Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU „This is a pair of Levi's® Zaprezentuj nam siebie i swój denimowy styl!”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „This is a pair of Levi's® Zaprezentuj nam siebie i swój denimowy styl!” (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: „Organizator").

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 3 sierpnia 2012 roku o godzinie 00:00 i trwa do dnia 9 sierpnia 2012 roku do godziny 23:59:59.

Reklama

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.styl.pl

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.interia.pl, które najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu ukończyła 18 lat.

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

6. Fundatorem nagród w Konkursie jest LEVI STRAUSS POLAND producent m. in. jeansów marki Levi’s®. (dalej: „Fundator”).

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność  do czynności prawnych. Biorąc udział w Konkursie każdy Uczestnik składa oświadczenie, że jest osobą pełnoletnią.

3. Wysyłając e-mail z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udział w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie). Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl

5. Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu Konkursowym. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

III. Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie:

a) przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Prześlij do redakcji (e-mail) kreatywny krótki opis tego co robisz, co nakręca Cię do działania. Jeżeli wolisz bardziej wizualne rozwiązania, możesz też stworzyć kolaż.” (zwane dalej Materiałem) w objętości nie większej niż 2 tys. znaków łącznie ze spacjami wraz z danymi osobowymi Uczestnika w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania ,telefonu komórkowego, zdjęcia oraz noszonego rozmiaru ubrań. W trakcie sesji zdjęciowej nagrywany będzie materiał filmowy, który będzie wykorzystany do materiałów promocyjnych Fundatora nagród. Laureatki wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku do materiałów promocyjnych.

b) Wiadomość mailowa winna być zatytułowana „konkurs Levi’s” i przesłana na adres  konkurs.levis@firma.interia.pl

2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie nieograniczoną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

3. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 1. powoduje automatyczną  dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

4. Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w wortalu www.styl.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu.

b. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

5. Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału przesłanego przez Uczestnika oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

6. Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

IV. Wybór Zwycięzców

1. Wybór zwycięzcy Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora do dnia 10 sierpnia 2012 roku do godziny 23:59:59.

2. Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona Komisja Konkursowa w skład które wchodzą 2 osoby wskazane przez Organizatora oraz 1 osoba wskazana przez  fundatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

    1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
    2. wyłonienie zwycięzców Konkursu,
    3. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
    4. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych Materiałów wybierze 3 (słownie: trzy) jej zdaniem najlepszych prac. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziom nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny. 

4. Osoba zwycięzcy (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana  na stronach wortalu www.styl.pl w terminie do 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty wyboru zwycięzcy.

5. O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie także powiadomiony systemem wiadomości wewnętrznych w portalu www.styl.pl .

V. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:

a. Za zajęcie I do III miejsca włącznie jedna nagroda główna w postaci uczestnictwa w sesji zdjęciowej w dniu 14 sierpnia 2012 roku w Studio Zerrox ul. Racławicka 99, Warszawa, z której materiały będą opublikowane w dodatku Trendy do magazynu Twój Styl o wartości 24 500 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych  brutto) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i miejsca realizacji sesji zdjęciowej)oraz po jednym  voucherze dla Laureata uprawniającego do zakupów w sklepach Levi’sPL"®  (w Galerii Złote Tarasy oraz Galerii Mokotów), o wartości 1000 zł brutto każdy z dodatkową nagrodą pieniężną – pokryciem przez Organizatora podatku dochodowego z tytułu otrzymania ww. nagrody niepieniężnej.

2. Część pieniężna nagrody, o której mowa w pkt. 1 rozdziału V Regulaminu nie zostanie wydana Laureatowi Konkursu, lecz przekazana przez Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % całkowitej wartości nagrody. Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanychw rozdz. II ust. 1, 2., rozdz. III ust. 1 i ust. 3, lub braku stawiennictwa w Laureata w miejscu i czasie wskazanym w ust.1 lit. a rozdziału V regulaminu, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

4. Nagrody określone w ust.1 lit. b zostaną wysłane przez Organizatora na jego koszt, w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą kurierską na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany przez Uczestnika. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

5. Warunki realizacji nagrody określonej w ust. 1 lit. a powyżej zostaną  uzgodnione pomiędzy Laureatami a przedstawicielem Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że nagroda powyższa obejmuje transfer Laureata z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji nagrody i z powrotem do wysokości 200 zł brutto za okazaniem biletów komunikacji miejskiej lub zbiorowej, nie obejmuje  cateringu ani ewentualnego zakwaterowania.

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną

7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody. Wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do Fundatora.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.  

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.styl.pl  w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu oraz telefonu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora: GRUPA INTERIA.PL SP. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 


Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy