Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Wzmocnij włosy i paznokcie z Inneov Densilogy"

  I. Postanowienia ogólne

1.       Organizatorem konkursu "Wzmocnij włosy i paznokcie z Inneov Densilogy" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 416593, posiadająca NIP: 527-26-44-300, adres strony internetowej: www.interia.pl, e-mail: firma@firma.interia.pl (dalej : "Organizator").

Reklama

2.       Fundatorem Nagród jest L’oreal Polska Sp. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres 03-230 Warszawa, ul. Daniszewska 4, NIP 524-030-33-75, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000063684 wysokość kapitału zakładowego 1 886 500 zł PLN] (dalej : "Fundator").

3.       Konkurs rozpoczyna się dnia 29.04.2014 r. o godzinie 18:00 i trwa do dnia 28.08.2014 r.                          do godziny 23:59:59.

4.       Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu poprzez stronę internetową www.styl.pl.

5.       Informacje na temat Konkursu oraz regulamin Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl/konkursy.

6.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: "Regulamin") oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.       Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, 10(słownie: dziesięciu) potencjalnych  użytkowników Uczestników, którzy chcieliby wziąć udział w testowaniu ] (zwanym dalej "Testem")

8.       Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej

·         I etap w dniach 29.04.2014 - 23.05.2014, polegający na wyłonieniu na odstawie odpowiedzi Uczestników 10 testerów

·         II etap w dniach 06.06.2014 - 28.08.2014 polegający na ocenie przesłanych przez Uczestników - testerów opinii na temat produktów Fundatora.

II. Uczestnicy Konkursu

1.       Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora lub Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2.       Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają Nagrody w ich imieniu.

3.       Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

III. Zasady Konkursu

1.       Zadaniem Uczestników Konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe "Długie? Krótkie? Proste? Kręcone? Gęste! Jakie włosy są twoim marzeniem?"(dalej: "Zadanie Konkursowe").

2.       Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 29.04.2014 r. do 23.05.2014:

a.     Wysłać na adres email: inneov@inneov.pl wiadomość o tytule: swoje imię i nazwisko, Testowanie Inneov Densilogy zawierającą następującą treść:

b.      Odpowiedź na pytanie otwarte, wskazanie w pkt 1 powyżej,

c.     Zamieszczenie oświadczenia o treści następującej:

Poprzez fakt wysłania niniejszej wiadomości oświadczam, że:

a.       Zapoznałam/łem się z regulaminem na stronie www.styl.pl/o-nas/news-regulamin-konkursu-wzmocnij-wlosy-i-paznokcie-z-inneov-densi,nId,1417600 i akceptuję jego postanowienia

b.      wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych, podanych poniżej, dla celów realizacji Konkursu, w tym w celu wydania Nagrody oraz w celu publikacji w ramach listy Zwycięzców.

c.       Zobowiązuje się w przypadku wyłonienia mojej osoby do grona Testerów do przeprowadzenia testu oraz sporządzenia Materiału (opinii o produkcie)

d.      Zapoznałem się z informacją prawną dotyczącą zasad stosowania produktu udostępnionych na stronie www.inneov.pl

przyjmuję do wiadomości, że:

1.       Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

2.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji Konkursu, w tym wydania Nagród.

3.       Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

4.       Zgłaszając jakikolwiek materiał do Konkursu, w tym Zadanie Konkursowe (dalej: "Materiał" lub "Materiały") i akceptując Regulamin Konkursu, w zakresie,
w jakim stanowią one utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a.       posiada pełnię praw autorskich do Materiału oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu www.interia.pl,

b.      wykorzystanie Materiału zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich,

c.       przysługuje mu prawo zgłoszenia Materiału do Konkursu i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem

d.      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, bezterminowej, przenaszalnej licencji na użytkowanie Materiału przez Organizatora
i Fundatora na zasadach określonych w pkt 5 Regulaminu poniżej.

5.       Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Materiału do Konkursu Organizator i Fundator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Materiałami według uznania Organizatora i Fundatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a.       w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

b.      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

c.       zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,

d.      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

e.      w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału Materiału na części,

f.        wykorzystywanie Materiałów do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora i Fundatora.

6.       Licencja, o której mowa w pkt 5 Regulaminu powyżej obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do Materiałów jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Materiałów, w tym prawo dokonywania i zezwalania na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w Materiałach, według uznania Organizatora lub Fundatora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań.

7.       Licencja, o której mowa w pkt 5 Regulaminu powyżej obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator i Fundator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.

8.       Organizator ani Fundator nie jest zobowiązany do publikowania Materiałów, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

9.       Uczestnik upoważnia Organizatora i Fundatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Materiałów oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora lub Fundatora  i ich następców.

10.   Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Zadania Konkursowego, które zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne, a także jeżeli zawierają treści reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora.

11.   Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami z Regulaminu, nie biorą udziału w Konkursie.

12.   Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.

13.   Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Zadań Konkursowych, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w nim treści są niezgodne z niniejszym Regulaminem,  w szczególności,  mogą naruszać przepisy prawa, mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osoby trzeciej, bądź ich umieszczenie jest niedopuszczalne, zgodnie z postanowieniami pkt 11 Regulaminu.

14.   Komisja Konkursowa dokona oceny Zadań Konkursowych nadesłanych przez Uczestników i wybierze 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, którzy wezmą udział w Teście (zwanych dalej "Testerami"). Dokonując wyboru Testerów Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników.

15.   Uczestnik wybrany na Testera przez Komisję Konkursową otrzyma od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do Testu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail do dnia 27.05.2014.

16.   Produkty do testów dostarcza Fundator.

17.   Fundator roześle suplementy do Testerów pocztą kurierską do dnia 05.06.2014 r.

18.   II etap Konkursu trwa od dnia 06.06.2014 r. do dnia 28.08.2014 r. do godziny 23:59.

19.   Tester po otrzymaniu i korzystaniu z przesłanej kuracji swoją opinię o produkcie (dalej: Materiał) do 28.08.2014 r. prześle na adres mailowy inneov@inneov.pl gdzie w tytule wiadomości wpisuje: [swoje imię i nazwisko, Test Inneov Densilogy opinię tekstową o produkcie.

20.   Tester może przesłać nieograniczoną ilość Materiałów.

IV. Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu

1.       Z pośród Testerów, którzy nadesłali Materiały zostanie wyłonionych 5 Testerów, którym Fundator prześle nagrodę w postaci kolejnej 3 miesięcznej kuracji.

2.       Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu 30.08.2014 r.

3.       Wyłonienia Zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z trzech osób powołanych przez Organizatora, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezstronności i przejrzystości Konkursu. Na każdego członka Komisji przypada jeden głos, przy czym decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

4.       Zadaniem Komisji będzie  w szczególności:

a.       nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.      wyłonienie Zwycięzców Konkursu,

c.       rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

5.       Powołana Komisja Konkursowa dokona wyboru:

a.        5 (słownie: pięciu) Zwycięzców  przyznając 5 nagród.

6.       Zwycięzcą Nagrody  zostanie 5 Uczestników, których Zadania Konkursowe otrzymają  najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich Zadań Konkursowych nadesłanych w całym Konkursie, zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt 8 Regulaminu poniżej (dalej: "Zwycięzca Nagrody").

7.       Z posiedzeń Komisji, podczas których będą wybierani Zwycięzcy, sporządzony zostanie pisemny protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji.

8.       Informacje o Zwycięzcach tj. imię i nazwisko oraz miejscowość opublikowane zostaną na stronie konkursowej pod adresem www.styl.pl/konkursy w przeciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia Zwycięzcy, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie oświadczenia określonego w rozdziale III pkt 3 b) Regulaminu.

9.       Zwycięzcy Konkursu o przyznaniu Nagród zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailem, w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres e-mail podany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym (dalej: "Wiadomość e-mail"). Organizator wysyła Wiadomość  e-mail w celu:

a)         poinformowania Zwycięzcy o przyznaniu Nagrody;

b)        ustalenia adresu Zwycięzcy w Polsce dla doręczeń, danych kontaktowych, tj. numeru telefonu do kontaktu ze Zwycięzcą, a także danych wynikających z dokumentu tożsamości, tj.: imię, nazwisko, adres zameldowania, jak również danych niezbędnych do rozliczenia podatku od Nagrody;

c)         poinformowania Zwycięzcy o sposobie i zasadach wydania Nagrody.

10.   .              Każdy Uczestnik, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać wszystkie dane wskazane w pkt 9 Regulaminu powyżej, niezbędne do wydania Nagrody, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.

V. Nagrody

1.       Dla Zwycięzców Konkursu przewidziano w sumie 5 (słownie: pięć) Nagród w całym Konkursie, tj.  :

               i.   Trzymiesięczna kuracja Innéov Densilogy (dalej: "Nagrody").

2.       Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

3.       Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się nie przenosić praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca Konkursu ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody składając  Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

4.       Jeden Uczestnik może zostać Zwycięzcą tylko jednej Nagrody. 

5.       Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora do Zwycięzcy Konkursu, po podaniu przez Zwycięzcę wszystkich danych wymienionych w rozdziale IV pkt  9 Regulaminu,  w ciągu 70  dni od dnia jego wyłonienia w Konkursie pocztą kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6.       Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór Nagrody. Koszty wysyłki ponosi Organizator.

7.       W przypadku, gdy Zwycięzca poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na nie podjęcie przez Zwycięzcę, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Zwycięzcę.

VI. Dane osobowe i świadczenie usług drogą elektroniczną

3.       Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz dostarczenia i realizacji Nagród, a także w celu publikacji listy Zwycięzców.

4.       Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator, tj. GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k.

5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji Konkursu, w tym wydania Nagród.

6.         Informacja o wyłonionych Laureatach będzie dostępna na stronie www.styl.pl/konkursy. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.), Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.

7.       Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora  o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8.       Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).

VII. Reklamacje

1.       Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 80 (słownie: osiemdziesięciu) dni kalendarzowych od daty wyłonienia ostatniego ze Zwycięzców Konkursu (decyduje data nadania reklamacji na adres Organizatora).

2.       Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i być skierowana  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Organizatora tj.: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3.       Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.       Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Organizatora.

5.       Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6.        Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VIII. Postanowienia końcowe

1.       Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3.       Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

  Kraków, 29.04.2014 Organizator

 


Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje