Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Kobieta niezależna"


1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie "Kobieta niezależna" (zwanego dalej "Konkursem").

2.    Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132 (zwana dalej "Organizatorem").

3.    Fundatorem nagród w Konkursie jest AVON Cosmetics  Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-170) przy ul. Słowicza 32, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000028712 (zwana dalej "Fundatorem").

Reklama

4.    Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") przystępując do Konkursu wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5.    Konkurs ogłoszony będzie na łamach 01/2016 numeru miesięcznika "Twój STYL" (zwanego dalej "Czasopismem") wydawanego przez Organizatora.

6.    Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 11 grudnia 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku do godz. 24.00.

7.    Uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie osoby, które spełnią następujące warunki:
a)    napiszą tekst, w którym opiszą swoją historię dochodzenia do niezależności. Tekst nie    może mieć więcej niż 1800  znaków (wliczając znaki przestankowe); 

b)      prześlą powyższy tekst (zapisany w formacie PDF, DOC albo  TXT) w formie elektronicznej na adres e-mail: kobietaniezalezna@konkurs.bauer.pl lub zapisany na urządzeniu pamięci przenośnej (pendrive) na adres redakcji: ul. Motorowa 1, 04- 035 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: "Konkurs: Kobieta niezależna"; ponadto, prześlą dane kontaktowe tj. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail);

8. Prace przysłane w formie rękopisów, zawierające zdjęcia, grafiki, rysunki nie będę oceniane przez Jury Konkursu.

9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

10. Do Konkursu dopuszczone będą jedynie prace, które dotrą do Organizatora w terminie do dnia 30 września 2016 roku do godz. 24.00.

11. Jeśli Uczestnik prześle wiadomość e-mail zgodnie z Regulaminem otrzyma potwierdzenie w formie zwrotnej wiadomości.

12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

13. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny nadesłanych prac i wyłonienia zwycięzców, Organizator powołuje Jury w składzie: Łukasz Modelski, Magdalena Jaros, sekretarz Konkursu - Ewa Awdziejczyk. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Jury, Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.

14. W trakcie trwania Konkursu Jury wybierze 10 najciekawszych prac.

15. Z 10 autorkami najciekawszych prac skontaktuje się dziennikarka, która przygotuje reporterski portret kobiety niezależnej. Wybrane historie przygotowane przez dziennikarkę przedstawimy w kolejnych numerach miesięcznika "Twój STYL", począwszy od numeru 03/2016.

16. Autorki 10 najciekawszych prac otrzymają nagrody w postaci zaproszenia na dwudniowe warsztaty coachingowe. Realizacja warsztatów zaplanowana jest pomiędzy 01-16 października 2016 roku. W ramach nagrody Fundator zapewnia nocleg, wyżywienie, opiekę coacha. Nagroda nie obejmuje kosztów podróży. Wartość nagrody dla jednej osoby równa jest 750 złotych.

17. Spośród 10 autorek, które wezmą udział w warsztatach coachingowych, 3 wybrane przez Organizatora Panie wezmą udział w sesji fotograficznej, która zostanie opublikowana w numerze 12/2016 miesięcznika "Twój STYL". Warunkiem realizacji sesji jest udzielenie przez laureatkę nieodpłatnej zgody na jednorazową publikację jej wizerunku utrwalonego w formie zdjęć wykonanych podczas ww. sesji fotograficznej na łamach czasopisma "Twój STYL".

18. Osoby wskazane przez Jury Konkursu, jako zwycięzcy zostaną o tym powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila w terminie 7 dni roboczych od daty ich wyłonienia.

19. Nie ma możliwości przeniesienia praw do przyznanej nagrody lub nagrody dodatkowej na osoby trzecie.

20. Uczestnik zapewnia i gwarantuje, że nadesłana praca wolna będzie od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będzie naruszała praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich.

21. Reklamacje dotyczące Konkursu wraz z uzasadnieniem należy przesyłać listownie, w terminie do dnia 31 października 2016 roku, na adres Organizatora z dopiskiem "Kobieta niezależna".

22. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

23. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

24. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.regulaminy.pl, www.styl.pl, www.avon.pl oraz w siedzibie Organizatora.Twój Styl

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy