Reklama

​Regulamin konkursu "Stylowy Kosmetyk 2019 - kosmetyki naturalne"

I          Postanowienia ogólne  

1.    Konkurs pt. "Stylowy Kosmetyk 2019- kosmetyki naturalne" (zwany dalej ,,Konkursem") organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000416593, NIP - 527-26-44-300 (zwaną dalej ,,Organizatorem").

Reklama

2.    Konkurs rozpoczyna się dnia 30 marca 2020 roku i trwa do dnia 30 kwietnia 2020 roku do godziny 23:59:59.

3.    Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl

4.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.    Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II        Uczestnicy Konkursu

 

1.       Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej ,,Uczestnikiem") może być osoba fizyczna z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2.       W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3.       Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie), Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4.       Uczestnicy, dokonując zgłoszenia w Konkursie, wyrażają zgodę na udział w Konkursie na wskazanych w nim zasadach oraz akceptują niniejszy Regulamin.

 

III      Zasady Konkursu

 

1.    Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 

1)      dokonać zgłoszenia w Konkursie do dnia 30 kwietnia 2020 roku do godziny 23.59, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, w którym należy wskazać określone dane osobowe, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail

2)      wykonać poprzez formularz rejestracyjny zadanie konkursowe polegające na zaznaczeniu kosmetyku, na który dany Uczestnik oddaje głos oraz podaniu krótkiego uzasadnienia w tym zakresie, zwanego dalej "Materiałem" - Materiał nie powinien przekraczać 1000 znaków ze spacjami,

3)      wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie i akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym,

4)      wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, ogłoszenia wyników Konkursu realizacji przesyłek nagród, jak również w celu dopełnienia obowiązków względem organów administracji publicznej oraz rozpatrzenia reklamacji,

2.    Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w Konkursie.

3.    Przesyłając Materiał do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

 

1)      jest autorem Materiału i posiada pełnię praw autorskich do Materiału i jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

2)      Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

3)      wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

4)      nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem Materiału na stronach serwisu styl.pl

5)      z chwilą przesłania Materiału do Konkursu udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

 

a)       zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

b)      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

c)       publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,

d)      w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Materiału,

e)      tworzenie dzieł zależnych (opracowań), w tym w celach komercyjnych, dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału,

f)        rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

 

4.       Organizator oświadcza, że:

 

1)      w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich poprzez publikację Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału oraz dyskwalifikacji Uczestnika,

2)      zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanego przez Uczestników Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich, jak również zawierający treści wulgarne, obsceniczne lub uważane za powszechnie obraźliwe.

5.       Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora w serwisie styl.pl swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.

6.       Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w rozdziale III powoduje dyskwalifikację takiego Uczestnika Konkursu.

 

IV      Rozwiązanie Konkursu

 

1.    Wyłonienie zwycięzców nastąpi dnia 10 maja 2020 r.

2.       Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa składająca się z 3 pracowników Organizatora o (zwana dalej ,,Komisją"). Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

 

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie zwycięzcy Konkursu,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 

3.       Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 (pięciu) Uczestników Konkursu, których przesłany Materiał Komisja oceni jako najlepszy, najciekawszy, kierując się przy tym stylistyką i formatem, poprawnością i ciekawym ujęciem tematu, ewentualnie elementami humorystycznymi.

4.       Informacje o  zwycięzcach tj. imię, nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty  wyłonienia zwycięzców.

5.       O przyznaniu nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu pięciu dni roboczych od daty jego wyłonienia, na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

6.       W przypadku:

 

1)      nieodebrania przez zwycięzcę Konkursu nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu, lub

2)      stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez zwycięzcę Konkursu postanowień Regulaminu,

nagroda przepada na rzecz Organizatora, a zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków, utraci tytuł zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

V        Nagrody

 

1.         Nagrodami w Konkursie jest 5 (pięć) pakietów kosmetyków składających się z 10 kosmetyków każdy- zgłoszonych do Plebiscytu Stylowy Kosmetyk 2019, organizowanego i prowadzonego przez Organizatora - po jednym dla każdego zwycięzcy.

2.       Nagrody, o których mowa w ust. 2 Organizator wyśle do zwycięzców pocztą lub pocztą kurierską, na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w formularzu rejestracyjnym , w terminie 30 dni od daty wyłonienia zwycięzcy. Termin wysyłki Nagrody może ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku wydłużenia terminu wysyłki Organizator poinformuje o tym zwycięzców mailowo.

3.       Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4.       Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do niej na osoby trzecie.

5.       Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

6.       Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody, przesłanej mu w sposób o którym mowa w ust. 2 powyżej. W przypadku osób niepełnoletnich, powyżej 13 roku życia, odbiór nagrody potwierdza rodzic Zwycięzcy lub opiekun prawny.

7.       Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

 

VI. Dane osobowe

29.          Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej "Rozporządzenie", przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

30.          Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

31.          Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

32.          Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, który jest upoważniony do działania we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, umożliwiając z nim kontakt według następujących danych kontaktowych:

1)      iod@firma.interia.pl, lub

2)      Grupa Interia.pl os. Teatralne 9A, 31 - 946

2.              Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl.

3.              Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu (w tym okresu dla rozpatrywania ewentualnych reklamacji) i/lub ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

4.              Dane osobowe Uczestników nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5.              Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Postanowienia końcowe

1.                   Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2.              Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

3.              Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi drogą pocztową, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

4.              Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.              Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6.              Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

7.              Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

8.              Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

9.              Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

 

Styl.pl
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy