Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU "STYLOWY KOSMETYK INTERNAUTÓW 2013 – WIELKIE GŁOSOWANIE"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "STYLOWY KOSMETYK INTERNAUTÓW 2013 - WIELKIE GŁOSOWANIE " (dalej: "Konkurs") jest Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków (dalej: "Organizator").

2. Konkurs trwa od dnia 16 grudnia do 13 stycznia 2013 roku do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.styl.pl

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników wortalu www.styl.pl.

Reklama

5. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www. styl.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

6. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

8. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

9. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie i przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe wyraża niniejszym zgodę na zasady Konkursu i akceptuje niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu

10. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie wybór jednego kosmetyku z listy kosmetyków zamieszczonej na stronie http://www.styl.pl/relaks/konkursy/news-glosuj-na-stylowy-kosmetyk-2013,nId,1073819 i wyrażenie opinii w formie krótkiej wypowiedzi tekstowej na pytanie konkursowe "Dlaczego Twoim zdaniem wybrany przez Ciebie produkt powinien otrzymać tytuł "Stylowy Kosmetyk 2013”.- zwanej dalej „Materiałem”.

11. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik powinien:

a) przesłać na adres mailowy: - konkursy@styl.pl zgłoszenie konkursowe, zawierające opracowany Materiał, w temacie zgłoszenia wpisując hasło "Stylowy kosmetyk 2013",

b) zamieścić opracowany Materiał, na forum użytkowników serwisu styl.pl, oraz przesłać w zgłoszeniu konkursowym link  do wpisu Materiału na forum serwisu styl.pl umieszczonego przez Użytkownika,,

c) przesłać w zgłoszeniu konkursowym nazwę kategorii konkursowej oraz wybranego przez siebie produktu,

d) przesłać w zgłoszeniu konkursowym dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania),

e) przesłać w zgłoszeniu konkursowym oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na brzmienie Regulaminu i przetwarzanie moich danych osobowych w związku z Konkursem”.

12. Każdy Uczestnik może zagłosować na tylko jeden produkt w każdej z 8 kategorii konkursowych:

a. Pielęgnacja Twarzy

b. Pielęgnacja Ciała    

c. Pielęgnacja Włosów

d. Pielęgnacja Paznokci    

e. Kosmetyki Makijażowe

f. Kosmetyki apteczne  

g. Zapachy

h. Dla Mężczyzn

13. Wysyłając Materiał Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu.

b) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

14. Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

15. Organizator zastrzega także prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich. Dyskwalifikacja dotyczyć będzie także Materiałów, których autorstwo na forum będzie można przypisać więcej niż jednemu Uczestnikowi.

IV. Wybór zwycięzców

16. Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora

17. Zwycięzcami Konkursu zostanie 100 (stu) Uczestników, których nadesłany Materiał uznany zostanie przez Organizatora za najciekawszy, mając na uwadze poziom merytoryczny, pomysłowość.

18. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 29 stycznia 2014 roku.

V. Nagrody

19. Nagrodami w Konkursie jest 100 (sto) zestawów złożonych z 10 (dziesięciu) wybranych kosmetyków zgłoszonych w plebiscycie Stylowy Kosmetyk 2012, zaprezentowanych na stronie http://www.styl.pl/relaks/konkursy/news-glosuj-na-stylowy-kosmetyk-2013,nId,1073819

20. Każdemu zwycięzcy przyznany zostanie jeden zestaw, o którym mowa w pkt. 19 powyżej.

21. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni mailowo w terminie do dnia 30 stycznia 2014 roku.

22. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 6 i 7 rozdz. III ust. 10, a nagrody przepadają na Organizatora.

23. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

24. Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

25. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

26. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez adresy w ciągu 30 dni od dnia 29 stycznia 2014 roku.

27. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

28. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

29. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Dane osobowe

30. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

31. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu.  Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

32. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.styl.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

33. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

34. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

36. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

37. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

38. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

39. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

40. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.

41. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

42. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy