Reklama

Reklama

Ucieknij z miasta – zanurz się w świecie muzyki

I. Postanowienia ogólne


1. Konkurs

Ucieknij z miasta – zanurz się w świecie muzyki” zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o., sp. k (dawniej INTERIA.PL S.A.) z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593 (dalej "Organizator”).

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 13.07.2012 i trwa do dnia 22.07.2012 do godz. 23:59:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie

Reklama

Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem www.styl.pl.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

6. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady Konkursu

7.  Zadaniem Uczestników Konkursu będzie zamieszczenie w wortalu www.styl.pl wybranego przez nich muzycznego wideo oraz napisanie uzasadnienia w polu "Tytuł", dlaczego wybrane wideo jest dla nich wyjątkowe (uzasadnienie zwane dalej „Materiałem”). Uzasadnienie powinno składać się z maksymalnie z trzech zdań.

8. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest możliwe tylko po zarejestrowaniu się w serwisie Styl.pl (http://styl.pl)

9. Zamieszczając swój Materiał w serwisie Styl.pl, Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin Konkursu.

10. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

11. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik powinien:

1) zarejestrować się w formularzu rejestracyjnym w serwisie Styl.pl (http://styl.pl) lub zalogować się w nim,

2) zamieścić w serwisie Styl.pl wideo muzyczne za pomocą przycisku „Dodaj wideo” oraz przycisku „Dodaj z internetu” widocznego po zalogowaniu się na profil w serwisie Styl.pl i naciśnięciu zakładki „Wideo” oraz w "Tytule" uzasadnić swój wybór. Tekst uzasadnienia powinien składać się z maksymalnie trzech zdań.

3) przesłać do użytkownika "Konkursy" serwisu Styl.pl. (podczas wysyłania wewnętrznej wiadomości w wortalu Styl.pl, w pole adresat należy wpisać Konkursy) Materiał oraz swoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, w temacie wiadomości wpisując hasło Ucieknij z miasta – zanurz się w świecie muzyki”.

12. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 11. powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

13. Przesyłając Materiał  i zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

1) jest jedynym autorem Materiału i posiada pełnię praw autorskich do Materiału,

2) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

3) nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczeniem Materiału,

4) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie przez Organizatora z Materiału na następujących polach eksploatacji: -

- zwielokrotnianie i utrwalanie - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz sporządzania cyfrowego zapisu Treści, wprowadzania Treści do pamięci komputera,

- wprowadzanie Treści do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,   

- wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie Treści w inny sposób, tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem Internetu

Uczestnik Konkursu zobowiązuje się w stosunku do Organizatora do nie wykonywania przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do zgłoszonego w Konkursie Materiału, co do którego udzielił licencji na rzecz Organizatora.

15. Uczestnik oświadcza, iż wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku w celach związanych z Konkursem.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonych Materiałów, co do których uzna, że mogą naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, prawa osób trzecich oraz godziłyby w interesy lub dobre imię Organizatora.

17. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

18. Laureatem Konkursu zostanie osoba, której Materiał zostanie oceniony jako najlepszy. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, która spośród wszystkich nadesłanych Materiałów wskaże 5 (pięciu) laureatów, których Materiał zostanie  uznany za najciekawszy przez Komisję Konkursową. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników oraz poziomem merytorycznym nadesłanych Materiałów.

III. Rozwiązanie Konkursu

19. Wyłonienie laureata Konkursu, nastąpi nie później niż 23.07.2012 r.

20. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu  zostaną opublikowane na stronie www.styl.pl w terminie do trzech dni od dnia 23.07.2012 r.

21. O przyznaniu nagrody laureat zostanie powiadomiony systemem wiadomości wewnętrznych serwisu Styl.pl w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia laureata, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 3, 5, 8, 10, 11 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

22. W przypadku odmowy przez laureata spełnienia wymogów określonych w pkt. 17 lub odmowy podpisania stosownego oświadczenia w tym zakresie w terminie do 7 dni od daty wyłonienia laureata, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagroda

23. Nagrodą w Konkursie jest 5 zestawów słuchawek Philips SHL5205 wraz z etui.

24. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

25. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

26. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

27. Nagroda zostanie wysłane w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany przez Uczestnika. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

28. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Dane osobowe

29. Wypełniając formularz rejestracyjny w serwisie Styl.pl Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują Regulamin Konkursu.

30. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w serwisie Styl.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania

Uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on laureatem Konkursu.

31. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

32. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Organizator oświadcza, ze nie będzie przetwarzać danych osobowych uczestników Konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

33. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o., Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków .

34. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VI. Reklamacje

35. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia  laureata.

36. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji GRUPA INTERIA.PL. sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

VII.  Postanowienia końcowe

37. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

1) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

2) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

38. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

39. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu.


 

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy