Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Porozmawiaj z alchemikiem słowa"

Postanowienia ogólne

1.             Organizatorem konkursu "Porozmawiaj z alchemikiem słowa" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL  Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: "Organizator").

2.             Fundatorem nagród jest Barbara Stępień, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "Wydawnictwo Babel", z siedzibą w Warszawie, NIP: 526-102-21-50 - zwana dalej "Fundatorem".

Reklama

3.             Konkurs rozpoczyna się dnia 10 maja 2014 roku i trwa do dnia 9 czerwca 2014  roku do godziny 23:59:59.

4.             Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl/coelho.

5.             Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.styl.pl., z zastrzeżeniem pkt. II. 2 i 3.

6.             Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl.

 II. Uczestnicy Konkursu

 1.     Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2.     W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.     Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby profesjonalnie wykonujące zawód dziennikarza (redaktora) lub współpracujące w tym zakresie z podmiotami medialnymi (prasa, radio, telewizja, internet).

4.       Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 III. Zasady Konkursu

1.                  Celem Konkursu jest wyłonienie Uczestnika, który w ramach nagrody będzie miał możliwość przeprowadzenia wywiadu z Paulem Coelho.

2.                  Konkurs jest dwuetapowy.

3.                  Zadaniem Uczestników Konkursu w pierwszym etapie Konkursu będzie przeprowadzenie fikcyjnego wywiadu z fikcyjną postacią - 31-letnią dziennikarką Lindą - główną bohaterką nowej powieści Paula Coelho pt. "Zdrada", w oparciu o udostępnione fragmenty powieści. Przedmiotowy wywiad (dalej: "Materiał") należy opracować jako 6-8 dowolnych pytań i 6 -8 odpowiedzi (w imieniu Lindy). Maksymalna liczba znaków całego wywiadu to 6.000.

4.                  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1)        stworzenie i przesłanie Materiału na adres mailowy: - konkursy@styl.pl, w terminie do 30 maja 2014 roku,

2)        wskazanie danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu  oraz numeru telefonu,

3)        zawarcie w wiadomości przesyłanej zgodnie z lit. a powyżej oświadczenia o treści:

"Oświadczam, że:

a.       zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu dostępnym pod linkiem http://www.styl.pl/o-nas/news-regulamin-konkursu-porozmawiaj-z-alchemikiem-slowa,nId,1422745 i akceptuję jego postanowienia,

b.      udzielam Organizatorowi licencji do Materiału na warunkach wskazanych w Regulaminie Konkursu "

5.                  Przesyłając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

1)      posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału i na tej podstawie wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl oraz w serwisie internetowym styl.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu (serwisu),

2)      udziela wyłącznej, nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na użytkowanie Materiału przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w każdym zakresie i w każdy sposób, w tym w szczególności niezbędny dla udostępniania w sieciach teleinformatycznych, zwielokrotniania i rozpowszechniania techniką cyfrową w tym w formie zapisu na nośnikach informacji (dyskietki, CD-ROM, DVD, Blu-ray, Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne itp.), przez zapisywanie każdą dostępną techniką zapisu komputerowego na wszystkich innych rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także w jakikolwiek inny możliwy sposób, niezbędny dla udostępniania w sieciach teleinformatycznych,
  2. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, wprowadzanie do pamięci komputera i/lub serwera oraz do sieci multimedialnych, w tym do Internetu, Intranetu innych sieci komputerowych,

c.       w zakresie rozpowszechniania Materiału - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  i reemitowanie,

  1. wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy powstałych z choćby częściowego utrwalenia przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, ich użyczenie lub najem,
  2. publiczne, dokonywane dowolną techniką: wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, udostępnianie oraz odtwarzanie, 

f.       publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

g.      nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną

  1. inne publiczne rozpowszechnianie w całości lub w części w inny dowolny sposób, w szczególności ale nie wyłącznie w sieciach teleinformatycznych,
  2. opracowywanie, w tym tłumaczenie,  modyfikowanie, dokonywanie przeróbek i zmian.

6.         W przypadku publikacji Materiału przez Organizatora, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż znana mu jest okoliczność, iż nie nabywa z tego tytułu jakichkolwiek praw do wynagrodzenia.

7.         Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

8.         Wyłonienie Uczestników do drugiego etapu Konkursu nastąpi dnia 3 czerwca 2014 roku. Do drugiego etapu Konkursu zostaną zakwalifikowane 3 (trzy) osoby, których Materiały zostaną najlepiej ocenione przez Komisję Konkursową w składzie: Barbara Stępień - Wydawnictwo Drzewo Babel, Agnieszka Łopatowska  - STYL.PL, Kamil Dąbrowa - Jedynka Polskie Radio. Uczestnicy zostaną poinformowani o kwalifikacji do drugiego etapu oraz zasadach i terminach prowadzenia drugiego etapu mailem, na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.

9.         W drugim etapie Uczestnicy, zobowiązani będą do przygotowania 10 (dziesięciu) pytań do Paula Coelho w języku angielskim. Pytania te będą prezentowane Komisji Konkursowej, osobiście przez Uczestnika poprzez połączenie skype-video. Drugi etap Konkursu będzie prowadzony w terminie 5-6 czerwca 2014 roku. O szczegółach połączenia video Uczestnik zostanie poinformowany mailem, na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym.  

10.       Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

11.     Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału przesłanego przez Uczestnika oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

12.     Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika  i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

IV. Wybór Zwycięzcy

 1.    Wyłonienia zwycięzcy Konkursu dokona Komisja Konkursowa w dniu 9 czerwca 2014 roku. Zadaniem Komisji będzie również :

1)   nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)   stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

3)   rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

2.       Wszyscy Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu otrzymają nagrody dodatkowe, wskazane w rozdz. V pkt.  3.

3.       Dane zwycięzcy (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) zostaną opublikowane na stronach serwisu styl.pl w terminie do 3 dni roboczych od daty wyboru zwycięzcy.

4.     O przyznaniu nagrody głównej zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony drogą mailową, na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe.

5.       O przyznaniu, wyróżnień, o których mowa w rozdz. V pkt. 3 Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe.

V. Nagrody

1.                  Nagrodą główną w Konkursie jest:

1)      umożliwienie zwycięzcy przeprowadzenia wywiadu Paulem Coelho

2)      umożliwienie zwycięzcy publikacji wywiadu w serwisie internetowym styl.pl wraz ze wskazaniem noty autorskiej,

3)      zapewnienie przelotu na trasie Warszawa - Genewa - Warszawa

4)      zapewnienie noclegu w Genewie (w minimum trzygwiazdkowym hotelu) wraz z wyżywieniem.

2.         Dodatkowo zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną. Kwota nagrody odpowiadać będzie wartości podatku dochodowego, należnego z tytułu uzyskanej nagrody. Nagroda ta nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz zostanie przeznaczona przez Organizatora, jako płatnika, na pokrycie podatku dochodowego z tytułu uzyskanej nagrody, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt. 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na co zwycięzca niniejszym wyraża zgodę.

3.         Wszyscy Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu (również zwycięzca Konkursu) otrzymają wyróżnienia i nagrody z tego tytułu w postaci:

1)      umożliwienia prezentacji Materiałów tych Uczestników przez profesjonalnych lektorów, na antenie Jedynki Polskiego Radia - prezentacja odbędzie się ze wskazaniem noty autorskiej danego Uczestnika,

2)      pakietu 10 (dziesięciu) książek Paula Coelho, jakie ukazały się nakładem Wydawnictwa Babel.

4.         Organizator informuje, a Uczestnik, który otrzyma nagrodę główną oświadcza, że znane są mu następujące zastrzeżenia Organizatora, dotyczące realizacji nagrody i niniejszym wyraża na nie zgodę:

1)      wywiad z Paulem Coelho będzie prowadzony w języku angielskim,

2)      Organizator nie gwarantuje czasu trwania wywiadu,

3)      wywiad będzie miał miejsce nie później niż 31 lipca 2014 roku,

4)      Uczestnik, który wybrany zostanie zwycięzcą Konkursu udzieli na rzecz Organizatora ograniczonej w czasie, wyłącznej licencji na publikację wywiadu z Paulem Coelho w serwisie styl.pl - zakres licencji oraz jej warunki określać będzie pisemna umowa, zawarta ze zwycięzcą po zakończeniu Konkursu, jednakże przed terminem wywiadu,

5)      podczas wywiadu zwycięzcy towarzyszyć będzie przedstawiciel Organizatora.

5.       W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. III   oraz w rodz. V pkt. 4., Komisja Konkursowa dokona ponownego wyboru zwycięzcy Konkursu.  

6.             Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

7.             Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

8.              Zwycięzca oraz wyróżnieni Uczestnicy mają prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

9.              Zasady realizacji nagrody głównej zostaną szczegółowo przedstawione zwycięzcy Konkursu telefonicznie po zakończeniu Konkursu.

10.         Nagrody, o których mowa w pkt. 3 (pakiety książek) zostaną przesłane wyróżnionym Uczestnikom Konkursu na adres zamieszkania, wskazany w zgłoszeniu konkursowym.

 

VI. Dane osobowe

1.             Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.

2.             Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków

3.             Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić jednego z Organizatorów                        o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy  i/lub wręczenia nagród.

4.             Organizator oświadczają, że nie będą przetwarzać danych osobowych Uczestników Konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będą wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

5.             Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców.

6.             Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).

 VII. Reklamacje

1.             Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty wyłonienia ostatniego ze zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do odpowiedniego Organizatora). Organizator nie są zobowiązani do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

2.             Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres któregokolwiek z Organizatora tj.: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3.             Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.             Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

5.             Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VIII. Postanowienia końcowe

1.             Organizator, w porozumieniu z Komisją Konkursową, są uprawnieni do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu w trakcie trwania Konkursu, jak również po jego zakończeniu, w przypadku uznania, iż wyczerpane zostały przesłanki uzasadniające dyskwalifikację. Dyskwalifikacji podlegają osoby:

a.       niespełniające wymogów wskazanych w rozdziale II oraz III Regulaminu,

b.      których Materiał zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, karalne lub naruszające prawa osób trzecich, w tym Organizatora

c.       które nie podadzą adresu lub podadzą dane osobowe nieprawdziwe lub niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

2.             Dyskwalifikacja Uczestnika Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu jest traktowany tak, jakby nie uczestniczył w Konkursie, w szczególności Materiał przesłany przez zdyskwalifikowanego Uczestnika Konkursu nie są poddawane głosowaniu i ocenie Komisji Konkursowej, a w przypadku, gdy dyskwalifikacja ma miejsce po wyłonieniu zwycięzców Konkursu, Organizator jest uprawniony do żądania zwrotu na jego rzecz wydanej Nagrody.

3.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której Uczestnicy przesyłają Materiały, jak również, za pośrednictwem, której Organizatorzy kontaktują się z Uczestnikiem.

4.             Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a.       stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b.      niewykorzystywania uczestnictwa w konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatorów, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

5.             Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

6.             Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

7.             Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

 

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy