Reklama

Regulamin konkursu "Stylowy kosmetyk 2014"

  1.    Organizatorem Konkursu jest Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, właściciel wortalu Styl.pl - dalej "Organizator".

2.    Niniejszy Regulamin jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania nagród.

3.    Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej, która produkuje lub dystrybuuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej kosmetyki, które:

Reklama

·         miały premierę handlową i

·         zostały skierowane do sprzedaży

na rynku polskim w okresie 01 stycznia 2014  r. - 31 grudnia 2014 r.

4.    Kosmetyki  będą oceniane w następujących  kategoriach:

a.       Pielęgnacja Twarzy

b.      Pielęgnacja Ciała

c.       Pielęgnacja Włosów

d.      Pielęgnacja Paznokci

e.       Pielęgnacja Dłoni i Stóp

f.       Kosmetyki Makijażowe

g.       Kosmetyki Apteczne

h.      Zapachy dla Kobiet

i.        Zapachy dla Mężczyzn

j.        Pielęgnacja dla Mężczyzn

k.      Najlepszy kosmetyk według Redakcji Styl.pl

5. Organizator zastrzega sobie prawo, w zależności od ilości i różnorodności nadesłanych zgłoszeń konkursowych, do utworzenia 2 (dwóch) podkategorii, w ramach kategorii, wskazanych w ust. 4 tj. :

1) kosmetyki polskie - zagraniczne, lub/i

2) kosmetyki luksusowe - popularne.

6. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien  przesłać w sposób określony w ust. 8 poniżej, do Organizatora na adres: os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, Pani Barbara Juranek płytę CD zawierającą następujące materiały:

a.              nie więcej niż 1000 znaków opisujące kosmetyk, dotyczące jego składu, przeznaczenia, sposobu używania, działania itp., opis kosmetyku zostanie zamieszczony obok zdjęć kosmetyku, na stronach internetowych wortalu Styl.pl,

b.             przybliżoną, uśrednioną cenę detaliczną kosmetyku, obliczoną dla odbiorcy końcowego (konsumenta),

c.              zdjęcie kosmetyku, zapisane w formacie jpg lub tif, o rozdzielczości minimum 150 dpi. W przypadku zgłoszenia całego zestawu produktów kosmetyków, konieczne jest przysłanie zdjęcia całego zgłaszanego zestawu, a nie poszczególnych jego części;

d.             wypełniony formularz zgłoszeniowy z deklaracją do poszczególnych kategorii, który w formie "do pobrania" jest zamieszczony na stronie Konkursu,

oraz 6 (słownie sześć) kosmetyków/zestawów kosmetyków (o terminie ważności do min. 31 grudnia 2015  roku), dla celów związanych z realizacją Konkursu.

7. W przypadku kosmetyków o wartości jednostkowej powyżej 1000,00 złotych brutto, możliwe jest przekazanie mniejszej ilości kosmetyków, po uprzednim dokonaniu ustaleń z Organizatorem w tym zakresie na adres mailowy barbara.juranek@firma.interia.pl

8. Wskazane powyżej materiały wraz z kompletem kosmetyków, należy zgłaszać do Konkursu do dnia 15 stycznia 2015  roku włącznie (liczy się data stempla pocztowego).

9. Wyboru kosmetyków  w  kategoriach określonych w ust. 4 lit. a - h i 5 zostanie dokonany poprzez głosowanie użytkowników wortalu styl.pl w Plebiscycie, który zostanie przeprowadzony w marcu  2015  r. Użytkownicy poprzez głosowanie internetowe wybiorą kosmetyki, które otrzymają tytuł "Stylowy Kosmetyk 2014". Zasady plebiscytu użytkowników określi odrębny regulamin.

10.              Nad przebiegiem głosowania w ramach plebiscytu jak i całym Konkursem czuwać będzie powołana w tym celu przez Organizatora komisja składająca się z trzech pracowników Organizatora, której zadaniem będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

c. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

11. W kategorii Najlepszy kosmetyk według Redakcji Styl.pl (wskazanej ust 4 lit. j i odpowiednio 5 lit. j.), wyboru kosmetyku dokona Jury powołane w tym celu przez Organizatora, składające się z trzech pracowników Organizatora. Jury będzie oceniać kosmetyki według następujących kryteriów: jakość składników, skuteczność produktu, użyteczność w codziennej pielęgnacji ciała, atrakcyjność opakowania, stosunek jakości do ceny.

12.  Zgłoszenia konkursowe prezentowane będą w wortalu Styl.pl jako nominacje do tytułu "Stylowy Kosmetyk 2014". Zastrzega się, że Organizator samodzielnie decydować będzie o sposobie prezentacji zgłoszeń na stronach internetowych wortalu Styl.pl.

13.  W każdej z wymienionych kategorii i podkategorii może zostać przyznana jedna nagroda "Stylowy Kosmetyk 2014" za  jeden konkretny kosmetyk lub zestaw kosmetyków. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w jednej lub więcej  kategoriach (podkategoriach), jak również przyznania nagród ex aequo oraz wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii w przypadku, gdy do Konkursu zostaną zgłoszone kosmetyki, których cechy wykraczają poza ramy istniejących kategorii.

14.  Uczestnicy - Laureaci,  uzyskają możliwość  korzystania z logotypu "Stylowy Kosmetyk 2014" od momentu poinformowania ich o otrzymanym tytule przez okres 3 lat. Oficjalnie ogłoszenie werdyktu nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród "Stylowy Kosmetyk 2014", która odbędzie się w terminie określonym przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

15. Dyplom i statuetka "Stylowy Kosmetyk 2014" po wręczeniu przechodzą na własność nagrodzonego Uczestnika.

16. Uczestnik - Laureat, która otrzyma nagrodę w danej kategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży oraz w reklamach swoich produktów, z uwzględnieniem informacji, za jaki kosmetyk przyznany został mu tytuł "Stylowy Kosmetyk 2014", z wykorzystaniem  logotypu "Stylowy Kosmetyk 2014".

16. Organizator zapewnia nagrodzonym Uczestnikom - Laureatom:

  1. informację o wynikach Konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych produktów w wortalu Styl.pl.
  2. 2 (dwa) zaproszenia na uroczystości wręczenia nagród "Stylowy Kosmetyk 2014"

17. Organizator zastrzega sobie nie przyznania nagrody w przypadku  naruszenia przez Uczestnika  postanowień niniejszego Regulaminu lub stwierdzenia braku spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie.

18.  Udział w Konkursie nie podlega żadnym opłatom.

19. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z     Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców  Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany  do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

20. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

21. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

22. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

23. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.

 

Styl.pl
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy