REGULAMIN KONKURSU „Wygraj perfumy Emozione Salvatore Ferragamo”

        I. Postanowienia ogólne

1.      Konkurs "Wygraj perfumy Emozione Salvatore Ferragamo" (zwany dalej "Konkursem") organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  - 0000416593, NIP - 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2.      Fundatorem nagród jest Gabriella Magnon - Jabłońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Diparlux Magnon z siedzibą w Warszawie, ul. Czeska 5, 03-902 Warszawa, posiadającą numer NIP - 1130017867, REGON - 011573300, na podstawie wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (zwaną dalej "Fundatorem").

3.      Konkurs rozpoczyna się dnia 10 kwietnia 2015 roku i trwa do dnia 24 kwietnia  2015 roku do godziny 23:59:59.

4.      Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.styl.pl/raport-zapach-pelen-emocji/konkurs   (zwana dalej ,,Stroną Konkursową").

5.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.      Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.      Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie, spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych, 10 (słownie: dziesięciu) zwycięzców, których wykonane zadanie konkursowe zostało ocenione najwyżej.

  1. Uczestnicy Konkursu

8.      Uczestnikiem Konkursu (dalej ,,Uczestnik") może być osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

9.      W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

10.  Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

11.  Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na wskazanych w nim zasadach oraz akceptują niniejszy Regulamin.

    III.            Zasady Konkursu

12.  Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1)      wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Dane te są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia,

2)      wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na  pytanie otwarte: Akceptacja własnych emocji to największe życiowe osiągnięcie, zdobywane z biegiem czasu. Napisz czym dla Ciebie jest wewnętrzna, emocjonalna harmonia,

3)      przesłać odpowiedź (zwaną  dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej,

4)      zaakceptować Regulamin w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu oraz dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału oraz na ich rozpowszechnianie z notą autorską obejmującą imię Uczestnika.

5)      wyrazić zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu,

13.  Przesyłając Materiał do Konkursu  i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

1)      posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału,

2)      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

a)      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

b)      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

c)       w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

14.  Wysyłając Materiał na Konkurs Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.  

15.  INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Materiału oraz odmowy jego umieszczenia na Stronach Konkursowych w przypadku, gdy uzna, że treść jest niezgodna z tematyką Konkursu, narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne. W szczególności INTERIA.PL będzie usuwała Materiały o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.

16.  Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

  1. Rozwiązanie Konkursu

17.   Wyłonienie zwycięzców (dalej ,,Zwycięzcy") nagród nastąpi dnia 29 kwietnia  2015 r.

18.  Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora (dalej ,,Komisja"). Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

1)    nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)    wyłonienie zwycięzców Konkursu,

3)    rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

19.  Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których przesłany Materiał Komisja oceni jako najciekawszy.

20.  Komisja dokona wyboru 10 (słownie: dziesięciu) Zwycięzców.

21.  Wyłaniając Zwycięzców Komisja kierować się będzie w szczególności kreatywnością, sposobem ujęcia tematu oraz poziomem merytorycznym i językowym nadesłanych Materiałów.

22.  Informacje o osobach  Zwycięzców tj. imię nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty  wyłonienia Zwycięzcy. 

23.  O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

24.  W przypadku:

1)      nieodebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu,

2)      stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzcę Konkursu postanowień Regulaminu,

Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

  1. Nagrody

25.  Nagrodą dla Zwycięzców Konkursu są perfumy Emozione Salvatore Ferragamo o wartości 399 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

26.  Każdy ze Zwycięzców może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa powyżej.  

27.  Organizator roześle Nagrody  pocztą kurierską na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, podany w formularzu konkursowym, w terminie 14 dni od daty publikacji listy Zwycięzców na Stronie Konkursowej. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

28.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

29.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do niej na osoby trzecie.

30.  Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

31.  Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody. W przypadku osób niepełnoletnich, powyżej 13 roku życia, odbiór nagrody potwierdza rodzic Zwycięzcy lub opiekun prawny.

32.  Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

    VI. Postanowienia końcowe

33.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

34.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

35.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

36.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

37.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

38.  Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników (poza Laureatami), którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

39.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

40.  Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

41.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

42.  Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

43.  Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

44.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec(siła wyższa).

45.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

46.  Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

47. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.

materiały promocyjne

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy