Reklama

Reklama

Regulamin plebiscytu Kobieta Roku 2011

Organizatorem Plebiscytu Kobieta Roku 2011 (zwanego dalej "Plebiscytem") jest Wydawnictwo Bauer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000373626 (zwana dalej "Organizatorem"). Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu. Plebiscyt zostanie ogłoszony za pośrednictwem wydawanego przez Organizatora czasopisma "Twój Styl". Celem Plebiscytu jest wyłonienie najbardziej wyjątkowej kobiety 2011 roku. Tytuł Kobiety Roku 2011 przyznany zostanie na podstawie głosów oddanych przez uczestników Plebiscytu.

Reklama

Uczestnicy głosują na kandydatury wyjątkowych kobiet, nominowanych przez laureatki poprzednich edycji plebiscytu, zaprezentowanych na łamach 02/2012 i 03/2012 numeru "Twojego Stylu". Redakcja miesięcznika "Twój Styl" zastrzega sobie możliwość zgłoszenia własnych kandydatur do tytułu Kobieta Roku 2011 zaprezentowania ich w w/w wydaniach "Twojego Stylu".

Tytuł Kobiety Roku nadany zostanie tej kandydatce, na którą zostanie oddana największa liczba głosów. Głosy mogą być przesyłane za pomocą krótkiej informacji tekstowej (SMS) na numer telefonu 7265 lub przez formularz na stronie www.styl.pl Głosowanie odbywa się w okresie od dnia 12 stycznia 2012 roku do dnia 29 lutego 2012 roku. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS równy jest kwocie 2 zł netto tj. 2,46 zł brutto. Udział w Plebiscycie polega na przesłaniu SMS-a (wg wzoru opisanego w materiałach dot. Plebiscytu) albo wypełnieniu formularza na stronie www.styl.pl.

Uroczyste ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas finałowej Gali stanowiącej podsumowanie Plebiscytu, a następnie wyniki Plebiscytu będą ogłoszone na łamach 05/2012 numeru miesięcznika "Twój Styl".

Wśród uczestników Plebiscytu rozlosowana zostanie Nagroda, na którą będzie się składał: jeden samochód Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 16v 120 KM S&S z rocznika 2011 o łącznej wartości 59.915 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.657 zł.

Zgonie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) Organizator przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze z nagrody pieniężnej i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto Nagród.

Osoba uprawniona do odbioru nagrody wyłoniona zostanie spośród czytelników, którzy wzięli udział w Plebiscycie. Osoba uprawniona do odbioru nagrody zostanie o tym powiadomiona przez Organizatora telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał SMSa lub numeru telefonu podanego w formularzu internetowym. Organizator uzgodni z Laureatem sposób przekazania nagrody. Uprawnienia do odbioru nagrody nie mogą uzyskać:

pracownicy Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, tj. osoby będące wobec takich osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu i losowaniem nagród czuwać będzie specjalnie do tego powołana komisja w składzie: Agnieszka Stolarska, Iwona Sitkiewicz, Ewa Awdziejczyk.

Losowanie osoby nagrodzonej odbywać się będzie w następujący sposób: każdemu głosowi zostanie przydzielony numer porządkowy. Spośród numerów porządkowych komisja wylosuje jeden numer. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS/numer podany w formularzu internetowym. Komisja zadzwoni na wybrany numer. W przypadku rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. W przypadku nieodebrania telefonu zostanie podjęta ponowna próba połączenia. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie w ciągu 15 minut, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować 5 sygnałów. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Uczestnikiem, komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie nie więcej niż 5 razy. Jeżeli podczas powyższej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną lub na inną nagrodę rzeczową. Nie odebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać do dnia 31 marca 2012 roku listownie pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61 z dopiskiem "Nowe Media") Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.regulaminy.pl i na www.styl.pl. Osoba biorąca udział w Plebiscycie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub adres email, będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje Uczestnikom prawo wglądu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.


Twój Styl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy