Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Twój przepis na święta"

I.

Postanowienia ogólne

1.

Organizatorem konkursu "Twój przepis na święta" (dalej: "Konkurs") jest Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków (dalej: "Organizator").

2. Konkurs trwa od dnia 5 grudnia do 16 grudnia 2012 roku do godziny 23:59:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem www.styl.pl.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

Reklama

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

6. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia

któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady Konkursu

7.  Zadaniem Uczestników Konkursu będzie zamieszczenie w wortalu www.styl.pl autorskiego świątecznego przepisu kulinarnego (dalej „Materiał”).  

8. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest możliwe tylko po zarejestrowaniu się w portalu Styl.pl (http://styl.pl)

9. Zamieszczając swój Materiał w serwisie Styl.pl, Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin Konkursu.

10. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

11. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik powinien:

1) zarejestrować się w formularzu rejestracyjnym na wortalu Styl.pl (http://styl.pl) lub zalogować się w nim,

2) zamieścić swój Materiał – w postaci tekstu oraz zdjęcie za pomocą przycisku  „Dodaj przepis”, widocznego po zalogowaniu się na profil w serwisie Styl.pl i naciśnięciu zakładki „Przepisy”.

3) przesłać do użytkownika "Konkursy" portalu styl.pl. (podczas wysyłania wewnętrznej wiadomości w wortalu Styl.pl, w pole adresat należy wpisać Konkursy) swoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, w temacie wiadomości wpisując hasło „Twój przepis na święta”.

4) Wyrazić zgodę na opublikowanie przepisu w części redakcyjnej serwisu.

12. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 11. powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

13. Przesyłając Materiał  i zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

1) jest jedynym autorem Materiału i posiada pełnię praw autorskich do Materiału,

2) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

3) nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczeniem Materiału,

4) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie przez Organizatora z Materiału na następujących polach eksploatacji:

zwielokrotnianie i utrwalanie - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz sporządzania cyfrowego zapisu

Treści, wprowadzania Treści do pamięci komputera, wprowadzanie Treści do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie,

wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie Treści w inny sposób, tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem Internetu.

14. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się w stosunku do Organizatora do nie wykonywania przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do zgłoszonego w Konkursie Materiału, co do którego

udzielił licencji na rzecz Organizatora.

15. Uczestnik oświadcza, iż wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku w celach związanych z Konkursem.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonych Materiałów, co do których uzna, że mogą naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, prawa osób trzecich oraz godziłyby w interesy lub dobre imię Organizatora.

17. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

18. Laureatem Konkursu zostanie osoba, której Materiał zostanie oceniony jako najlepszy. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, która spośród wszystkich nadesłanych Materiałów wskaże 10 (dziesięciu) laureatów, których Materiał zostanie uznany za najciekawszy przez Komisję Konkursową. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników oraz poziomem merytorycznym nadesłanych Materiałów.

III. Rozwiązanie Konkursu

20. Wyłonienie laureata Konkursu, nastąpi nie później niż 20.12.2012 r.

21. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu  zostaną opublikowane na stronie www.styl.pl w terminie do trzech dni od dnia 20.12.2012 r.

22. O przyznaniu nagrody laureat zostanie powiadomiony systemem wiadomości wewnętrznych wortalu styl.pl w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia laureata, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 5, 8, 10, 11 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

23. W przypadku odmowy przez laureata spełnienia wymogów określonych w pkt. 19 lub odmowy podpisania stosownego oświadczenia w tym zakresie w terminie do 7 dni od daty wyłonienia laureata, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagroda

24. Nagrodą w Konkursie jest 10 książek kucharskich "Ewa gotuje - ulubione" o wartości 35 zł brutto.

25. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

26. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

27. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

28. Nagroda zostanie wysłane w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany przez Uczestnika. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

29. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

30. Wypełniając formularz rejestracyjny w portalu styl.pl Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują Regulamin Konkursu.

31. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu Styl.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on laureatem Konkursu.

32. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

33. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać

wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Organizator oświadcza, że nie będzie przetwarzać danych osobowych uczestników Konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

34. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o., Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

35. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VI. Reklamacje

36. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia laureata.

37. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji GRUPA INTERIA.PL. sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

VII.  Postanowienia końcowe

38. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

1) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

2) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

39. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

40. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu.

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy