Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU „Restylane - zabiegi"

I.    Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem konkursu "Restylane - zabiegi" (zwanego dalej "Konkursem") jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132, NIP: 527-26-44-323 (zwana dalej "Organizatorem").
2.    Niektóre czynności konkursowe wykona GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej "INTERIA.PL"). Fundatorem nagród w Konkursie jest Galderma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łączyny 4, 02-820., KRS 0000050060.
3.    Konkurs trwa od dnia od 13 czerwca 2012 roku od godziny 00:00:00 do 30 czerwca 2012 roku do godziny 23:59:59.
4.    Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej wortalu Styl.pl, pod adresem www.styl.pl/restylane
5.    Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Uczestnicy Konkursu
6.    Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem") może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora, INTERIA.PL, Fundatora oraz członków ich rodzin.
7.    W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
8.    Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie zasad Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
9.    Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl/restylane.

III. Zasady Konkursu
10.    Zadaniem uczestników Konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe i zamieszczenie swojego zdjęcia.
11.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1)    poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.styl.pl/restylane, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz eksploatację wizerunku i odpowiedzi na pytania konkursowe zgodnie z treścią przedstawioną w formularzu zgłoszeniowym;
2)    udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe "Który z opisanych zabiegów Restylane jest dla Ciebie odpowiedni i dlaczego?" poprzez zamieszczenie krótkiego tekstu, do 2000 znaków ("Materiał"), we właściwym miejscu formularza rejestracyjnego, o którym mowa  powyżej (zwanego dalej "Treścią");
3)    dołączenie do formularza rejestracyjnego, o którym mowa powyżej zdjęcia Uczestnika. Nadesłane przez Uczestników zdjęcia muszą spełniać następujące wymagania:
-    zdjęcie powinno prezentować popiersie, powinno być zrobione na wprost twarzy (nie z profilu), na jasnym tle,
-    maksymalny rozmiar zdjęcia - do 2 MB oraz min. 800x600 pikseli do max. 1600x1200 pixeli,
-    dopuszczalny format pliku - JPG, PNG.
12.    Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a.    jest jedynym autorem Materiału i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,
b.    Materiał nie narusza praw osób trzecich,
c.    udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody, na czas nieokreślony na użytkowanie Materiału przez Organizatora oraz Fundatora nagród na następujących polach eksploatacji:
i.    zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
ii.    wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
iii.    w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,
iv.    tworzenie dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych.
13.    Ponadto Uczestnik zobowiązuje się w stosunku do Organizatora i Fundatora do niewykonywania osobistych praw autorskich do Materiału na czas udzielenia licencji, o której mowa powyżej.
14.    Uczestnicy oświadczają, że zamieścili swoje własne zdjęcie.
15.    Uczestnicy oświadczają dodatkowo, że posiadają prawa autorskie do zdjęcia oraz w przypadku uzyskania i przyjęcia nagrody w Konkursie, o której mowa w ust. 22 i 23 poniżej udzielą na piśmie nieodpłatną, nieodwołalną zgodę Organizatorowi i Fundatorowi nagród na publikację swojego wizerunku utrwalonego w ramach sesji zdjęciowych (wykonanych przed zabiegiem, w trakcie oraz po zabiegu) w powiązaniu z produktem Restylane, w magazynie Twój Styl, w wortalu Styl.pl, na stronach Fundatora oraz na stronie www.swiadomepiekno.pl oraz w materiałach reklamowych Fundatora, w tym na plakatach, w folderach,  ulotkach i broszurach reklamowych.

IV. Wybór Zwycięzców
16.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, wyboru Materiału oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się co najmniej z trzech osób.
17.    Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzców w terminie do dnia 13.07.2012 roku.
18.    Komisja Konkursowa nagrodzi łącznie 5 (pięć) osób. Przy swoim wyborze Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim poziomem merytorycznym nadesłanych Materiałów, a także kwalifikacją Uczestnika do zabiegu, która będzie dokonana przez eksperta medycyny estetycznej na podstawie przesłanych przez Uczestników zdjęć.
19.    Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, których Materiały zostały kolejno uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze.  
20.    Zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodą, o której mowa w ust. 22 i 23 poniżej.  
21.    Informacja o Zwycięzcach zostanie opublikowana  na stronach wortalu Styl.pl w terminie do 3 (trzech) dni od daty dokonania wyboru Zwycięzców.

V. Nagrody
22.    Nagrodą w Konkursie jest (jeden) zabieg Restylane wybrany spośród zabiegów opisanych w artykule dostępnym na stronie www.styl.pl/restylane dla każdego ze Zwycięzców oraz sesja zdjęciowa prezentująca wyniki zabiegu. Zdjęcia z sesji zdjęciowej zostaną opublikowane w magazynie Twój Styl. Nagroda nie obejmuje kosztów przejazdu na miejsce sesji zdjęciowej.
23.    W przypadku gdy zaistnieje obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Fundator - przed wydaniem nagrody - odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody.
24.    Warunkiem otrzymania nagrody jest umówienie się na zabieg w jednej ze wskazanych przez Fundatora placówek, we wskazanym terminie oraz dyspozycyjność Zwycięzcy w terminie sesji zdjęciowej, która odbędzie się dnia 07 września 2012 roku w Warszawie. Niestawienie się przez Zwycięzcę na sesję w podanym przez Organizatora terminie jest jednoznaczne z nieodebraniem nagrody.  
25.    Każdy Zwycięzca ma prawo tylko do jednej nagrody.
26.    O przyznaniu nagród Zwycięzcy oraz sposobie wykonania nagród Zwycięzcy zostaną także powiadomieni przez Organizatora telefonicznie.
27.    W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią telefonu lub rezygnacji z nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 6 i 7, rozdz. III ust. 11 i ust. 15, jak też uznania w oparciu o wiedzę medyczną przez osobę mającą wykonać zabieg, że Zwycięzca z powodów medycznych nie kwalifikuje się do wykonania wybranego zabiegu oraz nie będzie chciał skorzystać z prawa do wyboru innego zabiegu opisanego zgodnie z ust. 22, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Zwycięzcę Konkursu, który odpowiednio uzyskał najlepszą ocenę Komisji Konkursowej.
28.    Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę, a nagroda w postaci sesji zdjęciowej na jej równowartość pieniężną.
29.    Osoba nagrodzona nie może przenieść praw do przyznanej jej nagrody na osoby trzecie. Nagrodzony ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
30.    Z uwagi na charakter nagrody, Organizator nie odpowiada za okoliczność faktycznej medycznej możliwości skorzystania przez Zwycięzcę z zabiegu stanowiącego nagrodę jak również za rezultat jego przeprowadzenia, jego wykonanie oraz procedury związane z jego wykonaniem, za co pełną odpowiedzialność w granicach obowiązującego prawa ponosi lekarz uprawniony do wykonania zabiegu. Decyzję o skorzystaniu z nagrody podejmuje samodzielnie Zwycięzca na własną odpowiedzialność i ryzyko.
31.    Prawo do nagrody danego Zwycięzcy wygasa jeżeli przekazane przez niego dane osobowe lub inne informacje  okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Dane osobowe
32.    Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
33.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców. W zakresie koniecznym do wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu dane osobowe Uczestników zostaną udostępnione Fundatorowi. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.  
34.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.styl.pl/restylane w przypadku, gdy zostaną oni Zwycięzcami Konkursu.
35.    Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na jeden z adresów: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków lub Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
36.    Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
37.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje
38.    Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 15 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
39.    Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Organizatora: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
40.    Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

41. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
42.   Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a.    stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b.    niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.
43.   Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulamin.

Reklama

materiały promocyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje