Reklama

Reklama

​Regulamin plebiscytu "Kobiecy Samochód Roku 2013 Czytelniczek "Twojego Stylu"

  1.         Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa w Plebiscycie "Kobiecy Samochód Roku 2013 Czytelniczek Twojego Stylu" (zwanym dalej "Plebiscytem").

2.         Plebiscyt organizowany jest przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035), przy ul. Motorowej 1, zarejestrowaną w Sądzie  Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000413132 (zwaną dalej "Organizatorem").

3.         Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.

Reklama

4.         Plebiscyt zostanie ogłoszony w 06/2013 numerze czasopisma "Twój Styl", którego wydawcą jest Organizator.

5.         Głosowanie w Plebiscycie odbywa się w dniach od 14 maja 2013 r. od godziny 00:00:00 do dnia 11 grudnia 2013 r. do godziny 23:59:59.

6.         Celem Plebiscytu jest wyłonienie najbardziej Kobiecego Samochodu Roku 2013, który otrzyma tytuł "Kobiecy Samochód Roku 2013 Czytelniczek Twojego Stylu". Szczegółowe zasady Plebiscytu oraz warunki uczestnictwa, określenie poszczególnych nagród, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą w materiałach dotyczących Plebiscytu publikowanych na łamach czasopisma "Twój Styl".

7.         Uczestnicy głosują na samochody nominowane przez Redakcję czasopisma "Twój Styl", wskazane w materiałach promocyjnych dotyczących Plebiscytu.

8.         Tytuł "Kobiecego Samochodu Roku 2013 Czytelniczek Twojego Stylu" otrzyma samochód, na który zostanie oddana największa liczba głosów.

9.        Samochody zostaną zaprezentowane na łamach miesięcznika "Twój Styl" (wydania od 06/2013 do 12/2013).

10.     Udział w Plebiscycie polega na przesłaniu SMS-a (wg wzoru opisanego w materiałach dot. Plebiscytu) na numer telefonu 7365.

11.     Koszt wysłania jednej wiadomości SMS równy jest kwocie 3,69 zł brutto.

12.     Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu "Kobiecy Samochód Roku 2013 Twój Styl" oraz Plebiscytu nastąpi na łamach 04/2014 numeru miesięcznika "Twój Styl". Nazwisko osoby nagrodzonej Nagrodą Główną oraz jej zdjęcie opublikowane zostanie w miesięczniku, pod warunkiem wyrażenia zgody przez laureata podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 19 Regulaminu.

13.     Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu i losowaniem nagród czuwać będzie specjalnie do tego powołana komisja. W skład komisji wejdą co najmniej dwie osoby delegowane przez Organizatora.

14.     W każdym miesiącu trwania Plebiscytu wśród uczestników Plebiscytu rozlosowane zostaną Nagrody Miesiąca, które każdorazowo będą opisane przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Plebiscytu.

15.     Ponadto, spośród uczestników Plebiscytu zostanie wyłoniony Laureat Nagrody Głównej w postaci samochodu osobowego marki Lancia Ypsilon 1.2 69KM, w kolorze czarnym, wersja Black&Red, rok produkcji 2013 (zwanej dalej Nagrodą Główną), która zostanie zaprezentowana na łamach miesięcznika "Twój Styl".

16.     Osoby uprawnione do odbioru Nagród Miesiąca wyłonione zostaną w terminie 21 dni od dnia zakończenia głosowania w danej części Plebiscytu, zgodnie z informacją podaną w materiałach promocyjnych w danym numerze miesięcznika "Twój Styl". Osoba uprawniona do odbioru Nagrody Głównej  wyłoniona zostanie w terminie 21 dni od dnia zakończenia głosowania w Plebiscycie.

17.     Uprawnienia do odbioru Nagród Miesiąca i Nagrody Głównej nie mogą uzyskać:

a)    pracownicy Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b)   inne osoby, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,

c)    osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, tj. osoby będące wobec takich osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

18. Losowanie nagród odbywać się będzie w następujący sposób: każdemu SMS-owi zostanie przydzielony numer porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych, Komisja wylosuje tyle numerów, ile jest poszczególnych Nagród Miesiąca. W przypadku Nagrody Głównej, Komisja wylosuje jeden numer spośród wszystkich numerów porządkowych. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS.

19. Osoby uprawnione do odbioru Nagród Miesiąca lub Nagrody Głównej zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał SMSa) w terminie 10 dni od dnia przyznania im nagród. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do uczestników w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.

20. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana Nagroda Miesiąca lub Nagroda Główna przechodzi do dyspozycji Organizatora.

21. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgonie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem Nagrody Miesiąca lub Nagrody Głównej obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto Nagrody Miesiąca lub Nagrody Głównej. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 19 Organizator poinformuje osobę nagrodzoną o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym.

22. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru. Podatek wynosi 10% od wartości nagrody 760 zł brutto. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie Nagród Miesiąca lub Nagrody Głównej nastąpi wyłącznie po pobraniu przez Organizatora podatku od osoby nagrodzonej (zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Niewpłacenie przez osobę nagrodzoną  kwoty podatku w terminie 30 dni od daty powiadomienia uprawnionego do Nagrody Miesiąca lub Nagrody Głównej jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody Miesiąca lub Nagrody Głównej.

 

 

23. Organizator uzgodni z uprawnionymi sposób przekazania im Nagród Miesiąca. Zgodnie z powyższymi ustaleniami, Nagrody Miesiąca zostaną wysłane w paczce pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 3 miesięcy od dnia wyłonienia osób nagrodzonych w danej części Plebiscytu. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody zostaną wysłane w ciągu 3 miesięcy od dnia opłacenia przez uczestnika w/w podatku.

24.  Nagroda Główna zostanie wręczona laureatowi podczas uroczystej gali, na której zostaną ogłoszone wyniki konkursu "Kobiecy Samochód Roku 2013 Twój Styl". W przypadku, gdy gala, o której mowa powyżej, nie zostanie zorganizowana Organizator uzgodni z uprawnionym do Nagrody Głównej sposób jej przekazania oraz datę jej odbioru.

25. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę rzeczową.

26. Nie odebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

27. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przekazywać pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, z dopiskiem "Nowe Media") w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.

28. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

29.  Regulamin Plebiscytu dostępny jest na stronie internetowej www.regulaminy.pl, www.styl.pl oraz w siedzibie Organizatora.

30. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub odpowiednio adres zamieszkania, kod pocztowy będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

 

 

Twój Styl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy