Reklama

Reklama

Regulamin konkursu „Zostań Dekoratorką Wnętrz”

I. Postanowienia ogólne  

1. Konkurs „Zostań Dekoratorką Wnętrz” zwany dalej „Konkursem", organizowany jest przez  GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9 a, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej „Organizator”).

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 20.08.2012 o godzinie 00:00 i trwa do dnia 30.09.2012 do godz. 23:59:59.      

Reklama

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej wortalu Styl.pl pod adresem www.styl.pl

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej wortalu Styl.pl  pod adresem: www.styl.pl.

II. Uczestnicy Konkursu   

6. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, będąca zarejestrowanym użytkownikiem wortalu Styl.pl, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich. 

7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.    

8. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.    

9. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu. 

10. Wypełniając formularz rejestracyjny w wortalu Styl.pl Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują Regulamin Konkursu.

11. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w wortalu Styl.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on laureatem Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych Uczestnika w wortalu Styl.pl.

12. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

13. Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu Konkursowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

II. Zasady Konkursu

14. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

a) etap I trwa od dnia 20 sierpnia do dnia 9 września 2012 roku,

b) etap II trwa od dnia 9 września do dnia 30 września 2012 roku.

15. Etap I ma na celu wyłonienie 30 (słownie: trzydziestu) dekoratorek wnętrz w 3 (słownie: trzech) kategoriach: 1. „Ogród i balkon”, 2. „Salon”, 3. „Kuchnia”. W każdej z trzech kategorii konkursowych zostanie wyłonionych 10 (słownie: dziesięć) dekoratorek.  

16. Zadaniem Uczestników Konkursu w etapie I Konkursu będzie zamieszczenie w części społecznościowej wortalu Styl.pl: www.styl.pl/wasz-styl/galerie zdjęcia/ zdjęć przedstawiających własnoręcznie wykonaną dekorację/aranżację wnętrza. Jeden Uczestnik może dodać nieskończoną liczbę zdjęć.

17. Wyłonione w etapie I dekoratorki otrzymają bezzwrotnie zestawy akcesoriów do urządzania wnętrz, o których mowa w punkcie 35 Regulaminu, niezbędnych do wykonania zadania konkursowego w etapie II.

18. Etap II ma na celu wyłonienie 3 (słownie: trzech) laureatów nagrody głównej w Konkursie (po jednym laureacie w każdej z 3 kategorii, o których mowa w punkcie 14

Regulaminu).

19. Zadaniem Uczestników w etapie II Konkursu będzie zamieszczenie w wortalu Styl.pl zdjęcia/zdjęć przedstawiających własnoręcznie wykonaną dekorację/aranżację wnętrza z wykorzystaniem akcesoriów przekazanych przez Fundatora Nagród w Konkursie. Zdjęcie/zdjęcia należy zamieścić  w części społecznościowej wortalu: www.styl.pl/wasz-styl/galerie. Jeden uczestnik może dodać dowolną liczbę zdjęć.

20. Wykonanie przez Uczestnika zadań konkursowych w etapie I i etapie II jest możliwe tylko po zarejestrowaniu się w wortalu Styl.pl (www.styl.pl).

21. Zamieszczając swój Materiał (zdjęcia) w wortalu Styl.pl, Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin Konkursu.  

22. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

23. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik powinien:

1) zarejestrować się w formularzu rejestracyjnym w wortalu Styl.pl (www.styl.pl) lub zalogować się w nim,

2) dodać zdjęcie/zdjęcia w zakładce „Galerie” w wortalu Styl.pl,

3) przesłać do użytkownik „Konkursy" wortalu Styl.pl. (podczas wysyłania wewnętrznej wiadomości w wortalu Styl.pl w polu „adresat” należy wpisać treść: „Konkursy”) swoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, w temacie wiadomości wpisując hasło: „Dekoratorka Wnętrz”.

24. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 23., powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

25. Przesyłając Materiał w postaci zdjęć  wykonanych przez Uczestnika  i zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:  

1) jest jedynym autorem Materiału i posiada pełnię praw autorskich do Materiału,     

2) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, 

3) wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach wortalu Styl.pl oraz w katalogu wysyłkowym sklepu Weltbid.pl oraz jego udostępnienie użytkownikom portalu oraz czytelnikom katalogu.  

4) nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczeniem Materiału w wortalu Styl.pl,

5) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie przez Organizatora z Materiału na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz sporządzania cyfrowego zapisu Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,wprowadzanie do obrotu, druku, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie Materiału w inny sposób, tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,dokonywania opracowań, w tym  włączania Materiału w całości lub w części do własnych materiałów promocyjnych lub reklamowych oraz korzystanie z tych opracowań i materiałów na polach eksploatacji określonych powyżej

26. Wysyłając Materiał konkursowy Uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia materiału  na stronach wortalu  Styl.pl, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter materiału.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonych Materiałów, co do których uzna, że mogą naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, prawa osób trzecich oraz godziłyby w interesy lub dobre imię Organizatora.

28. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

29. Laureatami I etapu Konkursu zostaną osoby, których Materiały zostaną ocenione jako najlepsze. W etapie I wyboru dziesięciu najlepszych dekoracji w każdej kategorii dokonają użytkownicy za pomocą głosowania w serwisie styl.pl przez kliknięcie facebookowego przycisku „Lubie to”. Głosowanie odbędzie się w dniach 9-18 września 2012 r. Głosowanie zakończy się 18 września 2012 roku o godzinie 9:00. W późniejszym terminie głosy nie będą zliczane.

30. Laureatami II etapu Konkursu zostaną osoby, których Materiały zostaną ocenione przez komisję Konkursową jako najlepsze oraz najciekawsze. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, która spośród wszystkich nadesłanych Materiałów wskaże 3 (trzech) laureatów etapu II Konkursu. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników oraz poziomem merytorycznym nadesłanych Materiałów.

31. Uczestnik oświadcza, że w przypadku wyboru go laureatem Konkursu w Etapie I zobowiązuje się wykonać zadanie konkursowe w Etapie II.

III. Rozwiązanie Konkursu

32. Wyłonienie zwycięzców etapu I  Konkursu nastąpi do dnia 18.09.2012 r., natomiast wyłonienie laureatów etapu II Konkursu nastąpi do dnia  1.10.2012 r. Wyłonienie zwycięzców obu etapów Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora.

33. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

34. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu  zostaną opublikowane na stronie www.styl.pl w terminie do 18 września (etap I) oraz do dnia 4.10.2012 r. (etap II).

IV. Nagrody
35. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Weltbild Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa.

36. Nagrodami w etapie I Konkursu są następujące zestawy akcesoriów do dekoracji wnętrz znajdujące się w ofercie sklepu internetowego www.weltbild.pl, po jednym zestawie dla każdego z laureatów:

a) Zestawy dla 10 laureatów w kategorii „Ogród/balkon”, o łącznej wartości około 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych brutto), obejmują:

- 2 szklane świeczniki Eleganza,

- 1 doniczkę na zioła Vario,

- 1 solarny łańcuch świetlny Motyle,

- 1 świeczniki "Klatka dla ptaków"

- 5 lampionów LED (różne kolory),

- 2 świeczniki Happy 2,

- 1 dzwonek wietrzny

- „Złote miseczki”.

b) Zestawy dla 10 laureatów w kategorii „Salon”, o łącznej wartości około 375 zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć złotych brutto) obejmują:

- 2 podpórki do książek z ramkami na zdjęcia,

- 1 lampka Emilio,

- 1 narzuta Sawanna 160x200-cm,

- 1 ceramiczna komódka,

- 3 świeczniki Afryka,

- 1 poszewka na poduszkę Liberia,

- 3 ramki na zdjęcia Afryka.

c) Zestawy dla 10 laureatów w kategorii „Kuchnia” o łącznej wartości około 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych brutto) obejmują:

- 1 zestaw misek Purple (6 elementów),  

- 1 zestaw minigarnków Purple (4 elementy),    

- 1 zestaw upominkowy Motyl (2 elementy),

- deski do krojenia ze stojakiem (5 elementów),

- 1 zegar ścienny „patelnia”

- 2 kubki z łyżeczkami „Kwiaty”

- 1 bieżnik na stół "Coffee"

37. Nagrodami głównymi dla 3 laureatów etapu II w Konkursie są bony zakupowe o wartości 500 zł (słownie: pięćset

złotych) brutto, do zrealizowania w sklepie internetowym www.weltbild.pl w terminie do 31.12.2012

  1. Trzech zwycięzców, którym przyznane zostaną nagrody główne, zobowiązanych będzie do zapłaty podatku dochodowego z tytułu wszystkich  nagród uzyskanych w Konkursie, tj. nagród otrzymanych w I etapie Konkursu, o których mowa w punkcie 35 Regulaminu oraz nagród otrzymanych w II etapie Konkursu, o których mowa w punkcie 36 Regulaminu, w wysokości 10 % łącznej wartości otrzymanych nagród, ze względu na okoliczność, iż wartość nagrody głównej przekracza kwotę 760 złotych (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych), zgodnie z treścią art. 30 ust.1 pkt 2) oraz art. 21 ust. 1 pkt 68) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość podatku należy uiścić na rachunek bankowy Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 1) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.  Realizacja prawa do nagrody głównej będzie możliwa po dokonaniu płatności niniejszego podatku. O sposobie odbioru nagrody oraz sposobie zapłaty podatku Zwycięzcy zostaną poinformowani mailem na adres, z którego wysłana została odpowiedź konkursowa.
  2. O przyznaniu nagrody w każdym z etapów laureaci zostaną powiadomieni systemem wiadomości wewnętrznych wortalu Styl.pl w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres e-mail podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia laureata, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 6, 22, 23 i 25 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze
  3. W przypadku odmowy przez laureata spełnienia wymogów określonych w pkt. 25 lub odmowy podpisania stosownego oświadczenia w tym zakresie w terminie do 7 dni od daty wyłonienia laureata, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

41. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na ich równowartość pieniężną.
42. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

43. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 

44. Nagrody, o których mowa w punkcie 35 Regulaminu zostaną wysłane zwycięzcom w ciągu 3 dni od dnia wyłonienia laureatów etapu I Konkursu. Nagrody, o których mowa w punkcie 36 Regulaminu, zostaną wysłane w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów etapu II Konkursu. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez nich adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

45. Koszt wysyłki nagród ponosi Organizator.

46. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne  lub nieprawdziwe.

V. Dane osobowe   

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu.

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Organizator oświadcza, że nie będzie przetwarzać danych osobowych Uczestników Konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.   

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania  oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

5. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VI. Reklamacje

6. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia  laureatów każdego z etapów Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej przez Organizatora po upływie tego terminu.

7. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Organizatora: GRUPA INTERIA.PL. sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji  listu poleconego  na adres podany przez Uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

8. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

VII.  Postanowienia końcowe

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

10. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

1) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

2) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

  1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy