Regulamin

REGULAMIN KONKURSU "Twój sposób na piękne włosy"

I.          Postanowienia ogólne

1.      Konkurs  "Twój sposób na piękne włosy" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300(zwana dalej "Organizatorem").

2.      Fundatorem nagród jest  Brand Republic sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie,  ul. Kuratowskiego 2/49, Warszawa 02-747, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000511604, NIP: 118-17-46-369

3.      Konkurs rozpoczyna się dnia 16.11.2016 r. i trwa do dnia 16.12.2016 r. do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że rejestrowanie się w Konkursie w celu wykonywania zadań konkursowych, o których jest mowa poniżej, możliwe będzie jedynie do dnia 02.12.2016 r. do godziny 23:59:59 włącznie.

4.      Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.styl.pl/artykul-sponsorowany/news-konkurs-wygraj-sprzet-do-stylizacji-wlosow,nId,2306615 (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.      Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, 30  (słownie: trzydziestu) Uczestników do testowania produktów marki Bellissima (zwani dalej "Testerami").

7.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

2)      jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady I etapu Konkursu

9.      Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej:

1)      I etap w dniach 16.11.2016 - 02.12.2016, polegający na wyłonieniu  30 (słownie: trzydziestu) Testerów na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Uczestników na pytania wskazane w ust. 13 pkt. 2 i 3,

2)      II etap w dniach 06.12.2016 - 16.12.2016  - Testerzy wyłonieni w I etapie Konkursu testują przedmiot testu, wskazany w rozdziale I ust. 6.

10.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uznania go za zwycięzcę Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

11.  Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową")

12.   Komisja Konkursowa dokona wyboru 30 (słownie: trzydziestu) Uczestników, którzy wezmą udział w testach

a)      5 (słownie: pięć) prostownic do włosów Creativity Infrared B8 100

b)      5 (słownie: pięć) karbownic do włosów Revolution Cerativity  BHS6 100

c)       5 (słownie: pięć) szczotek na powietrze Revolution Hot Air Styler BHS4 100

d)      5 (słownie: pięć) automatycznych lokówek do włosów Revolution Ricci&Curl BHS3 100

e)      5 (słownie: pięć) suszarek do włosów SD5 2000

f)       5 (słownie: pięć) szczoteczek soniczna do twarzy Face Cleansing.

 (zwanym dalej "Testem").

13.  Zadaniem Uczestników I etapu Konkursu jest:

1)      wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj. http://www.styl.pl/artykul-sponsorowany/news-konkurs-wygraj-sprzet-do-stylizacji-wlosow,nId,2306615 tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

2)      wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na:

a.         1  (słownie: jedno ) pytanie zamknięte: Które z produktów marki Bellissima chciałabyś przetestować?

·        Prostownica na podczerwień Creativity Infrared

·        Karbownica do włosów Revolution

·        Szczotka na powietrze Revolution Hot Air Styler

·        Automatyczna lokówka do włosów Revolution Ricci&Curl

·        Suszarka do włosów

·        Szczoteczka soniczna do twarzy Face Cleansing

W ramach powyższego pytania Uczestnik może zaznaczyć kilka produktów. Wybór Uczestnika będzie miał znaczenie w przypadku zakwalifikowania go do II etapu konkursu jako Testera oraz wysyłki przedmiotu Testu. Decyzję w przedmiocie tego, jaki produkt zostanie wysłany do danego Testera podejmuje Organizator.

b.      1 (słownie: jedno) pytanie otwarte: Dlaczego chciałabyś przetestować sprzęt marki Bellissima?

i przesłać do Organizatora odpowiedź (zwana dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (oraz kliknąć w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

3)      wyrazić, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, oraz zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu Testu.

14.  Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w ust. 13 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

15.  Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 30 (słownie: trzydziestu) Testerów. Dokonując wyboru Testerów Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Materiałów nadesłanych przez Uczestników.

16.  Uczestnik wybrany na Testera przez Komisję Konkursową otrzyma od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do Testu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w ciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia Testerów, o której mowa w ust. 26 Regulaminu.

17.  Organizator roześle przedmiot Testu do Testerów pocztą lub pocztą kurierską do dnia 06.12.2016 r.

III. Zasady II etapu Konkursu:

18.  II etap Konkursu trwa od dnia 06.12.2016 - 16.12.2016 r. do godziny 23:59.

19.  Tester do dnia 16.12.2016 r.: Po otrzymaniu urządzenia ma za zadanie przesłać opinię o produkcie (zwaną dalej ,,Opinią") na adres e-mail konkurs.info@firma.interia.pl Tester w tytule wiadomości powinien wpisać: [swoje imię i nazwisko, Test urządzenia <Nazwa urządzenia>],

20.  Tester może przesłać nieograniczoną ilość Opinii.

21.  W przypadku, gdy Tester nie wykona zadań określonych w ust. 19 oraz nie spełni postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru na jego miejsce kolejnego Uczestnika, którego Materiał został oceniony najwyżej przez komisję konkursową, w tym do odpowiedniego przedłużenia czasu trwania Konkursu celem umożliwienia nowemu Testerowi przetestowania produktu oraz przesłania opinii o produkcie. Jest to równoznaczne z rezygnacją Testera z dalszego udziału w Konkursie. Wykluczony Tester zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu otrzymanego do testowania produktu. Zwrotu produktu należy dokonać na adres siedziby Organizatora.

IV. Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu

22.  Przesyłając Materiał oraz Opinię, Uczestnik oświadcza, że:

1)        wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Testera.

2)      udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału oraz Opinii przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

a)      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału i Opinii, wprowadzania Materiału oraz Opinii do pamięci komputera,

b)      wprowadzania MateriałuOpinii do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

c)      łączenie z innymi utworami lub podział na części,

d)      wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

e)      w zakresie rozpowszechniania MateriałuOpinii w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału i Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

3)      udziela zgody na publikację Materiału i Opinii na warunkach opisanej powyżej licencji, w tym, według wyboru Organizatora lub Fundatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko.

23.  Wysyłając Materiał oraz Opinię, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora lub Fundatora opracowania przesłanego Materiału lub Opinii, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału lub Opinii na stronach internetowych Organizatora lub Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony ich charakter.

24.  Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zwrotu od Uczestnika udostępnionego do testowania przedmiotu Testu, w każdym czasie w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

25.  Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez Uczestników Materiałów oraz Opinii oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

V. Rozwiązanie Konkursu

26.  Wyłonienia Testerów wskazanych w ust. 15 Regulaminu dokona Komisja Konkursowa w terminie do 04.12.2016

27.  Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie Testerów,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

28.  Tester, który spełni wszystkie postanowienia Regulaminu, w tym prześle Opinię na temat przedmiotu Testu do dnia 16.12.2016 roku, po uprzedniej weryfikacji przez Komisję Konkursową, staje się jednocześnie zwycięzcą Konkursu.

29.  Informacje o osobach Testerów, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia Testerów.

VI. Nagrody

30.  Nagrodami w Konkursie dla każdego Testera, który spełnił wszystkie warunki wskazane w Regulaminie są:

a)       5 (słownie: pięć) prostownic na podczerwień do włosów Creativity Infrared B8 100 o wartości 249 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści dziewięć)

b)      5 (słownie: pięć) karbownic do włosów Revolution BHS6 100 o wartości 199 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć)

c)       5 (słownie: pięć) szczotek na powietrze Revolution BHS4 100 o wartości 219 zł (słownie złotych: dwieście dziewiętnaście)

d)      5 (słownie: pięć) automatycznych lokówek do włosów Revolution Ricci&Curl BHS3 100 o wartości 349 złotych (słownie złotych: trzysta czterdzieści dziewięć)

e)      5 (słownie: pięć) suszarek do włosów SD5 2000 o wartości 119 złotych (słownie złotych: sto dziewiętnaście)

f)       5 (słownie: pięć) szczoteczek sonicznych do twarzy Face Cleansing o wartości 159 (słownie złotych: sto pięćdziesiąt dziewięć)

31.  Spośród wszystkich otrzymanych Opinii, Organizator wybierze w ramach każdej z kategorii testowanych produktów jednego Testera, którego Opinia w ocenie Komisji Konkursowej, po uwzględnieniu kryteriów wskazanych w ust. 15 Regulaminu, została oceniona najwyżej i przyzna tym Testerom dodatkowe nagrody w postaci:

1.      prostownicy do włosów Creativity Infrared B8 100 - dla Testera, którego Opinia została wyróżniona spośród Opinii dotyczących automatycznej lokówki do włosów Revolution Ricci&Curl BHS3 100,

2.      automatycznej lokówki do włosów Revolution Ricci&Curl BHS3 - dla Testera, którego Opinia została wyróżniona spośród Opinii dotyczących prostownicy do włosów Creativity Infrared B8 100,

3.      karbownicy do włosów Revolution BHS6 100 - dla Testera, którego Opinia została wyróżniona spośród Opinii dotyczących suszarki do włosów SD5 2000,

4.      szczotki na powietrze Revolution BHS4 100 - dla Testera, którego Opinia została wyróżniona spośród Opinii dotyczących szczoteczki sonicznej do twarzy Face Cleansing,

5.      suszarki do włosów SD5 2000 - dla Testera, którego Opinia została wyróżniona spośród Opinii dotyczących karbownicy do włosów Revolution BHS6 100,

6.      szczoteczki sonicznej do twarzy Face Cleansing - dla Testera, którego Opinia została wyróżniona spośród Opinii dotyczących szczotki na powietrze Revolution BHS4 100.

32.  Zwycięzca Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, za wyjątkiem sytuacji nagrodzenia Testera dodatkową nagrodą, o której mowa w ust. 31 Regulaminu, kiedy Tester ma prawo do otrzymania dwóch nagród.

33.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

34.  Fundator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów udostępnionego Uczestnikowi konkursu przedmiotu Testu w przypadku braku przesłania Opinii i naruszenia przez Testera  warunków Regulaminu.

35.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

36.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

37.  Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

VII. Postanowienia końcowe

38.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, rozpatrywania reklamacji oraz rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagród i w celach archiwalnych.

39.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

40.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

41.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

42.  Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi zwycięzców Konkursu, zostaną poddane anonimizacji.

43.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

44.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

45.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

46.  Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

47.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

materiały promocyjne

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy