Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU "STYLOWY KOSMETYK INTERNAUTÓW 2015 - WIELKIE GŁOSOWANIE"


I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "STYLOWY KOSMETYK INTERNAUTÓW 2015 - WIELKIE GŁOSOWANIE " (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000416593, NIP 5272644300,  (dalej: "Organizator").

Reklama

2. Konkurs trwa od dnia 26 lutego  do 20 marca 2016 roku do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.styl.pl

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników wortalu www.styl.pl.

5. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www. styl.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

6. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. 8. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

9.Uczestnik, biorąc udział w Konkursie i przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe wyraża niniejszym zgodę na zasady Konkursu i akceptuje niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu

10. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie wybór jednego kosmetyku z listy kosmetyków, zamieszczonej na http://www.styl.pl/konkursy/news-glosuj-na-stylowy-kosmetyk-2015,nId,2147866 i  i wyrażenie opinii, w formie krótkiej wypowiedzi tekstowej i odpowiedzi na pytanie konkursowe "Dlaczego Twoim zdaniem wybrany przez Ciebie produkt powinien otrzymać tytuł "Stylowy Kosmetyk 2015", zwanej dalej "Materiałem".

11. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik powinien przesłać na adres mailowy konkursy@styl.pl  zgłoszenie konkursowe, w jego temacie wpisując hasło "Stylowy kosmetyk 2015", zawierające:

1) opracowany Materiał,  

2) poniższe oświadczenie:

"Niniejszym  akceptuję zasady konkursu "STYLOWY KOSMETYK INTERNAUTÓW 2015 - WIELKIE GŁOSOWANIE" i jego regulamin  oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celu realizacji zobowiązań związanych z Konkursem, oraz na publikację przez Organizatora na stronach internetowych www.styl.pl swojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, w przypadku wyłonienia mnie jako zwycięzcy w/w/konkursu"

3) nazwę kategorii konkursowej oraz nazwę wybranego przez Użytkownika kosmetyku,

4) dane osobowe Uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania),

12. Każdy Uczestnik może zagłosować na tylko jeden kosmetyk w wybrany z  poniższych kategorii konkursowych:

1)      Pielęgnacja Twarzy

2)      Pielęgnacja Ciała

3)      Pielęgnacja Włosów

4)      Pielęgnacja Paznokci

5)      Kosmetyki Makijażowe

6)      Pielęgnacja dłoni i stóp

7)      Kosmetyki Apteczne

8)      Zapachy dla kobiet

9)      Zapachy dla Mężczyzn

10)   Pielęgnacja dla mężczyzn

13. Wysyłając Materiał, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

1)    posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w serwisie www.styl.pl i celu jego udostępnienie użytkownikom serwisu,

2)    udziela niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

a)      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

b)      wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

c)       w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

14. Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

15. Organizator zastrzega także prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich. Dyskwalifikacja dotyczyć będzie także Materiałów, których autorstwo na forum będzie można przypisać więcej niż jednemu Uczestnikowi.

16. Uczestnik oświadcza, iż znana okoliczność, że z tytułu udostępnienia Materiału nie nabywa jakichkolwiek praw do ewentualnego wynagrodzenia.

IV. Wybór zwycięzców

16. Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

17. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

1)        nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)        wyłonienie zwycięzcy Konkursu,

3)        rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

18. Zwycięzcami Konkursu zostanie 50 (pięćdziesięciu) Uczestników, których nadesłany Materiał uznany zostanie przez Organizatora za najciekawszy, mając na uwadze poziom merytoryczny, pomysłowość.

19. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora do dnia 31 marca 2016 roku

V. Nagrody

20. Nagrodami w Konkursie będzie 50 (pięćdziesiąt) zestawów kosmetyków, złożonych z 10 (dziesięciu),kosmetyków zgłoszonych w plebiscycie Stylowy Kosmetyk 2015, zaprezentowanych na stronie http://www.styl.pl/konkursy/news-glosuj-na-stylowy-kosmetyk-2015,nId,2147866.

21. Każdemu zwycięzcy przyznany zostanie jeden zestaw, o którym mowa w pkt. 20 powyżej.

22. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni mailowo w terminie do dnia 5 kwietnia 2016 roku.

 

23. W przypadku:

1)      braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie do 5 dni od rozstrzygnięcia Konkursu,

2)      zrzeczenia się nagrody przez zwycięzcę na rzecz Organizatora,

3)      niespełnienia postanowień Regulaminu,

przyznana nagroda przepada na rzecz Organizatora, a zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci prawo do otrzymania nagrody

24. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

25. Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

26. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

27. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez adresy w ciągu 30 dni od dnia 31 marca 2015 roku.

28. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

29. 30. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Dane osobowe

31.      Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

32.      Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich    poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

33.      Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

34.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

35.      Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników (poza zwycięzcami), którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VII. Reklamacje

36. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

37. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

38. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

39. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

 

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje