Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Moje miejsce na ziemi"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Moje miejsce na ziemi" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez spółkę INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator)

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 24 maja 2010 i trwa do dnia 07 czerwca 2010 do godz. 23:59:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem www.styl.pl

Reklama

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

6. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie przesłanie zdjęcia oraz opisu historii związanej ze zdjęciem. Zdjęcie konkursowe musi być tematycznie związane z hasłem Konkursu "Moje miejsce na ziemi"

7. Zdjęcie konkursowe wraz z opisem należy przesłać na adres mailowy konkursy@styl.pl .

8. Dodatkowo w mailu, o którym mowa w pkt. 7 Uczestnik zobowiązany jest podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres mailowy.

9. Przesyłając maila z informacjami, o których mowa w pkt. 7 i 8 Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu.

10. Przesyłając maila z informacjami, o których mowa w pkt. 7 i 8 Uczestnik oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do zdjęcia konkursowego

b) wykonane zdjęcie konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

c) nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z opublikowaniem zdjęcia konkursowego,

d) wyraża zgodę na publikację zdjęcia konkursowego oraz własnego wizerunku w portalu www.styl.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu.

e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie zdjęcia konkursowego przez INTERIA.PL na następujących polach eksploatacji:

" zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu, wprowadzania ich do pamięci komputera,

" wprowadzania ich do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

" w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

11. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu udostępnienia przez INTERIA.PL w portalu www.interia.pl zdjęcia konkursowego Użytkownika, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL, a także zobowiązuje się zwolnić INTERIA.PL z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie uzasadnione koszty, jakie może INTERIA PL ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z racjonalnym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa karnego, autorskiego, licencji i wszelkich innych praw, jakie ta osoba lub organ państwowy lub funkcjonariusz publiczny zgłosi w związku z korzystaniem ze zdjęcia konkursowego, przedstawiającego Użytkownika.

12. Wysyłając zdjęcie konkursowe Uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego zdjęcia konkursowego, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia konkursowego na stronach serwisu www.styl.pl, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter zdjęcia konkursowego.

13. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez Uczestników Konkursu zdjęć oraz odmowy ich publikacji na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że icho treść może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, prawa osób trzecich lub jest niezgdona z tematyką Konkursu.

14. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

15. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 7-10 oraz pkt. 12 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

16. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcie i opis historii z nim związanej zostanie ocenione jako najlepsze. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez INTERIA.PL, która spośród wszystkich nadesłanych zdjęć i historii wskaże 6 Laureatów, których zdjęcia i historie zostały uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności poziomem merytorycznym nadesłanych zdjęć i historii, ich indywidualizmem i nietypowym podejściem do tematu Konkursu.

III. Rozwiązanie Konkursu

17. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi 10 czerwca 2010 r.

18. Informacje o osobach laureatów tj. imię nazwisko oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na stronie www.styl.pl w ciągu trzech dni od daty wyłonienia laureatów.

19. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni mailowo w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia przez Komisję Konkursową. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia laureatów, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie7-10 oraz 12, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

20. Fundatorem nagród jest Organizator.

21. Nagrodami w Konkursie jest 6 (sześć) aparatów fotograficznych FUJI FILM FINEPIX Z33WP.( o wartości 695,00 złotych każdy)

22. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

23. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

24. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

25. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi lub INTERIA.PL stosowne oświadczenie na piśmie.

26. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany przez Uczestnika. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody

27. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

28. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu www.interia.pl ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w przypadku, gdy zostaną oni laureatami Konkursu.

29. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

30. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu, w tym wysyłki nagród.

31. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

32. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

33. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

34. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

35. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

36. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

37. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek nagród.

40. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje