Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Stylowy Debiut Roku 2014"


I.                    Postanowienia ogólne

 

1. Konkurs pod nazwą "STYLOWY DEBIUT Roku 2014" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest  przez  Spółkę GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300, zwaną dalej "INTERIA.PL".

2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu poprzez stronę internetową http://www.styl.pl/o-nas/news-stylowy-debiut-2014,nId,1596179 w okresie od dnia 28 stycznia 2015 r. od godz. 9:00 i trwa do dnia 18 lutego 2015 r. do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  pod adresem http://www.styl.pl/o-nas/news-stylowy-debiut-2014,nId,1596179

4. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej "Uczestnikiem", może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia

5.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.       W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

7.       Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

8.       Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, w tym spełnianiem przez Uczestników warunków określonych niniejszym Regulaminem, sprawować będzie powołana przez INTERIA.PL komisja konkursowa, zwana dalej "Komisją Konkursową". Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie także wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz rozpatrzenie reklamacji związanych z Konkursem.

9.       Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie Uczestników, którzy prawidłowo wykonają Zadanie Konkursowe określone w rozdziale II ust. 1 Regulaminu i których odpowiedzi Komisja Konkursowa uzna za najlepsze, zgodnie z kryteriami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

Reklama

 

II.                   Zasady Konkursu  

1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik powinien:

a.       poprawnie i w całości wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej http://www.styl.pl/o-nas/news-stylowy-debiut-2014,nId,1596179 i wskazać określone w nim dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość zamieszkania,

b.      zagłosować na STYLOWY DEBIUT poprzez formularz konkursowy,

c. przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe (dalej:  "Odpowiedź"): ,,Dlaczego wytypowałeś właśnie tę osobę? Uzasadnij swój wybór." za pomocą formularza konkursowego,

d. wpisać w formularzu rejestracyjnym wskazany kod obrazkowy,

e.      wypełniając formularz rejestracyjny Uczestnik Konkursu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych w Formularzu rejestracyjnym, dla celów realizacji Konkursu, w tym w celu wydania Nagrody oraz w celu publikacji w ramach listy Laureatów,  

f.        Uczestnik powinien wysłać za pomocą przycisku [wyślij] prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny.

2.       Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 1 powyżej, powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

3.       Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

4.       Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie nieograniczoną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

5.       Powołana Komisja Konkursowa, składająca się z pracowników Organizatora dokona wyboru 10 (słownie: dziesięciu) zwycięzców, biorąc pod uwagę pomysłowość Uczestników oraz poziom językowy i merytoryczny nadesłanych Odpowiedzi.

6.      Zamieszczając Odpowiedź i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Odpowiedzi oraz tym samym wyraża zgodę na jej publikację w portalu www.interia.pl i jej udostępnienie użytkownikom portalu www.interia.pl. Wykorzystanie Odpowiedzi zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich.

7.       Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Odpowiedzi do Konkursu Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Odpowiedzią według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a.       w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,

b.      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedzi, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

c.       w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z tych opracowań odbywać się będzie pod imieniem Uczestnika oraz miastem w którym mieszka.

8.       Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Odpowiedzi, poprzez dokonywanie zmian, w szczególności poprawek, skrótów itp. oraz na korzystanie przez Organizatora
z tych opracowań ze wskazaniem imienia i nazwiska Uczestnika.

9.       Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Odpowiedzi, która zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

10. Organizator oświadcza, że:

a.              w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację Odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi oraz dyskwalifikacji Uczestnika,

b.             zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez uczestników Konkursu Odpowiedzi oraz odmowy ich umieszczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W szczególności INTERIA.PL będzie usuwała Odpowiedzi o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim,

c.              Odpowiedzi niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami z Regulaminu, nie biorą udziału w Konkursie.

11.   Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Odpowiedzi, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w nim treści są niezgodne z niniejszym Regulaminem,  w szczególności,  mogą naruszać przepisy prawa, mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osoby trzeciej, bądź ich umieszczenie jest niedopuszczalne.

 

III.                Rozwiązanie Konkursu

1.       W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie 10 (słownie: dziesięć) Uczestników (dalej: "Zwycięzcy").

2.       Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa. Informacje o Zwycięzcy, tj. imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni od daty wyłonienia Zwycięzcy.

3.       Zwycięzcy Konkursu o przyznaniu Nagród zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailem, w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres e-mail podany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym (dalej: "Wiadomość e-mail"). Organizator wysyła Wiadomość  e-mail w celu:

a) poinformowania Zwycięzcy o przyznaniu Nagrody,

b) ustalenia adresu Zwycięzcy w Polsce dla doręczeń, danych kontaktowych, tj. numeru telefonu do kontaktu ze Zwycięzcą, a także danych wynikających z dokumentu tożsamości, tj.: imię, nazwisko, adres zameldowania

c)   poinformowania Zwycięzcy o sposobie i zasadach wydania Nagrody.

4. Uczestnik, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać wszystkie dane wskazane w ust. 3 Regulaminu powyżej, niezbędne do wydania Nagrody, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.

IV.                 Nagrody

1.       Nagrodą w Konkursie jest 10 (słownie: dziesięć) zestawów damskich kosmetyków, w skład których wchodzą kosmetyki zgłoszone do plebiscytu "STYLOWY KOSMETYK 2014 ROKU".

2.       Każdy zestaw, o którym mowa powyżej, składa się z 10 (słownie: dziesięciu) różnych kosmetyków.

3.       Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej Nagrody.

4.       Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5.       Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się nie przenosić praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca Konkursu ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody składając  Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

6.       Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany jest pisemnie potwierdzić od odbiór nagrody.

7.       W przypadku, gdy Zwycięzca poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na nie podjęcie przez Zwycięzcę, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

8.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanej nagrody. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producenta.

V.                   Reklamacje

1.       Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od daty wyłonienia ostatniego ze Zwycięzców Konkursu (decyduje data nadania reklamacji na adres Organizatora).

2.       Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i być skierowana  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Organizatora, tj.: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3.       Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.       Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Organizatora.

5.       Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6.        Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

VI.                Postanowienia końcowe

 

1.       Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz dostarczenia i realizacji Nagród, a także w celu publikacji listy Zwycięzców.

2.       Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla realizacji prawa do nagrody.

3.       Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. s. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.

4.       Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub doręczenia nagrody.

5.       Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureata i rozliczenia i doręczenia nagrody.

6.       Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

7.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami.

9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

10.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

 

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy