Reklama

REGULAMIN KONKURSU "Zostań testerką STYL.PL"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Zostań testreką STYL.PL" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL  Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: "Organizator").

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 5 marca 2014 roku i trwa do dnia 20 marca 2014 roku do godziny 23:59:59.

Reklama

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl.

5. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.interia.pl.  

II. Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4. Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu Konkursowym. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.  

III. Zasady Konkursu

1. W ramach Konkursu zadaniem Uczestników będzie  udzielenie odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe "Dlaczego to właśnie Ty powinnaś zostać testerką Styl.pl?" oraz przygotowanie recenzji wybranego kosmetyku - zwane dalej łącznie "Materiałem".

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. przesłanie na adres mailowy: konkursy@styl.pl zgłoszenia konkursowego obejmującego Materiał, tj.  odpowiedź na pytania konkursowe, wskazane w ust. 1 powyżej oraz  link do recenzji wybranego kosmetyku, przygotowanej przez Uczestnika, zamieszczonej na stronie www.styl.pl/forum/wasze-ulubione-kosmetyki-recenzje-tematy,dId,2234377

b. wskazanie danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu  oraz numeru telefonu.

3. Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w serwisie styl.pl i jego udostępnienie użytkownikom serwisu,

b. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na wykorzystanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

4. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

5. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 2 i 3 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

6. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

7. Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału przesłanego przez Uczestnika oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

8. Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika  i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich. 

IV. Wybór Zwycięzców 

1. Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora, w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

2. Komisja Konkursowa, wyłoni spośród nadesłanych Materiałów 10 ( dziesięć ), jej zdaniem najlepszych Materiałów. Oceniana będzie zarówno odpowiedź na otwarte pytanie konkursowe jak i przygotowana recenzja. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziomem nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu.

3. Dane zwycięzców (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) zostaną opublikowane na stronach serwisu styl.pl w terminie do 3 dni roboczych od daty wyboru zwycięzców.

V. Nagrody 

1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.  

2. Nagrodą dla zwycięzców są zestawy kosmetyków makijażowych i pielęgnacyjnych do twarzy, ciała i włosów, składające się z minimum 10 produktów

3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu jednego dnia od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w zgłoszeniu konkursowym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów w Regulaminie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na jego koszt, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w terminie do 5 (pięciu) dni od daty, o której mowa w pkt. IV ppkt. 3, pod warunkiem, że spełnione zostaną przez Uczestnika warunki wydania mu nagrody, wskazane w treści Regulaminu.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do pokwitowania odbioru nagrody.

8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

9.  Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania nagrody, zamieścić na stronie www.styl.pl/forum recenzje, dotyczące każdego z kosmetyków, wchodzących w skład nagrody. 10. Zwycięzca Konkursu niniejszym  oświadcza, że:

a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do powyższych recenzji, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w serwisie styl.pl i ich udostępnienie użytkownikom serwisu,

b. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na wykorzystanie powyższych recenzji na następujących polach eksploatacji:

i.  zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii.  wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

VI. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.styl.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje 

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora - Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni  od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem  lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału  w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji Uczestników lub zwycięzcy, wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.  

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy