Reklama

REGULAMIN KONKURSU "Wygraj metamorfozę z Claudius Hear Team i STYL.PL"


 

I. Postanowienia ogólne

 

 

1.   Konkurs "Wygraj metamorfozę z Claudius Hear Team i STYL.PL" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (dalej "INTERIA.PL")

2.    Fundatorem nagród jest Klaudiusz Iciek  zamieszkały w Lachowice (34-232) 198A legitymujący się dowodem osobistym ARH 105202 prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CLAUDIUS  z siedzibą w Krakowie przy ul Floriańskiej 18/6, NIP 552 155 28 22, REGON 120510219 działający na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( dalej "Fundatorem").

Reklama

3.    Konkurs rozpoczyna się dnia 08 września 2016 roku i trwa do dnia 29 września 2016 r. do godziny 23:59:59.

4.    Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu poprzez stronę internetową http://www.styl.pl (dalej: "Strona Konkursowa")

5.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba,  spełnia łącznie poniższe kryteria (dalej: ,,Uczestnik"):

1)        jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, lub Fundatora, lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia,

2)        jest osobą pełnoletnią oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

3)        wykona czynności opisane w ust. 9 Regulaminu.

6.    Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie.

7.      Jeżeli liczba Uczestników, którzy zgłosili udział w  Konkursie będzie mniejsza niż 4 (słownie: cztery), Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia mniejszej liczby osób, które zostaną nagrodzone w  Konkursie.

8.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

    nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

    wyłonienie Zwycięzców Konkursu,

     rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 

II. Zasady Konkursu

9.    Do wzięcia udziału w Konkursie konieczne jest przesłanie zgłoszenia konkursowego (dalej: ,,Zgłoszenie Konkursowe"), na poniższych zasadach:

1)    poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie konkursowej, tj. http://www.styl.pl( dalej: ,,Strona konkursowa") w tym podanie danych osobowych Uczestnika Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie i wysłanie przedmiotowego formularza,

2)    wykonanie zadania konkursowego polegającego na:  

a)     udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania zamknięte, poprzez wybór jednej z odpowiedzi, tj.:

       Jaki jest twój naturalny kolor włosów? - a) blondynka, b) szatynka c) brunetka, d) ruda?

       Jaki stopień zmiany fryzury dopuszczasz - a) delikatne strzyżenie bez koloryzacji, b) strzyżenie z delikatną koloryzacją, c) radykalne strzyżenie i koloryzacja

b)     udzieleniu odpowiedzi na pytania otwarte: : "Napisz w kilku zdaniach  dlaczego to właśnie ty chciałabyś oddać się w ręce Mistrza Claudiusa i jego Teamu  i zmienić swój wizerunek" (dalej: "Materiał"),

c)     potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych  podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym  dla celów Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym ,wyrazić zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu.

 

10. Uczestnik może dołączyć do formularza rejestracyjnego aktualne zdjęcie z widoczną fryzurą i twarzą - w tym zakresie Organizator rekomenduje, aby pliki były przesłane przez Uczestników w formacie .jpg lub .png o wadze nie większej niż 2 mb i oraz min. 800x600 pikseli do  max. 1600x1200 pixeli).

11. Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w ust. 9 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, a nadesłana przez niego Zgłoszenie Konkursowe nie będzie brane pod uwagę.

12. Zgłoszenie Konkursowe, w tym Materiał, muszą być zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jak również zgodne z obowiązującymi przepisami i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. Uczestnik oświadcza, że:

1)    przysługuje mu prawo do zgłoszenia Materiału do Konkursu i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem;

2)    udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnych zezwoleń zgodnie z ust. 12  Regulaminu.

13.      Z chwilą przesłania przez Uczestnika Materiału w ramach Konkursu Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie   według uznania, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę konkursową w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

c)      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Pracy konkursowej, wprowadzania ich do pamięci komputera,

d)   wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,

e)  w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Pracy konkursowej rozpowszechniania Pracy Konkursowej bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

f) wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora.

14.  Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Materiału, który zawiera treści uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.

15.  Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Materiału, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w nim treści  mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osoby trzeciej, bądź ich umieszczenie jest niedopuszczalne, zgodnie z postanowieniami ust. 13 Regulaminu.

16. Wyłaniając laureatów Konkursu, Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności wszystkim merytorycznym poziom nadesłanych Materiałów mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny. 

 

III. Rozwiązanie Konkursu

17.   Wyłonienie zwycięzców nagród nastąpi do 10 października 2016 r. 

18.  Laureatami Konkursu zostaną 4 (cztery) osoby, których Materiał zostanie oceniony jako najlepszy. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, która wskaże 1 (jednego) laureata, uprawnionego do nagrody głównej oraz 3 (trzech) laureatów, którzy otrzymają nagrody II stopnia, o której mowa w ust. 25

19.  Informacje o osobach  laureatów tj. imię nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni od daty  wyłonienia laureatów.

20.   Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni o przyznaniu nagród e-mailem, w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres e-mail podany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym . Wiadomość  mailowa zostanie przekazana w celu:

1)     poinformowania laureata o przyznaniu Nagrody i sposobie realizacji prawa do niej;

2)     ustalenia adresu laureata w Polsce dla doręczeń, danych kontaktowych, tj. numeru telefonu do kontaktu ze laureatem, a także danych wynikających z dokumentu tożsamości, tj.: imię, nazwisko, adres zameldowania,

3)     poinformowania laureata o sposobie i zasadach wydania nagrody.

21. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia laureata, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 5, 6, 8, 9, 12, 13, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

22. W przypadku:

      niezgłoszenia się  przez laureata Konkursu po odbiór nagrody w terminie 14 dni od wezwania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu, lub

      stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez danego laureata Konkursu postanowień Regulaminu,

laureat Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł oraz prawo do otrzymania nagrody, zaś Komisja Konkursowa, dokona dodatkowego wyboru laureata Konkursu spośród pozostałych Uczestników.

IV. Nagrody

23. Nagrodami w Konkursie są:

1)    1 (słownie: jedna) nagroda główna - metamorfoza w pracowni Claudiusa w Krakowie, wykonana przez: stylistę fryzur oraz makijażystkę Claudius Hair Treser Team metamorozfa obejmuje: radykalna zmianę fryzury, makijaż, oraz sesja zdjęciowa,

2)    3 (słownie: trzy) nagrody dodatkowe - zestawy kosmetyków do włosów marki KEMON każdy o wartości 350 zł brutto,

24. Nagroda główna może zostać zrealizowana do dnia 15 listopada 2016 roku, po ustaleniu przez laureata terminu z Fundatorem nagrody, zgodnie z ust. 20 pkt. 3)

25. Metamorfoza będzie realizowana w pracowni Claudiusa na ul. Floriańskiej 18/6 w Krakowie. Nagroda nie obejmuje kosztów przejazdu i ewentualnego noclegu.

26. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda  zobowiązuje się nie przenosić praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

27. Laureat Konkursu ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając  Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. Nagrody dodatkowe zostaną wysłane do laureatów Konkursu w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora, pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

28. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

29. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek wady fizyczne lub prawne nagród. Roszczenia w tym zakresie należy kierować odpowiednio do Fundatora lub producentów.

 

V. Postanowienia końcowe

 

30. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz dostarczenia i realizacji nagród, a także w celu publikacji listy nagrodzonych Uczestników.

31. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator

32. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

33. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

34. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

36. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe laureatów z mocy prawa podlegają archiwizacji.

37. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

38. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

39. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

40.   Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7  dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

41.     Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

42. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

43. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, (siła wyższa).

44. Niniejszy Regulamin chodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

45. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

46. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia Konkursowe.

47. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy