Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Twój STYL: La Roche Posay"

Regulamin konkursu :
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie "La roche posay" (zwanym dalej "Konkursem").
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132, NIP 527-26-44-323, wydawca czasopisma "Twój Styl" (zwana dalej "Organizatorem").
3. Szczegółowe zasady Konkursu oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Konkursu podane będą na stronie www.styl.pl

Reklama

4. Organizator oświadcza, że ogłoszenie o Konkursie zostanie opublikowane dnia 9 sierpnia stronie www.styl.pl

5. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2 Uczestnicy Konkursu
1. Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych (zwane dalej "Uczestnikami"). Nagroda, o której mowa poniżej przysługuje Uczestnikom, z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu; c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl
§ 3 Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się co najmniej z 2 osób. W przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jej miejsce.
§ 4 Zasady Konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 9 sierpnia 2013 roku od godziny 13:00:00 do dnia 19 sierpnia 2013 roku do godziny 23:59:59.
2. Uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie osoby, które spełnią następujące warunki:

a) odpowiedzą na zadane w konkursie pytania

§ 5 Wybór Zwycięzcy
1. Spośród Uczestników, którzy nadeślą odpowiedzi Komisja Konkursowa wybierze 15 (dziesięć) osób będących Laureatami Konkursu.
2. Komisja decydować będzie o przyznaniu nagród oceniając i wybierając najciekawsze odpowiedzi spośród nadesłanych przez Uczestników.
3. Wyłonienie Laureatów Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora w terminie do dnia 30 września 2013 roku.
4. Laureat, któremu pod nadzorem Komisji, zostanie przyznana nagroda w Konkursie zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców. Próba kontaktu z danym Laureatem podejmowana będzie trzykrotnie.
5. W przypadku niepotwierdzenia przez Laureata chęci odbioru nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wskazanego przez Komisję Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
§ 6 Nagroda
1. Nagrodami w Konkursie są zestawy kosmetyków La Roche Posay
2. Nagrody zostaną wysłane pocztą pod adres ustalony podczas kontaktu e-mailowego;
3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
4. Laureat może przenieść prawa do przyznanej mu nagrody na osobę trzecią. Laureat ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
5. Prawo Laureata do nagrody wygasa, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
6. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.
§ 7 Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w terminie do dnia 30 października 2013 roku.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa z dopiskiem "Konkurs La Roche Posay"

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy osoby nagrodzone spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy osoby nagrodzone spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
4. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Organizator przetwarza dane osobowe Laureatów dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Laureaci podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród.


Twój Styl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje