REGULAMIN KONKURSU: Lancia wyznacza modowe trendy w sezonie wiosna – lato 2014

I. Postanowienia ogólne

1.       Konkurs "Lancia wyznacza modowe trendy w sezonie wiosna - lato 2014" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. K. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej "INTERIA.PL")

2.       Fundatorem nagród jest FIAT AUTO POLAND spółka akcyjna, z siedzibą w Bielsku Białej 43-300 przy ul. Grażyńskiego 141, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000019628 REGON: 070037916, NIP: 5470048627 (zwaną dalej "Fundatorem").

3.       Konkurs rozpoczyna się dnia 5 maja 2014 i trwa do dnia 29 maja 2014 r. do godziny 23:59:59.

4.       Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu poprzez stronę internetową http://www.styl.pl/raport-lancia (zwanej dalej "Stroną Konkursową")

5.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria (dalej: ,,Uczestnik"):

          a)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, lub Fundatora, lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia,

          b)      jest osobą pełnoletnią oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

          c)       wykona czynności opisane w pkt. 8 Regulaminu.

Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie.

6.         Jeżeli liczba Uczestników, którzy zgłosili udział w  Konkursie będzie mniejsza niż 3 (słownie: trzy), Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia mniejszej liczby osób, które zostaną nagrodzone w  Konkursie.

7.       Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

          · nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

          · wyłonienie Zwycięzców Konkursu,

          · rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

II. Zasady Konkursu

8.       Do wzięcia udziału w Konkursie konieczne jest (,,Zgłoszenie Konkursowe"):

           a)        Poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie konkursowej, tj. http://www.styl.pl/raport-lancia   (zwaną dalej: ,,Stroną konkursową") w tym podanie danych osobowych Uczestnika Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia, i wysłanie formularza,

           b)       wykonanie zadania konkursowego, polegającego na (dalej: ,,Praca konkursowa"):  

  •            o     poprawnym udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania zamknięte:
  •                   *    W Mediolanie zainaugurowano ekskluzywny: (wybierając jedną z odpowiedzi)

                                  a. "Lancia Fashion Apartament"

                                  b. "Lancia Fashion House"

                                  c. Lancia Fashion Village"

  •                   *    Ile kroków trzeba wykonać, aby odbyć jazdę próbną modelem Lancia? (wybierając jedną z odpowiedzi)

                                  a. 3 

                                  b. 5 

                                  c. 7

                                 Poprawnych odpowiedzi szukaj na stronach styl.pl oraz lancia.pl

  •             o    udzieleniu odpowiedzi na pytania otwarte: : Napisz w kilku zdaniach  do jakiego Miasta Mody wybrałabyś się na stylowe zakupy i określ, którym modelem Lancia chciałbyś odbyć tę podróż - uzasadnij swoją odpowiedź.
  •             o    załączeniu do formularza konkursowego zdjęcia lub kolażu przedstawiającego  stylizację modową,  obrazującego zadanie konkursowe "Stwórz stylizacje modową na stylowe zakupy. Stylizacja powinna pasować do wybranego przez Ciebie w pytaniu powyżej Miasta Mody lub modelu Lancia, którym odbędziesz tę podróż."(WAŻNE: Organizator rekomenduje, aby zdjęcia ze stylizacją nie zawierały wizerunku uczestnika lub osoby trzeciej, fotografia ma przedstawiać jedynie stylizację modową, pliki powinny zostać przesłane przez Uczestników w formacie .jpg lub .png o wadze nie większej niż 2 mb i oraz min. 800x600 pikseli do  max. 1600x1200 pixeli)

           c)        oraz, potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, w tym:

                       o    przyjęcie do wiadomości iż warunkiem realizacji prawa do nagrody jest zapoznanie się z warunkami udzielenia pojazdów, skwitowanie odbioru pojazdu na warunkach określonych przez Fundatora a wskazanych na stronie []

                       o    wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych  podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym  dla celów Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym ,wyrazić zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu;

9.         Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt 8 powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, a nadesłana przez niego Zgłoszenie Konkursowe nie będzie brane pod uwagę.

10.       Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, odpowiedzi których wykorzystanie przez Organizatora lub Fundatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. W szczególności poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej, Uczestnik oświadcza, że:

             a)             przysługuje mu prawo do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem;

             b)             udziela Organizatorowi lub Fundatorowi (każdemu z nich z osobna) nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnych zezwoleń zgodnie z pkt 11  Regulaminu.

11.       Z chwilą  przesłania przez Uczestnika Pracy konkursowej w ramach Konkursu Organizator i Fundator (każdy z nich oddzielnie) nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie  Pracą konkursowa według uznania Organizatora lub Fundatora (każdego z nich oddzielnie), na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na następujących polach eksploatacji:

             a)       w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

             b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę konkursową w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

             c)       zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Pracy konkursowej, wprowadzania ich do pamięci komputera,

             d)      wprowadzania Pracy konkursowej do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,

             e)      w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Pracy konkursowej rozpowszechniania Pracy Konkursowej bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

             f)        wykorzystywanie Pracy konkursowej do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora lub Fundatora (każdego z nich z osobna).

12.       Wysyłając Pracę konkursową Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Pracy konkursowej na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony ich charakter.

13.       Organizator lub Fundator (każdy z nich z osobna) jest uprawniony do udzielania dalszych licencji.

14.       Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Pracy konkursowej, które zawiera treści uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne, a także jeżeli zawierają treści reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora.

15.       Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.

16.       Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Pracy konkursowej, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w nim treści  mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osoby trzeciej, bądź ich umieszczenie jest niedopuszczalne, zgodnie z postanowieniami pkt 11 Regulaminu.

17.       Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności wszystkim merytorycznym poziomem nadesłanych Materiałów mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny. 

III. Rozwiązanie Konkursu

18.         Wyłonienie zwycięzców nagród nastąpi 4 czerwca 2014 r. 

19.         Laureatami Konkursu zostaną osoby, których Praca konkursowa zostanie oceniona jako najlepsza. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, która wskaże 1 Laureata nagrody głównej oraz 2 laureatów nagrody II stopnia, o której mowa w pkt. 25

20.         Informacje o osobach  zwycięzców tj. imię nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty  wyłonienia zwycięzcy. 

21.         Osoby nagrodzone zwycięzcy konkursu i laureaci nagród dodatkowych o przyznaniu nagród zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailem, w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres e-mail podany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym (dalej: "Wiadomość e-mail"). Organizator wysyła Wiadomość  e-mail w celu:

             a)        poinformowania Zwycięzcy o przyznaniu Nagrody i sposobie realizacji prawa do niej;

             b)        ustalenia adresu Zwycięzcy w Polsce dla doręczeń, danych kontaktowych, tj. numeru telefonu do kontaktu ze Zwycięzcą, a także danych wynikających z dokumentu tożsamości, tj.: imię, nazwisko, adres zameldowania, jak również danych niezbędnych do rozliczenia podatku od Nagrody;

             c)         poinformowania Zwycięzcy o sposobie i zasadach wydania Nagrody.

22.        W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 5, 7, 8, 9, 10, 15 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

23.        W przypadku:

             a)       Niezgłoszenia się  przez Zwycięzcę Konkursu po odbiór nagrody w terminie 14 dni od wezwania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, lub

             b)       stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez danego Zwycięzcę Konkursu postanowień Regulaminu, zwycięzca Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się kryteriami wskazanymi w punkcie 21 powyżej, dokona dodatkowego wyboru Zwycięzcy Konkursu spośród pozostałych Odpowiedzi zamieszczonych przez Uczestników i przyzna mu tę nagrodę.

IV. Nagrody

24.      Nagrodami w Konkursie są:

            a)        1 (słownie: jedna) nagroda główna - udostępnienie, modelu Lancia Voyager, zatankowanego do pełna na okres 7 dni od daty skwitowania odbioru pojazdu. Pojazd będzie udostępniony do odbioru w salonie Auto Skaczkowski w Warszawie

            b)       2 (słownie: dwie) nagrody dodatkowe - z których każda obejmuje udostępnienie Lancia Ypsilon, zatankowany do pełna na okres weekendu (tj. od piątku od godziny 12.00 do poniedziałku do godziny 12.00) gdyż pojazd będzie udostępniony w salonie Auto Skaczkowski w Warszawie Polski.

25.       Laureaci do dnia 20.06.2014 r. . skontaktują się Fundatorem ( dzwoniąc na podany w e-mailu telefon ), aby indywidualnie ustalić warunki realizacji prawa do Nagród w tym podpisanie umowy na wypożyczenie auta przez Laureata z salonem Lancia.

26.       Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe z winy  Laureata bądź osoby przez niego upoważnionej do używania  nagrody.

27.       Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda  zobowiązuje się nie przenosić praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca Konkursu ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody składając  Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

28.       Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

29.       Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz dostarczenia i realizacji nagród, a także w celu publikacji listy nagrodzonych Uczestników.

30.       Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator

31.       Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

32.       Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

33.       Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

34.       INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

35.       Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).

36.       Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

37.       Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

38.       Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

39.       Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7  dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

40.       Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

41.       Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

42.       Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, (siła wyższa).

43.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

44.       Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

45.       INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora..

46.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia.

47.        Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje