Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Afirmacja Życia"

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie "Afirmacja Życia" (zwanego dalej "Konkursem").

2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000092340 (zwana dalej "Organizatorem"). Konkurs zorganizowany zostanie we współpracy z firmą Ford Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7 (zwaną dalej "Ford Polska"), która będzie fundatorem II i III nagrody w Konkursie.

Reklama

3. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") przystępując do Konkursu wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Nadzór nad realizacją Konkursu sprawuje redakcja magazynu "Pani", zwana dalej Redakcją.

5. Konkurs ogłoszony będzie na łamach 07/2010 numeru miesięcznika "Pani" wydawanego przez Organizatora.

6. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 24 czerwca do 15 sierpnia 2010 roku

7. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:

a. pracowników Organizatora i Ford Polska,

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

8. Uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie osoby, które spełnią następujące warunki:

a) zaprojektują naklejkę na samochód marki Ford KA. Hasło/grafika na naklejce może być znakiem, motywem lub rysunkiem. Grafika na naklejce ma być związana z hasłem "Afirmacja Życia",

b) prześlą projekt naklejki w formie elektronicznej, w formacie JPG lub PDF, na adres e-mail: listy.pani@bauer.pl

c) w razie wskazania ich prac przez Jury Konkursu, przeniosą na Ford Polska prawo do hasła/grafiki stanowiącej naklejkę, w celu korzystania z nich przez Ford Polska jako wzoru na naklejce, która umieszczana będzie na samochodach marki Ford KA oraz udzielą Organizatorowi nieodpłatnej licencji do publikacji naklejki w magazynie "Pani".

9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, jednak każdorazowo powinien wysłać wiadomość e-mail zawierającą inny projekt naklejki.

10. Do Konkursu dopuszczone będą jedynie wiadomości e-mail, które dotrą do Organizatora w terminie do dnia 15 sierpnia 2010 roku do godz. 24.00.

11. W celu wyłonienia zwycięzców Organizator powołuje Jury w składzie: Małgorzata Domagalik - Redaktor Naczelna "Pani", Małgorzata Nowotka - przedstawiciel Ford Polska, Mariusz Wilczyński - reżyser filmów animowanych.

12. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Jury, Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.

13. O przyznaniu poszczególnych nagród Jury zadecyduje, w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku, po zapoznaniu się z wszystkimi nadesłanymi projektami naklejek kwalifikującymi się do Konkursu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu to październikowy 10/2010 numer miesięcznika "Pani". Jury decydować będzie o przyznaniu nagród oceniając i wybierając najciekawsze i najbardziej oryginalne projekty nadesłane przez Uczestników Konkursu.

14. W Konkursie można wygrać nagrody w postaci:

a) I nagroda: samochód Ford KA, rocznik 2010, pojemność 1.2, benzyna, kolor Crystal, w wersji Titanium Plus, o wartości 46.850 zł (słownie złotych: czterdziesći sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) brutto; samochód będzie miał naklejoną naklejkę autorstwa Zwycięzcy,

b) II nagroda: możliwość swobodnego korzystania z samochodu Ford KA przez okres jednego miesiąca,

c) III nagroda: możliwość swobodnego korzystania z samochodu Ford KA przez okres dwóch tygodni.

15. Nagroda I przekazana zostanie przez Organizatora Konkursu. Nagrody II i III ufundowane zostaną przez Ford Polska.

16. Terminy zrealizowania II i III nagrody w Konkursie ustalone zostaną ze Zwycięzcami i Ford Polska w terminie do dnia 30 września 2010 roku. Samochody przekazywane do użytkowania będą ubezpieczone i zatankowane.

17. Osoby wskazane przez Jury Konkursu jako zwycięzcy, zostaną o tym powiadomione za pośrednictwem adresu e-mail, z którego Uczestnik wysłał projekt naklejki, w terminie 10 dni roboczych od daty ich wyłonienia.

18. Osoba wskazana przez Jury jako zwycięzca I nagrody, w ciągu 48 godzin po poinformowaniu jej o wygranej, zobowiązana jest do przekazania Organizatorowi ostatecznej decyzji o skorzystaniu z nagrody. W przypadku przyjęcia nagrody osoba nagrodzona nieodpłatnie przeniesie na Ford Polska autorskie prawa majątkowe do grafiki/hasła na naklejce, której jest autorem na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również prawo do udzielania zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań hasła lub grafiki. Ponadto osoba nagrodzona wyrazi zgodę na pominięcie jej nazwiska przy rozpowszechnianiu utworu, a także zobowiąże się do niewykonywania wobec Ford Polska osobistych praw autorskich do utworu w zakresie, w jakim wykonywanie tych praw uniemożliwiałoby lub nadmiernie utrudniałoby korzystanie z utworu w celach marketingowych, w szczególności twórca nie będą wykonywał nadzoru autorskiego nad utworem. Stosowne rozporządzenie zostanie dokonane z zachowaniem formy pisemnej. Ponadto osoba, nadsyłając swoją pracę na Konkurs, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do publikacji naklejki w magazynie "Pani". W przypadku nieprzyjęcia nagrody Jury może wyłonić spośród uprawnionych do nagrody niższego rzędu kolejną osobę, której przypadnie dana nagroda.

19. Uczestnik zapewnia i gwarantuje, że hasło/grafika na naklejce wolne będą od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich.

20. Wygrane o wartości nie przekraczającej kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) są wolne od podatku dochodowego. Zwycięzca I nagrody jest zobowiązany, przed wydaniem mu nagrody, wpłacić Organizatorowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody w wysokości 10% wartości nagrody. Dokonanie przez zwycięzcę wpłaty kwoty zryczałtowanego podatku jest warunkiem wydania mu nagrody przez Organizatora.

21. W przypadku nieodebrania nagrody pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.

22. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- usługi świadczone przez operatorów poczty elektronicznej,

- inne zdarzenia, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

24. Reklamacje dotyczące Konkursu wraz z uzasadnieniem należy przesyłać listownie, w terminie do dnia 31 października 2010 roku, pod adres Organizatora z dopiskiem "Afirmacja Życia".

25. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

26. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

27. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama