Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

"Wypoczynek w Dworze Kombornia"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs - ,, Wypoczynek w Dworze Kombornia" (zwany dalej ,,Konkursem") organizowany jest w imieniu własnym przez spółkę pod firmą Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwaną dalej ,,Organizatorem")

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest spółka pod firmą RSF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kombornia 1, 38-420 Korczyna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 167670, NIP: 9451990966, REGON: 356734083 (zwaną dalej ,,Fundatorem).

3. Konkurs rozpoczyna się 24.01.2017 roku o godzinie 00:00:00 i trwa do dnia 14.02.2017 roku do godziny 23:59:59.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej pod adresem:http://www.styl.pl/artykul-sponsorowany/news-wez-udzial-w-konkursie-wypoczynek-w-dworze-kombornia,nId,2341417("Stroną Konkursową").

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria (zwana dalej "Uczestnikiem"):

1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu;

2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) wykonała i przesłała zadanie konkursowe.

8. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie przez Komisję Konkursową (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie) 2 Uczestników, którym zostaną przyznane nagrody I i II stopnia oraz 4 Uczestników, którym zostaną przyznane nagrody pocieszenia, których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 12 pkt. 2 Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie (zwani dalej "Laureatami").

9. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

10. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu.

11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją Konkursową") powołana w tym celu przez Organizatora. Komisja Konkursowa składa się z dwóch przedstawicieli Organizatora i jednego przedstawiciela Fundatora.

II. Warunki Uczestnictwa

12. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

1) wypełnić formularz rejestracyjny (oraz kliknąć w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem) dostępny na stronie internetowej: .http://www.styl.pl/artykul-sponsorowany/news-wez-udzial-w-konkursie-wypoczynek-w-dworze-kombornia,nId,2341417 (zwaną dalej ,,Stroną Konkursową") w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika Konkursu, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane te są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia,

2) wykonać zadanie konkursowe polegające na opracowaniu wypowiedzi na zadany temat: "Zrób prezent sobie i najbliższej Ci osobie. Napisz nam jak wspólnie odpoczywacie?". [Wypowiedź powinna zawierać min. 250 i max 2000 znaków ze spacjami],

3) przesłać wypowiedź (zwaną dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej,

4) wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,

5) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, ogłoszenia wyników Konkursu realizacji przesyłek nagród, jak również w celu dopełnienia obowiązków względem organów administracji publicznej oraz rozpatrzenia reklamacji.

13. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że:

1)      wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata,

2)      wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału,

3)      jest on autorem Materiału oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Materiału, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

4)      przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

5)      nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonego Materiału,

6)      posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego Materiału,

7)      z chwilą przesłania Materiału udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,

b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

c)      zwielokrotnianie, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,

d)     wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,

e)      w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Materiału,

f)       rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

g)      wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora lub Fundatora (każdego z nich z osobna).

14. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, tj. przesłać dowolną ilość Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uznania go za Laureata może otrzymać tylko jedną nagrodę.

15. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Materiały, których wykorzystanie przez Organizatora lub Fundatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy jego publikacji w przypadku, gdy uzna, że treść Materiału narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku gdy Materiały zawierają treści reklamujące konkurentów Organizatora lub Fundatora.

17. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych Uczestnika.

18. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.info@firma.interia.pl

III. Rozwiązanie Konkursu

19. Wyłonienie Laureatów nastąpi do dnia 21 lutego 2016 r.

20. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z 2 przedstawicieli Organizatora oraz 1 przedstawiciela Fundatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2) wyłonienie Laureatów,

3) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

21. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, których Materiał zostanie oceniony najwyżej przez Komisję Konkursową.

22. Wyłaniając osoby nagrodzone Komisja Konkursowa kierować będzie się w szczególności poziomem merytorycznym i językowym oraz sposobem ujęcia tematu nadesłanych Materiałów.

23. Informacje o Laureatach, tj. imię, nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu 3 dni od daty  ich wyłonienia.

24. O przyznaniu nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty  ich wyłonienia, na adres poczty elektronicznej, który został podany w trakcie dokonywania zgłoszenia do Konkursu.

25. W przypadku:

1) nieodebrania przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub

2) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Laureata postanowień Regulaminu lub

3) braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 14 dni od dnia wyłonienia Laureata

Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Laureata oraz prawo do otrzymania nagrody, a nagroda zostanie przekazana kolejnemu z listy Uczestnikowi, którego Materiał Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

IV. Nagrody

26. Nagrodami w Konkursie są:

1. Nagroda I stopnia: Weekend ChocoWine w Apartamencie dla 2 osób w Dwór Kombornia Hotel & SPA**** o łącznej wartości 2608,00 zł (słownie: dwóch tysięcy sześciuset ośmiu złotych).

W skład nagrody I stopnia wchodzi:

 

·         2 noclegi ze śniadaniem w apartamencie dla 2 osób,

·         1 zabieg czekoladowy ( masaż 60 minut) dla jednej osoby,

·         1 zabieg na bazie wina ( masaż 60 minut) dla drugiej osoby,

·         1 degustacja komentowana  w Salonie Win Karpackich dla 2 osób,

·         1 powitalna obiadokolacja dla dwóch osób

2. Nagroda II stopnia: 1 Nocleg z nartami w Wine Garden Hotel *** dla 2 osób w Beskidzie Niskim o łącznej wartości 1210, 00 zł (słownie: tysiąca dwustu dziesięciu złotych)

W skład nagrody II stopnia wchodzi:

·         1 nocleg ze śniadaniem w pokoju Comfort w Wine Garden Hotel dla 2 osób

·         nieograniczony dostęp do strefy Wellness

·         1 kolacja degustacyjna: 7 dań degustacyjnych dla 2 osób

·         1 Zabieg pielęgnacyjny czekoladowy peeling ciała dla 1 osoby

·         1 Zabieg pielęgnacyjny winny peeling ciała dla 1 osoby

3. Nagrody pocieszenia:

            a. W skład pierwszej nagrody pocieszenia o łącznej wartości 1102,5 zł (słownie: tysiąca sto dwóch złotych i pięciu groszy) wchodzić będzie:

 - 1 x Karta rabatowa upoważniająca do rabatu w wysokości 25% na 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju De Lux w Dworze Kombornia

-1  Rytuał pielęgnacyjny Choco dla 1 osoby

- 1 Rytuał pielęgnacyjny Wine dla 1 osoby

b. W skład drugiej nagrody pocieszenia o łącznej wartości 720,5 zł (słownie: siedmiuset dwudziestu złotych i pięciu groszy) wchodzić będzie:

            - 1 x Karta rabatowa upoważniająca do rabatu w wysokości 25% na 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju De Lux w Dworze Kombornia

            -1 x Kolacja degustacyjna: 5 dań degustacyjnych dla 2 osób

            c. W skład trzeciej nagrody pocieszenia o łącznej wartości 442,5 zł (słownie: czterystu czterdziestu dwóch złotych i pięciu groszy) wchodzić będzie:

            -1  Karta rabatowa upoważniająca do rabatu w wysokości 25% na 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju De Lux w Dworze Kombornia

            d. W skład czwartej nagrody pocieszenia o łącznej wartości 442,5 zł (słownie: czterystu czterdziestu dwóch złotych i pięciu groszy) wchodzić będzie:

            - 1 Karta rabatowa upoważniająca do rabatu w wysokości 25% na 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju De Lux w Dworze Kombornia

27. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe lub na ich równowartość pieniężną. Prawa do nagród można zrealizować do dnia 13 kwietnia 2017 r. z wyłączeniem dni 12-14 lutego 2017 r. Ośrodki Wine Garden i Dwór Kombornia Hotel znajdują się w miejscowości Kombornia k. Krosna (Kombornia 1, 38-420 Korczyna).

28. Każdy Laureat ma prawo tylko do jednej nagrody, o której mowa powyżej.

29. Laureat, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

30. Do nagród, o których mowa w ust. 26 pkt 1, 2 oraz pkt 3 lit. a Regulaminu zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,1% ich wartości, która nie zostanie przekazana Laureatom, lecz przekazana przez Organizatora zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

31. Laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

32. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Laureat traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

33. Organizator roześle Nagrody do osób nagrodzonych pocztą lub pocztą kurierską, na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w formularzu konkursowym, w terminie 14 dni od daty publikacji listy Laureatów na Stronie Konkursowej.

V. Postanowienia końcowe

34. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu.

35. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

36. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

37. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

38. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty publikacji listy Laureatów (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

39. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora z dopiskiem "Reklamacja - Wypoczynek w Dworze Kombornia " - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

40. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

41. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

42. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

43. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

44. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

45. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 [KB3]Wine Garden czy Dwór Kombornia Hotel?

.
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy