Reklama

Reklama

Regulamin plebiscytu Kobieta Roku 2012


§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie Kobieta Roku 2012 ogłoszonym na łamach czasopisma "Twój Styl" (zwanym dalej "Plebiscytem").

2.  Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132 (zwana dalej "Organizatorem").

3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.

Reklama

4. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

5.  Udział w Plebiscycie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci operatora telefonii komórkowej tj. T-MOBILE, PLUS, ORANGE, PLAY. Nagrody przewidziane w Plebiscycie  przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:

a)    pracowników oraz współpracowników Organizatora,

b)                               innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,

c)    osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

6.  Szczegóły dotyczące Plebiscytu, zasady głosowania oraz określenie nagród, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą na łamach czasopisma wymienionego w ust. 1 powyżej.

7.  Celem Plebiscytu jest wyłonienie najbardziej wyjątkowej kobiety roku 2012.

8. Tytuł Kobiety Roku nadany zostanie tej kandydatce, na którą zostanie oddana największa liczba głosów.

 

§ 2

Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

 

1.    Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które zagłosują w Plebiscycie za pomocą SMS-ów lub poprzez formularz na stronie www.styl.pl. Głosować można w okresie od dnia 11 grudnia 2012 roku od godz. 00:00:00 do dnia 11 lutego 2013 roku do godz. 23:59:59.

2.       Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie więcej niż jeden raz, przy użyciu różnych kanałów głosowania:

a)    głosując przez SMS, przy założeniu, że przez SMS z jednego numeru telefonu można oddać 1 głos na każdą z kandydatek,

b)   głosując przez Internet, przy założeniu, że przez Internet z jednego numeru IP/IPX można oddać 1 głos na każdą z kandydatek.

3.   Celem Plebiscytu jest wyłonienie, w drodze głosowania czytelników, najbardziej wyjątkowej kobiety roku 2012.

4.  Uczestnicy głosują na kandydatury wyjątkowych kobiet, nominowanych przez laureatki poprzednich edycji plebiscytu, zaprezentowanych na łamach 01/2013 i 02/2013 numeru "Twojego Stylu". Redakcja miesięcznika "Twój Styl" zastrzega sobie możliwość zgłoszenia własnych kandydatur do tytułu Kobieta Roku 2012 i zaprezentowania ich w w/w wydaniach "Twojego Stylu" oraz na stronie www.styl.pl.

5.  Tytuł Kobiety Roku 2012 przyznany zostanie tej kandydatce, na którą zostanie oddana największa liczba głosów.

6. Uroczyste ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas finałowej Gali stanowiącej podsumowanie Plebiscytu, a następnie wyniki Plebiscytu będą ogłoszone na łamach 05/2013 numeru miesięcznika "Twój Styl".

7. Prawidłowe głosowanie polega na przesłaniu SMS-a na numer 7265 (wg wzoru opisanego w materiałach informacyjnych dotyczących Plebiscytu) lub poprzez formularz na stronie www.styl.pl. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS równy jest kwocie 2,46 zł brutto.

8. Wśród Uczestników Plebiscytu rozlosowane zostaną nagrody, które każdorazowo będą opisane przez Organizatora w materiałach informacyjnych dotyczących Plebiscytu (tj. w 1/2012 i 2/2012 numerze miesięcznika "Twój Styl" oraz na stronie www.styl.pl.

9.   Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę rzeczową.

10. Losowanie nagród odbywać się będzie w następujący sposób: każdemu głosowi zostanie przydzielony numer porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych Komisja wylosuje tyle numerów, ile nagród  zostanie przewidzianych w Plebiscycie. Na podstawie wylosowanych numerów porządkowych, odszukane zostaną numery telefonów komórkowych, z których zostały wysłane SMS-y/numer podany w formularzu internetowym.

11. Osoby uprawnione do odbioru nagród zostaną powiadomione o tym fakcie przez Organizatora telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał SMSa/ numeru podanego w formularzu internetowym) w terminie 30 dni  od dnia wylosowania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do osób wylosowanych w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z osobą wylosowaną podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.

12. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

§ 3
Komisja

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów oddanych przez SMS-y i poprzez formularz internetowy, a także w celu wylosowania osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję (dalej "Komisja"). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

 

§ 4
Odbiór Nagród

 

1.    Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgonie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu, Organizator poinformuje osobę nagrodzoną o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym.

2.    Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru - osobę nagrodzoną. Podatek wynosi 10% od wartości nagrody 760 zł brutto. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie nagrody nastąpi wyłącznie po pobraniu przez Organizatora podatku od osoby nagrodzonej  (zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Niewpłacenie przez osobę nagrodzoną  kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia jej o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

3.    Nagrody zostaną przesłane w paczce pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia głosowania. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody zostaną przesłane w ciągu 3 miesięcy od dnia opłacenia przez Uczestnika w/w podatku

4.    Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

1.    Uczestnictwo w Plebiscycie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej obsługiwanych przez Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 Sp. z o.o. zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

2.    Do uczestnictwa w Plebiscycie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

3.    Plebiscyt może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.    Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.

5.    Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.

6.    Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora  (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, z dopiskiem "Nowe Media" w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

7.    Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.    Organizator przetwarza dane osobowe Laureatów dla celów organizacji Plebiscytu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Laureaci, a w przypadku Laureatów małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród.

9.    Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej www.regulaminy.pl oraz na stronie www.styl.pl a także w siedzibie Organizatora.


Twój Styl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy