​Regulamin konkursu "Walentynki z Antonio Banderasem"

I.                    Postanowienia ogólne 1.              Konkurs "Walentynki z Antonio Banderasem" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem"). 

2.              Fundatorem nagród jest  SIROWA POLAND Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000119845, NIP: 951-18-83-293 wysokość kapitału zakładowego: 4.896.000,00  zł (zwaną dalej "Fundatorem").

3.              Konkurs rozpoczyna się dnia 15.02.2018 i trwa do dnia 6.03.2018 r. do godziny 23:59:59.

4.              Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.styl.pl/raporty/raport-walentynki-z-antonio-banderasem/konkurs/news-wez-udzial-w-konkursie-walentynki-z-antonio-banderasem,nId,2521833  (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5.              Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.              Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: "Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a.              jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

b.              jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

7.             Przedmiotem Konkursu jest wybór przez Organizatora, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu 12 Uczestników (dwunastu), których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 11 lit. b Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową (zwani dalej: "Zwycięzcami").

8.             Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady Konkursu

9.             Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uznania go za Zwycięzcę może otrzymać tylko jedną nagrodę.

10.          Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową").

11.         Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

a.       Wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej, tj.  http://www.styl.pl/raporty/raport-walentynki-z-antonio-banderasem/konkurs/news-wez-udzial-w-konkursie-walentynki-z-antonio-banderasem,nId,2521833 w tym podanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia (oraz kliknięcie w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

b.       wykonanie zadania konkursowego, którego treść brzmi: "Odpowiedz na pytanie: Napisz, jak wyobrażasz sobie zapach Antonio Banderasa i dlaczego?" (zwany dalej "Materiałem"),

c.       wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu organizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

12.         Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 11 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

13.         Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 12 (dwunastu) Zwycięzców.

14.          Dokonując wyboru Zwycięzcy Komisja Konkursowa będzie oceniać pomysłowość, poziom artystyczny Materiałów oraz sposób ujęcia tematu.

15.         Nagrody dla Zwycięzcy dostarcza Organizator na adresy Uczestników znajdujące się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

16.         Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

a.              udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

(i)             zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

(ii)           wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

(iii)         łączenie z innymi utworami lub podział na części,

(iv)         wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

(v)           w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego;

b.             udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatora lub Fundatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko,

c.              udziela zgody na publikację przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy,

d.             jest autorem Materiału oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Materiału, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

e.             przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

f.               nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonego Materiału, które uniemożliwiałaby zgłoszenie Materiału do Konkursu,

g.             posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego Materiału.

III. Rozwiązanie Konkursu

17.         Wyłonienie Zwycięzców nastąpi dnia 12.03.2018 r.

18.         Wyłonienia Zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa zgodnie z ust. 7.

19.         Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

a.              nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.              wyłonienie Zwycięzców,

c.              rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

20.         Informacje o osobach Zwycięzców, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia.

21.         O przyznaniu  nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

22.         W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców lub stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu, nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

IV. Nagrody

23.         Nagrodą w Konkursie dla każdego Zwycięzcy jest 1 sztuka Perfum THE SECRET TEMPTATION o jednostkowej wartości 99 zł.

24.         Zwycięzca Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody określonej w ust. 23 powyżej.

25.         Organizator roześle Nagrody pocztą kurierską, na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w formularzu konkursowym, w terminie 14 dni od daty publikacji listy Zwycięzców na Stronie Konkursowej.

26.         Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

27.         Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

28.         Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

29.         Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

V. Postanowienia końcowe

30.         Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator oraz Fundator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, publikacji danych osobowych Zwycięzców oraz rozpatrywania reklamacji.

31.         Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

32.         Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

33.         Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

34.         Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi Zwycięzców, zostaną poddane anonimizacji.

35.         Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od  opublikowania listy Zwycięzców Konkursu na Stronie Konkursowej (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

36.         Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

37.         Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

38.         Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

39.         Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

40.         W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

materiały prasowe
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy