizator zapewnia nagrodzonym Uczestnikom - Laureatom zdjęcia nagrodzonych produktów w wortalu Styl.pl.

19.  Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w przypadku  naruszenia przez Uczestnika  postanowień niniejszego Regulaminu lub stwierdzenia braku spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie.

20.  Udział w Konkursie nie podlega żadnym opłatom.

21.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z     Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty wyłonienia Laureatów  Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje, które wpłynęły po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane.

22.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

23.  Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

24.  Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

25.  W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą (także w formie spółki cywilnej), jego dane osobowe będą przetwarzane na następujących zasadach:

1)      administratorem danych osobowych Uczestnika Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  jest Organizator, tj. Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, adres email iod@firma.interia.pl

2)      dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w związku z Konkursem, w zakresie wskazanym w Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie,

3)      Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, który jest upoważniony do działania we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, umożliwiając z nim kontakt według następujących danych kontaktowych:

1)      iod@firma.interia.pl, lub

2)      Grupa Interia.pl os. Teatralne 9A, 31 - 946

4)      każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl,

5)      Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać tę zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało  wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które było realizowane przez Administratora przed wycofaniem mojej zgody,

6)      dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu (w tym okresu dla rozpatrywania ewentualnych reklamacji), a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

7)      dane osobowe Uczestników nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

26.    Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu zgłoszeniowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

27.  Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.styl.pl/o-nas/news-regulamin-konkursu-stylowy-kosmetyk-2018,nId,2660854.

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy