Reklama

Reklama

"Metamorfoza w dobrym Stylu"

REGULAMIN KONKURSU "Metamorfoza w dobrym stylu"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Metamorfoza w dobrym stylu" (dalej: "Konkurs") jest spółka GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000392344 (dalej: "Organizator").

2. Konkurs trwa od dnia od 15 września 2011 roku do 30 września 2011 roku do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej wortalu Styl.pl, pod adresem www.styl.pl.

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Reklama

II. Uczestnicy Konkursu

5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, posiadająca aktywne konto użytkownika wortalu www.styl.pl.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

7. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

8. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl.

III. Zasady Konkursu

9. Zadaniem uczestników Konkursu będzie udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 3 (trzy) pytania zamknięte dotyczące materiałów filmowych "w dobrym stylu", zamieszczanych w wortalu www.styl.pl oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte "dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać metamorfozę i sesję zdjęciową".

10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) zalogowanie się do na własne konto użytkownika w wortalu styl.pl lub dokonanie właściwej rejestracji,

2) udzielenie i wysłanie mailem odpowiedzi na pytania konkursowe, wskazane powyżej - odpowiedź na pytanie otwarte powinna mieć charakter krótkiego tekstu ("Materiał"), do użytkownika "konkursy" wortalu styl.pl - w pole adresat należy wpisać Konkurs "Metamorfoza w dobrym Stylu"

3) wskazanie w mailu, o którym mowa w pkt. 2 ) powyżej danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.

11. Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

1) Jest jedynym autorem Materiału i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

2) Materiał nie narusza praw osób trzecich,

3) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody, na czas nieokreślony na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

iv. tworzenie dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych .

12. Ponadto Uczestnik zobowiązuje się w stosunku do Organizatora do niewykonywania osobistych praw autorskich do Materiału na czas udzielenia licencji, o której mowa powyżej.

13. Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

14. Organizator zastrzega także prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

15. Uczestnicy w przypadku uzyskania nagrody w Konkursie, o której mowa w pkt. V wyrażają nieodpłatną zgodę na publikację swojego wizerunku w wortalu Styl.pl w ramach sesji zdjęciowej, wykonanej dla udokumentowania dokonanej metamorfozy.

IV. Wybór Zwycięzców

16. Wyboru Zwycięzców dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora

17. Wybór Zwycięzców nastąpi do dnia 5 października 2011 roku.

18. Komisja Konkursowa nagrodzi łącznie 2 (dwie) osoby. Przy swoim wyborze Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim poprawnością odpowiedzi na pytania zamknięte oraz merytorycznym poziom nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu, oryginalność.

19. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, których Materiały zostały kolejno uznane za 2 (dwa) najlepsze przez Komisję Konkursową.

20. Informacja o Zwycięzcach zostanie opublikowana na stronach wortalu Styl.pl w terminie do 3 (trzech) dni od daty dokonania wyboru Zwycięzców.

V. Nagrody

21. Nagroda dla Uczestników:

1) I miejsce - Metamorfoza wykonana w Warszawie przez Nikodem Szymański Photography i Atelier Tekstura w Warszawie, ul. Chmielna 7/6, 00-021 Warszawa, obejmująca metamorfozę fryzjerską, makijaż i sesję zdjęciową.

2) II miejsce Sesja zdjęciowa ze stylizacją wykonana w Zabrzu przez Pięknografia Radosław Rędzikowski w Zabrzu, ul. Nyska 27/3, 41-808 Zabrze, obejmująca wizaż fotograficzny oraz uczesanie i wykonanie zdjęcia "przed" oraz zdjęcia "po".

22. Nagrody nie obejmują kosztów przejazdu na miejsce jej realizacji.

23. Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

24. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną także powiadomieni drogą mailową.

25. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 5 i 6 rozdz. III ust. 10 i ust. 14, a nagrody przepadają na rzecz innych Uczestników Konkursu, którzy odpowiednio uzyskali najlepszą ocenę Komisji Konkursowej.

26. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub jej równowartość pieniężną.

27. Nagrodzeni nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Nagrodzony ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

28. O sposobie wykonania nagród Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie.

29. Nagrodzony Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające wykonanie nagród.

30. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Dane osobowe

31. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

32. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

33. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.styl.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu trzech dni od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

34. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

35. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

37. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

38. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

39. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

40. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

41. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w wypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania aplikacji, umożliwiających nieuczciwe głosowanie. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub laureatów wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.

42. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

43. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje