Reklama

Reklama

Regulamin plebiscytu dla czytelniczek ZŁOTY NOS PANI 2010

1. Organizatorem plebiscytu dla czytelniczek ZŁOTY NOS PANI 2010 (zwanego dalej Plebiscytem) jest wydawca miesięcznika "PANI" Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000092340 (zwana dalej "Organizatorem").

2. Organizator zastrzega sobie prawo do powierzenia całości, bądź części swoich obowiązków podmiotom trzecim, w tym INTERIA.PL S.A. (zwanej dalej "INTERIA.PL").

3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.

Reklama

4. Celem Plebiscytu jest wyłonienie przez czytelniczki miesięcznika "PANI" najpiękniejszego zapachu męskiego oraz damskiego wśród zapachów zgłoszonych przez dystrybutorów w ramach konkursu Złoty Nos PANI 2010 i opublikowanych na łamach miesięcznika PANI w wydaniach 07/10-11/10.

5. Zapachy zgłoszone przez dystrybutorów oceniane będą przez czytelniczki "PANI" w drodze głosowania SMS-owego na numer 7265, za pomocą formularza internetowego na www.styl.pl./zloty-nos oraz drogą pocztową na adres redakcji: "PANI" (Al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa, z dopiskiem "Złoty Nos".).

6. Głosowanie czytelniczek obywa się w okresie od dnia 24 czerwca 2010 roku do dnia 31 października 2010 roku.

7. Koszt wysłania SMS przez czytelniczki równy jest kwocie 2,44 zł brutto.

8. Udział czytelniczek w Plebiscycie polega na przesłaniu SMS-a (wg wzoru opisanego w materiałach dotyczących Plebiscytu), listu z głosem lub oddania głosu na dany zapach za pośrednictwem strony internetowej.

9. Wyniki głosowania czytelniczek zostaną zaprezentowane na łamach miesięcznika PANI 12/2010.

10. Wśród uczestników Plebiscytu rozlosowane zostaną nagrody miesiąca, które każdorazowo będą opisane przez Organizatora w "PANI", w materiałach informacyjnych dotyczących Plebiscytu.

11. Czytelniczki w ramach Plebiscytu będą mogły co miesiąc wygrać zestaw zgłoszonych do poszczególnych wydań perfum. Zestaw będzie zależny od ilości zgłoszonych przez dystrybutorów do danego wydania miesięcznika "PANI" ilości perfum. Do wygrania dla czytelniczek będą 3 zestawy perfum w każdym wydaniu (dla trzech czytelniczek, które wygrają po jednym zestawie).

12. Osoby uprawnione do odbioru nagród miesiąca zostaną wyłonione spośród czytelniczek, które wzięły udział w Plebiscycie po wydaniu danego numeru czasopisma.

13. Osoby uprawnione do odbioru nagród zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał SMSa lub numeru telefonu podanego w liście bądź w formularzu internetowym).

14. Nagrody zostaną przesłane w paczce pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia głosowania w danym miesiącu. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego nagrody zostaną przesłane w ciągu 2 miesięcy od dnia opłacenia przez uczestnika w/w podatku.

15. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru uczestnika. Podatek wynosi 10% od wartości nagrody brutto. Płatnikiem wskazanego wyżej podatku jest Organizator. Wydanie nagród nastąpi wyłącznie po pobraniu przez Organizatora podatku od uczestnika (zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

16. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę rzeczową.

17. Nie odebranie przez czytelniczkę przyznanej jej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

18. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 61a z dopiskiem "Nowe Media".)

19. Reklamacje Czytelniczek biorących udział w Plebiscycie będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

20. Regulamin dostępny jest na www.styl.pl

21. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub odpowiednio adres zamieszkania, kod pocztowy, adres email, będą przetwarzana przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

Aneks nr 1 z dnia 26.10.2010 do regulaminu plebiscytu dla czytelniczek ZŁOTY NOS PANI 2010

1. Pkt 6 uzyskuje następujące brzmienie:

Głosowanie czytelniczek obywa się w okresie od dnia 24 czerwca 2010 roku do dnia 7 listopada 2010 roku.

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy